Skip to main content

Securitas AB: Delårsrapport januari - mars 2004

Publicerad
06 maj 2004 08:00

Finansiella nyckeltal

MSEK kv1 2004 kv1 2003 Total
förändring % Varav reell
förändring 2) %
Total försäljning 14.453 14.819 -2 2
Organisk försäljningstillväxt, % 2 -3
Rörelseresultat 877 901 -3 3
Rörelsemarginal, % 6,1 6,1
Resultat före skatt 464 472 -2 0
Nettoresultat 290 295
Fritt kassaflöde 13 245
% av justerat resultat 21) 43
Avkastning på sysselsatt kapital, % 18 20
Vinst per aktie efter full skatt, SEK 0,80 0,83 -4

1) Inklusive den ej återkommande betalningen om 184 MSEK
2) Justerad för förändringar i valutakurser, förvärv och avyttringar


Koncernchefen Thomas Berglunds kommentarer

"Återgången till positiv organisk försäljningstillväxt, både vad gäller års- och kvartalsjämförelser, tillsammans med återhämtningen i koncernens rörelsemarginal, markerar en bra början på 2004.

För 2004 förväntar vi oss att koncernens resultat före skatt, justerat för valutakursförändringar, kommer att öka med 15-20 procent. Drivkrafterna för detta är en stark utveckling i divisionerna Security Services Europe, Security Systems, Direct och Cash Handling Services. Affärsklimatet i USA förblir en utmaning och vi kommer att fortsätta fokusera på kostnadsreduceringar, effektivitetsförbättringar och att stärka den lokala platskontorsorganisationen för att förbättra resultatet.

Det fria kassaflödet, justerat för den ej återkommande betalningen om 184 MSEK, är på rätt väg för att uppnå koncernens helårsmål om 75-80 procent av justerat resultat."

Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.