Skip to main content

Paradigmskifte i säkerhetsbranschen

Securitas är väl positionerat att dra fördel av det paradigmskifte som just nu pågår inom säkerhetsbranschen, uppger bolagets VD och koncernchef Alf Göransson på Securitas kapitalmarknadsdag som arrangeras i Stockholm i dag.

Publicerad
05 december 2013 10:30

Förutsatt rådande marknadsdynamik och en gradvis ökning av användningen av tekniska säkerhetslösningar, har säkerhetsmarknaderna i Europa och Nordamerika vuxit i takt med BNP de senaste åren.

– Den här trenden kommer sannolikt att hålla i sig under de närmaste åren. Historiskt sett har säkerhetsmarknaden vuxit 1–2 procent snabbare än BNP på de mogna marknaderna. Dagens mer långsamma tillväxttakt skulle kunna öka om man i högre grad outsourcade säkerhetstjänster som i nuläget sköts internt i takt med att tekniken blir viktigare för att höja säkerhetsnivåerna. Tillväxttakten skulle också kunna ökas genom en expansion av säkerhetsmarknaden, eftersom den privata säkerhetssektorn i högre grad skulle kunna ta över tjänster som för närvarande sköts av statliga myndigheter och andra organisationer, säger Alf Göransson.

Hur mycket de tekniska lösningarna ökar varierar från land till land på Securitas marknader.

– Allt eftersom tillväxttakten ökar kommer Securitas att kunna vinna marknadsandelar genom att ha ett starkare och mer kostnadseffektivt erbjudande än många bevakningsbolag, och därmed få en högre organisk tillväxt än säkerhetsmarknaden generellt. Detta leder till att vi når vårt mål om en genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med tio procent per år, säger Alf Göransson.

Säkerhetslösningar med tillhörande teknik stod för 6 procent av koncernens omsättning under 2012, och 7,5 procent under tredje kvartalet 2013. Securitas har som mål att tredubbla den här siffran fram till utgången av 2015. De investeringar som krävs för att öka koncernens omsättning inom säkerhetslösningar kommer att uppvägas av färre förvärv. För varje 100 miljoner kronor av årlig försäljning inom säkerhetslösningar (nyförsäljning eller omvandling av befintliga avtal) förväntar sig Securitas att återinvestera 10–20 procent. Dessa investeringar kommer huvudsakligen att handla om installationer i kundernas lokaler och kommer att skrivas av under avtalens löptid.

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2013 kl. 10.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.