Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–juni 2013

 APRIL–JUNI 2013<br/>• Försäljning 16 510 MSEK (16 970)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 1 procent (0)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 809 MSEK (717)<br/>• Rörelsemarginal 4,9 procent (4,2)<br/>• Vinst per aktie 1,26 SEK (0,90)<br/><br/>JANUARI–JUNI 2013<br/>• Försäljning 32 370 MSEK (33 234)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 1 procent (1)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 1 558 MSEK (1 437)<br/>• Rörelsemarginal 4,8 procent (4,3)<br/>• Vinst per aktie 2,30 SEK (1,85)<br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,15 (0,15)

Publicerad
07 augusti 2013 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent och reflekterade den bistra makroekonomiska situation som råder i Europa, och säkerhetsmarknaden i länder som Frankrike, Portugal och Spanien fortsätter att försämras. Den amerikanska ekonomin verkar långsamt och gradvis återhämta sig. Latinamerika fortsatte att uppvisa stark organisk försäljningstillväxt.

Marginalförbättring driven av kostnadsbesparingar
Rörelsemarginalen förbättrades i alla affärssegment jämfört med föregående år, framförallt driven av de olika omstruktureringsåtgärder och kostnadsbesparingar som gjordes under 2012. Vi uppnådde kostnadsbesparingar i enlighet med vår omstruktureringsplan.

Försäljning av säkerhetslösningar och teknologi ökar gradvis
Under 2012 stod försäljningen av säkerhetslösningar och teknologi för cirka 6 procent av koncernens försäljning. Vi har satt ett mål att tredubbla denna andel av försäljningen vid slutet av 2015. Vi fortsatte att öka våra investeringar i resurser inom säkerhetslösningar och teknologi och under det första halvåret 2013 uppgick andelen till 7 procent.

Hälsovårdsreformen i USA försenad
De huvudsakliga aspekterna som påverkar Securitas av den amerikanska lag, som påbjuder arbetsgivare att erbjuda hälsovårdsförsäkring till heltidsanställda, har försenats ett år och kommer att gälla först från 2015. Detta ger oss mer tid att anpassa oss till den nya lagen och att stegvis justera vårt erbjudande till våra kunder.

Alf Göransson
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 7 augusti 2013 kl 09.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer även att ljudsändas via Securitas hemsida. Inget informationsmöte kommer att äga rum på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 866 682 8490
Sverige: + 46 (0) 8 506 307 79
Storbritannien:+ 44 (0) ) 844 571 8957
Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer,
+ 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör,
+ 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 08.00 onsdagen den 7 augusti 2013.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.