Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–juni 2009

• Försäljningen uppgick till 32.332 MSEK (26.276) <br/>• Resultat före skatt uppgick till 1.394 MSEK (1.163)<br/>• Nettoresultat, kvarvarande verksamheter, uppgick till 978 MSEK (840)<br/>• Vinst per aktie, kvarvarande verksamheter, uppgick till 2,68 SEK (2,30)<br/>

Publicerad
07 augusti 2009 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Det ekonomiska läget fortsätter att vara besvärligt och ett stort antal av våra kunder är fortsatt pressade att sänka kostnaderna, bland annat de totala kostnaderna för säkerhet. Vår strategi är att upprätthålla lönsam¬heten i vår kontraktsportfölj och bistå kunderna med att finna de mest kostnadseffektiva säkerhetslösningarna samt att anpassa tjänsterna och tjänsternas omfattning till den rådande situationen. Securitas uppnådde en organisk försäljningstillväxt på 0 procent (7) under första halvåret, vilket enligt vår bedömning är i linje med säkerhetsmarknadens utveckling. Rörelseresultatet var 1.752 MSEK (1.430) främst som en följd av den svagare svenska kronan men också genom en positiv reell förändring på 2 procent. Inom samtliga affärssegment låg prisökningarna i kontraktsportföljen på ungefär samma nivå som lönekostnadsutvecklingen under perioden. Även om nyförsäljningen inom Security Services North America varit bra under första halvåret har neddragningar av de befintliga kontraktens omfattning vägt tyngre än ökningen. Konjunkturnedgången skapar ökade möjligheter för förvärv i Nordamerika som vi tänker utnyttja selektivt när de uppstår. Den organiska försäljningstillväxten i Security Services Europe minskade under andra kvartalet jämfört med första kvartalet, främst på grund av den svåra ekonomiska situationen på vissa större marknader, lägre tilläggsförsäljning och lägre inflation. Mobile and Monitorings organiska försäljningstillväxt var god. Vårt fokus på att skydda marginalerna har gett resultat och koncernens rörelsemarginal är oförändrad jämfört med samma period föregående år, 5,4 procent (5,4), trots högre kundförluster. Inom Security Services North America fortsatte den positiva utvecklingen med förädling av kontraktsportföljen och förbättring av rörelsemarginalen, vilken förbättrades jämfört med samma period föregående år. Inom Security Services Europe minskade rörelsemarginalen under perioden. Orsaken är lägre tilläggsförsäljning, en ökning av osäkra fordringar och investeringar i säkerhetsutbildning, kompetens och säkerhetslösningar. Inom Mobile and Monitoring förbättrades rörelsemarginalen då försäljningsinvesteringarna successivt har optimerats. Alf Göransson VD och koncernchef FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Alf Göransson, VD och koncernchef, +46 10 470 3000 Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, Corporate Communications and Public Affairs, +46 10 470 3011 Micaela Sjökvist, Chef för investerarrelationer, +46 10 470 3013 INFORMATIONSMÖTE Ett informationsmöte kommer att hållas den 7 augusti 2009 kl. 09.30 CET. Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm. För att följa informationsmötet per telefon (och delta i frågesessionen), vänligen ¬registrera er i förväg via följande länk: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=457866&Conf=166875 och följ instruktionerna, eller ring +44 (0)20 7162 0077 eller +46 (0) 8 505 201 10. Mötet visas också på webben på www.securitas.com/webbsandningar En inspelning av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webbsandningar efter informationsmötet och en telefoninspelning av informationsmötet kommer att vara tillgänglig till och med midnatt den 11 augusti på: +44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 837789. Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med ¬Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas till media för offentliggörande kl. 8.00 (CET) fredagen den 7 augusti 2009.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.