Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–mars 2009

• Försäljningen uppgick till 16.425 MSEK (13.022) <br/><br/>• Resultat före skatt uppgick till 714 MSEK (555)<br/><br/>• Nettoresultat, kvarvarande verksamheter, uppgick till 509 MSEK (401)<br/><br/>• Vinst per aktie, kvarvarande verksamheter, uppgick till 1,40 SEK (1,10)<br/><br/>

Publicerad
07 maj 2009 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den pågående globala lågkonjunkturen kan inte förklaras eller förutsägas med utgångspunkt i historiska utvecklingsmönster. I det nuvarande ekonomiska läget påverkas även Securitas, även om företaget är förhållandevis motståndskraftigt och uppnådde en försäljningstillväxt på 1 procent (7) under första kvartalet, vilket enligt vår bedömning är i linje med säkerhetsmarknadens utveckling. Ett antal av våra kunder står inför ökade kostnadsbesparingar till följd av den globala ¬konjunkturnedgången. Vi anser det vara av största vikt att stödja våra kunder i optimeringen av deras totala kostnader för säkerhetstjänster och att vara kreativa och proaktiva för att hitta de mest kostnadseffektiva säkerhetslösningarna. Vår ambition är också att försvara lönsamheten i kontraktsportföljen.

Den organiska försäljningstillväxten för Security Services North America var –2 procent under första kvartalet. Efter justering för skottdagen i februari föregående år, så skulle den organiska försäljnings¬tillväxten vara i det närmaste noll, vilket endast är marginellt lägre än för fjärde kvartalet 2008. ¬Konjunkturnedgången skapar ökade möjligheter för förvärv i Nordamerika och under första ¬kvartalet förvärvades två konkurrenter. Vi räknar även med att fler förvärvstillfällen dyker upp som vi tänker utnyttja selektivt. Den organiska försäljningstillväxten i Security Services Europe minskade till 2 ¬procent under första kvartalet på grund av negativ organisk försäljningstillväxt på några större ¬marknader beroende på volymneddragningar i befintliga kontrakt i portföljen och lägre tilläggs¬försäljning. Mobile and Monitoring bibehöll en god organisk försäljningstillväxt under kvartalet på 5 ¬procent (8). Inom ¬samtliga affärssegment var prisökningarna på ungefär samma nivå som lönekostnads¬utvecklingen under perioden.

Rörelseresultatet förbättrades till 872 MSEK (697) under årets första kvartal, främst som en följd av den svaga svenska kronan, men också beroende på en positiv reell förändring om 2 procent. Resultatet före skatt förbättrades i reella termer med 4 procent (6). Koncernens rörelsemarginal var 5,3 ¬procent (5,4). Inom Security Services North America fortsatte de två senaste årens positiva trend med förädling av kontraktsportföljen och förbättring av rörelsemarginalen, vilken uppgick till 5,4 procent första kvartalet jämfört med 5,2 procent samma period föregående år. Inom Security Services Europe minskade rörelsemarginalen från 5,2 procent till 5,1 procent under samma perioder. Orsaken är en ökning av kundförluster, lägre tilläggsförsäljning och investeringar i säkerhetsutbildning, kompetens och säkerhetslösningar. Inom Mobile and Monitoring förbättrades rörelsemarginalen första kvartalet eftersom försäljningssatsningarna successivt har optimerats.

Alf Göransson
VD och koncernchef

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Alf Göransson, VD och koncernchef,
+46 10 470 3000
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör,
Corporate Communications and Public Affairs,
+46 10 470 3011
Micaela Sjökvist, Chef för investerarrelationer,
+46 10 470 3013

INFORMATIONSMÖTE
Ett informationsmöte kommer att hållas den 7 maj 2009 kl. 09.30 CET.
Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.

För att följa informationsmötet per telefon (och delta i frågesessionen), vänligen
¬registrera er i förväg via följande länk:
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=589833&Conf=165885
och följ instruktionerna, eller ring +44 (0)20 7162 0025 eller +46 (0) 8 505 201 10.

Mötet visas också på webben på www.securitas.com/webcasts

En inspelning av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webbsandningar efter informationsmötet och en telefoninspelning av informationsmötet kommer att vara tillgänglig till och med midnatt den 21 maj på: +44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 832398.


Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med ¬Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas till media för offentliggörande kl 8.00 (CET) torsdagen den 7 maj 2009.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.