Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–juni 2014

 APRIL–JUNI 2014<br/>• Försäljning 17 120 MSEK (16 510)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 3 procent (1)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 788 MSEK (809)<br/>• Rörelsemarginal 4,6 procent (4,9)<br/>• Vinst per aktie 1,23 SEK (1,26)<br/><br/>JANUARI–JUNI 2014<br/>• Försäljning 33 231 MSEK (32 370)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 2 procent (1)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 1 526 MSEK (1 558)<br/>• Rörelsemarginal 4,6 procent (4,8)<br/>• Vinst per aktie 2,36 SEK (2,30)<br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,20 (0,15)

Publicerad
05 augusti 2014 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den organiska försäljningstillväxten fortsätter att visa en positiv trend och samtliga affärssegment förbättrades jämfört med det första halvåret föregående år. Framförallt supporterad av USA, nådde den organiska försäljningstillväxten 3 procent i det andra kvartalet. I Frankrike visar vi positiv organisk försäljningstillväxt i det andra kvartalet, medan den organiska försäljningstillväxten i Spanien fortsätter att vara negativ. Latinamerika fortsätter att uppvisa stark organisk försäljningstillväxt.

Nettoresultatet förbättrades under det första halvåret
Det valutajusterade rörelseresultatet var något under föregående års, medan vinst per aktie förbättrades med 3 procent. Rörelsemarginalen i Security Services North America var på samma nivå som föregående år och Security Services Europe var 0,1 procent under. Den positiva utvecklingen inom säkerhetslösningar och teknologi fortsatte i Spanien men är ännu inte tillräcklig för att motverka de besvärliga förhållandena i bevakningsverksamheten samt de sociala avgifter som introducerades av den spanska regeringen i december förra året. Nödvändiga åtgärder tas kontinuerligt för att anpassa till den reducerade försäljningen inom traditionell bevakning.
.
Försäljning av säkerhetslösningar och teknologi ökar gradvis
Under 2012 stod försäljningen av säkerhetslösningar och teknologi för cirka 6 procent av koncernens försäljning. Vi har satt ett mål att tredubbla denna andel av försäljningen vid slutet av 2015. Vi fortsätter att investera i resurser inom säkerhetslösningar och teknologi och försäljningstakten i det andra kvartalet 2014 var 9 procent.

Förändrade marknadsvillkor skapar tillväxtmöjligheter
Med rådande marknadsförutsättningar och ett gradvis ökat användande av teknik i säkerhetslösningar, väntas inte längre säkerhetsmarknaden på mogna marknader växa 1 till 2 procent snabbare än BNP som den har gjort tidigare, utan snarare i samma takt som BNP. I framtiden kan denna trend förbättras genom ökad kontraktering av bevakningstjänster och genom att låta privata säkerhetsaktörer ta över tjänster som utförs av myndigheter och offentlig verksamhet.

Integrationen av teknologi i säkerhetslösningar ökar olika mycket i länderna på Securitas marknader. Men allt eftersom takten accelererar är vi övertygade om att vi kommer att kunna ta marknadsandelar genom att ha ett starkare och mer kostnadseffektivt erbjudande än många traditionella bevakningsföretag. Vi har redan sett bevis på detta på marknader där vi är väl rustade att erbjuda säkerhetslösningar och vi kommer där kunna växa snabbare än säkerhetsmarknadens genomsnitt.

Alf Göransson
VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 5 augusti 2014 kl 09.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. Inget informationsmöte kommer att äga rum på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605
Sverige: + 46 (0) 8 519 993 55
Storbritannien: + 44 (0) 203 194 0550
Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

OM SECURITAS

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet och är verksamt i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Organisationen är platt och decentraliserad och har tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Securitas har kunder inom många olika branscher och kundsegment och kundernas storlek varierar från kvartersbutiken på hörnet till globala mångmiljardföretag. Securitas erbjuder specialiserad bevakning och mobila säkerhetstjänster, larmövervakning, tekniklösningar samt konsult- och säkerhetsutredningstjänster. Securitas kan hantera varje kunds unika och specifika utmaningar på säkerhetsområdet. Vi specialanpassar våra lösningar efter de behov som finns i just den kundens bransch. Securitas har nära 310 000 medarbetare i 52 länder. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Koncernens finansiella mål
Securitas fokuserar på två finansiella mål. Det första har med resultaträkningen att göra: en genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med 10 procent per år. Det andra målet rör balansräkningen: fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.

Koncernens strategi
Vår strategi är att erbjuda kompletta säkerhetslösningar som integrerar alla våra kompetenser. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi optimala och kostnadseffektiva lösningar som är anpassade efter kundernas behov. Detta ger ökat värde till kunderna och resulterar i starkare, längre kundrelationer och förbättrad lönsamhet.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknads­lagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 08.00 tisdagen den 5 augusti 2014.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.