Skip to main content

Ordinarie bolagsstämma i Securitas AB (publ)

Publicerad
29 mars 1999 15:00

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken per måndagen den 5 april 1999. Införandet måste, på grund av påskhelg, ske senast torsdagen den 1 april 1999.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, Box 12307, 102 28 Stockholm, eller per telefon 08-657 74 00 eller per telefax 08-657 70 72, senast måndagen den 12 april 1999, kl 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan registrering måste, på grund av mellankommande påskhelg, vara genom-förd senast torsdagen den 1 april 1999 och förvaltaren bör således underrättas före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Verksamhetsåret 1998
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räk-ningen
och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 1998;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
c) avstämningsdag för vinstutdelning;
d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

Nyemission och därmed sammanhängande bolagsordningsändring
10. Bemyndigande för styrelsen enligt 4 kap 15 § Aktiebolagslagen avseende nyemission
samt beslut om därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.

Övriga bolagsordningsändringar
11. Beslut om styrelsens övriga förslag till ändring av bolagsordningen.

Val av styrelse och revisorer
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Beslut om arvode till styrelsen.
14. Val av styrelse.
15. Beslut om arvode till revisorerna.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter, eller av revisionsbolag.
17. Stämmans avslutande.

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Förslag till utdelning (punkt 9 (b) och (c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 0:85 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 20 april 1999. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Värdepapperscentralen VPC AB:s försorg den 27 april 1999.

Förslag till nyemission samt därmed sammanhängande bolagsordningsändring (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma kunna fatta beslut om nyemission med rätt för styrelsen att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst tjugoåtta miljoner aktier av serie B och skall ske inom givna ramar vid ett eller flera tillfällen. Syftet med bemyndigandet är att kunna nå de större institutionerna på den internationella kapitalmarknaden och därmed öka kapitalbasen för en planerad fortsatt expansion i bolaget. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas till ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier av serie B på Stockholms fondbörs.

I syfte att kunna genomföra ovan beskriven nyemission måste bolagets bolagsordning ändras med avseende på kapitalgränserna, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningen av innebörd:

att aktiekapitalet skall utgöra lägst tvåhundra miljoner kronor och högst åttahundra miljoner kronor; att aktier av serie A kan utges till ett antal av högst etthundra sextio miljoner och aktier av serie B till ett antal av högst sexhundra fyrtio miljoner.


Förslag om ändringar av bolagsordningen (punkt 11 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, huvudsakligen med anledning av de ändringar i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 1999 samt utökning av styrelsen, fattar beslut om ändrad lydelse av bolags-ordningen av innebörd

(i) att kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman; att kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman;

(ii) att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet samt Financial Times;

(iii) att den dag som anges i kallelsen som senaste dag för anmälan om deltagande till bolagsstämman inte får infalla tidigare än femte vardagen före stämman;

(iv) att aktieägare vid bolagsstämman får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast vid den tidpunkt som anges i kallelsen;

(v) att bestämmelsen om mandattiden för revisorer tas bort (mot bakgrund av att denna tid lagregleras);

(vi) att i förteckningen över ärenden som skall behandlas på ordinarie stämma läggs till en punkt om godkännande av dagordning och en punkt om att stämman skall besluta om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt vad gäller, revisorsarvoden och revisorsval, tillägges i förekommande fall;

(vii) att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara minst fem och högst tio;

(viii) att hänvisningen till lagen (1929:145) om skiljemän, ersätts av en hänvisning till lag (1999:116) om skiljeförfarande;

(ix) att bestämmelsen om att styrelsens ordförande och verkställande direktör skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige, tas bort.

Förslag till val av styrelse och revisorer samt arvoden (punkt 12-16 på dagordningen)

Aktieägare som tillsammans representerar ca 47 procent av rösterna i bolaget har före-slagit följande:

Styrelse och arvoden

Antalet styrelseledamöter skall utökas från nuvarande åtta till tio stycken.

Omval av samtliga ordinarie styrelseledamöter, dvs Thomas Berglund, Gustaf Douglas, Philippe Foriel-Destezet, Anders Frick, Wilhelm Heilmann, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna och Melker Schörling, samt nyval av Denis R. Brown (VD och koncernchef i Pinkerton) och Carl Douglas.

Arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 1.350.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna efter sty-relsens beslut.

Revisorer och arvoden

Som revisorer skall utses ett registrerat revisionsbolag.

Omval av nuvarande revisionsbolag Öhrlings Coopers & Lybrand AB med auktoriserade revi-sorn Göran Tidström som representant för revisionsbolaget.

Revisorn skall väljas för en mandatperiod om ett år och skall erhålla ersättning enligt räkning.


C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen samt förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, kommer från och med den 1 april 1999 att finnas tillgängliga på Securitas AB för de aktie-ägare som önskar taga del av dessa samt sändas till aktieägare som så begär.


Stockholm i mars
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

Denna kallelse utgör inte ett erbjudande att sälja aktierna i USA. Aktierna får i enlighet med U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, inte säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av aktierna i USA.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.