Skip to main content

Ordinarie Bolagsstämma i Securitas AB (publ)

Publicerad
29 mars 2000 14:00

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken per lördagen den 22 april 2000. Införandet måste, på grund av mellankommande påskhelg, ske senast torsdagen den 20 april 2000,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, ”Bolagsstämma”, Box 12307, 102 28 Stockholm, eller per telefon 08-657 74 00 eller per telefax 08-657 70 72, senast tisdagen den 25 april 2000, kl 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan registrering måste, på grund av mellankommande påskhelg, vara genom-förd senast torsdagen den 20 april 2000 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räk-ningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 1999;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
c) avstämningsdag för vinstutdelning;
d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Beslut om arvode till styrelsen.
12. Val av styrelse.
13. Beslut om arvode till revisorerna.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter, eller av revisionsbolag.
15. Beslut om godkännande av Securitas France Holdings beslut att utge optioner till anställda i bolaget.
16. Stämmans avslutande


Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Förslag till utdelning (punkt 9 (b) och (c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 1:00 krona per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 5 maj 2000. Om bolagsstämman beslutar i en-lighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Värdepapperscentralen VPC AB:s försorg den 10 maj 2000.

Förslag till val av styrelse och revisorer samt arvoden (punkt 10-14 på dagord-ningen)

Aktieägare som tillsammans representerar ca 18 procent av aktierna och 43 procent av rösterna i bolaget har före-slagit följande:

Styrelse och arvoden

Antalet styrelseledamöter skall vara 8 stycken.

Omval av ordinarie styrelseledamöterna: Thomas Berglund, Gustaf Douglas, Philippe Foriel-Destezet, Anders Frick, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Carl Douglas.

Arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 1.850.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna efter styrelsens beslut.

Revisorer och arvoden

Som revisorer skall utses ett registrerat revisionsbolag.

Omval av nuvarande revisionsbolag Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med auktoriserade revi-sorn Göran Tidström som representant för revisionsbolaget.

Revisorn skall väljas för en mandatperiod om fyra år och skall erhålla ersättning enligt räkning.

Beslut om godkännande av optionsprogram i Securitas France Holding (punkt 15 på dagordningen)

Securitas franska dotterbolag, Securitas France Holding, har antagit ett optionsprogram, vilket berättigar 13 personer i bolagets ledningsgrupp att förvärva aktier i bolaget till en teckningskurs om FFR 1.328, vilken är baserad på en extern värdering. Det antal aktier som kan tecknas är beroende av bolagets utveckling under perioden från den 1 januari 1999 till den 31 december 2003, dock maximalt 74.347 aktier, vilket motsvarar ca 8 % av bolagets aktiekapital. Teckning kan påkallas under perioden 1 juli 2004 till 31 december 2004.

De personer till vilket optionsprogrammet riktas har sådan ställning som avses i lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. (den sk ”Leo-lagen”), varför Securitas France Holdings beslut att anta optionsprogrammet har villkorats av bolagsstämmans i Securitas AB godkännande.


C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom en mera utförlig redogörelse för optionsprogrammet i Securitas France Holding, kommer från och med den 18 april 2000 att finnas tillgängliga på Securitas AB för de aktie-ägare som önskar taga del av dessa samt sändas till aktieägare som så begär.Stockholm i mars 2000
Styrelsen
SECURITAS AB

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.