Skip to main content

Securitas AB - Vissa nyckelspersoners aktieköp i Securitas

Publicerad
07 maj 2005 07:00

Med anledning av felaktiga uppgifter i vissa svenska medier i samband med Securitas finansdirektörs och ett antal andra nyckelpersoners aktieköp i Securitas, vill jag göra följande klarlägganden och tillrättalägganden.

Aktieköpen

• Ett antal nyckelspersoner i Securitas förvärvade den 29-31 mars 2005 aktier i Securitas AB.

• Köpen av dessa aktier genomfördes efter att såväl helårsrapporten som årsredovisningen för 2004 hade offentliggjorts.

• Samtliga aktieköp anmäldes till Finansinspektionen enligt gällande regler för rapportering av insynshandel och offentliggjordes på Finansinspektionens hemsida. Samma information publicerades samtidigt av flertalet svenska affärstidningar samt svenska och internationella nyhetsbyråer.

• Stockholms fondbörs informerades före den 29 mars om att aktieköpen skulle äga rum.

• Samtliga köp av Securitasaktier var privata transaktioner och finansierades dels med kontanter, dels med banklån.

• Processen att förvärva dessa aktier startade efter det att helårsrapporten för 2004 publicerats den 9 februari 2005 och slutfördes i slutet av mars efter bankernas kreditprövning och övrig handläggning av de enskilda köpen.


Securitas finansiella rapportering och marknadens förväntningar

• I samband med helårsrapporten för 2004 som offentliggjordes den 9 februari 2005, angavs en prognos för den organiska försäljningstillväxten för första kvartalet 2005 för bevakningsverksamheten i USA till 0 procent med någon förbättring av rörelsemarginalen (jämfört med nivån 4,4 procent i fjärde kvartalet 2004).

• I första kvartalet, som offentliggjordes den 3 maj 2005, uppgick den faktiska organiska försäljningstillväxten till 0 procent och rörelsemarginalen till 4,5 procent, dvs helt i linje med den tidigare givna prognosen.

• För koncernen som helhet redovisades ett resultat för första kvartalet 2005 som understeg marknadens förväntningar avseende försäljning, rörelseresultat och resultat före skatt.

• Jämfört med tidigare offentliggjord information i februari 2005, skedde ingen förändring av helårsprognosen för 2005 vare sig för Securitas som helhet eller för den amerikanska bevakningsverksamheten.

• Ett genomsnitt av marknadens förväntningar på Securitas för helåret 2005 visar obetydliga förändringar av försäljning, rörelseresultat och resultat före skatt jämfört med samma genomsnitt före den 3 maj 2005. Resultat före skatt, som också är det nyckeltal som anges i Securitas helårsprognos, har av analytikerna justerats ned motsvarande 1 procent i marknadens genomsnittliga bedömning efter rapporten den 3 maj 2005.


Köpen skedde inte bara i enlighet med Finansinspektionens regler, utan också i enlighet med Securitas betydligt strängare egna policy om insynshandel, vilken är en del i vår bolagsstyrningskod. Från styrelsens sida ser vi mycket positivt på att medarbetare som är viktiga för företagets framtid också investerar långsiktigt i Securitasaktien.


Melker Schörling
StyrelseordförandePressmeddelandet finns tillgängligt på: www.securitasgroup.com

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.