Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–mars 2014

JANUARI–MARS 2014<br/>• Försäljning 16 111 MSEK (15 860)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 2 procent (0)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 738 MSEK (749)<br/>• Rörelsemarginal 4,6 procent (4,7)<br/>• Vinst per aktie 1,13 SEK (1,04)<br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,20 (0,20)

Publicerad
05 maj 2014 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
Den organiska försäljningstillväxten var 2 procent i det första kvartalet. Vår organiska försäljningstillväxt i USA visar tecken på återhämtning. I Europa minskar inte längre den franska säkerhetsmarknaden, medan den spanska marknaden fortsätter att minska. Latinamerika fortsatte att uppvisa stark organisk försäljningstillväxt.

Nettoresultatet fortsätter att förbättras
Rörelseresultatet var på samma nivå som föregående år, medan vinst per aktie förbättrades med 9 procent. Rörelsemarginalen i Security Services North America och Security Services Europe var på samma nivå som det första kvartalet föregående år, medan Security Services Ibero-America belastades av svåra marknadsvillkor i Spanien. De ytterligare sociala avgifter som introducerades av den spanska regeringen i december förra året har inte varit möjliga att få marknaden att betala för, och därutöver har prissänkningar krävts i vissa årliga kontraktsförnyelser för att skydda portföljen. Nödvändiga åtgärder tas kontinuerligt för att anpassa till den reducerade försäljningen.

Försäljning av säkerhetslösningar och teknologi ökar gradvis
Under 2012 stod försäljningen av säkerhetslösningar och teknologi för cirka 6 procent av koncernens försäljning. Vi har satt ett mål att tredubbla denna andel av försäljningen vid slutet av 2015. Vi fortsatte att öka våra investeringar i resurser inom säkerhetslösningar och teknologi och försäljningstakten i det första kvartalet 2014 var 8,5 procent.

Förändrade marknadsvillkor skapar tillväxtmöjligheter
Med rådande marknadsförutsättningar och ett gradvis ökat användande av teknik i säkerhetslösningar, väntas inte längre säkerhetsmarknaden på mogna marknader växa 1 till 2 procent snabbare än BNP som den har gjort tidigare, utan snarare i samma takt som BNP. I framtiden kan denna trend förbättras genom ökad kontraktering av traditionella bevakningstjänster och genom att låta privata säkerhetsaktörer ta över tjänster som utförs av myndigheter och offentlig verksamhet.

Integrationen av teknologi i säkerhetslösningar ökar olika mycket i länderna på Securitas marknader. Men allt eftersom takten accelererar är vi övertygade om att vi kommer att kunna ta marknadsandelar genom att ha ett starkare och mer kostnadseffektivt erbjudande än många traditionella bevakningsföretag. Vi har redan sett bevis på detta i marknader där vi är väl rustade att erbjuda säkerhetslösningar och vi kommer där kunna växa snabbare än säkerhetsmarknadens genomsnitt.

Alf Göransson
VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

Presentation av delårsrapporten

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 5 maj 2014 kl 14.00, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. Inget informationsmöte kommer att äga rum på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 753 2230
Sverige: + 46 (0) 8 505 564 74
Storbritannien:+ 44 (0)  203 364 5374
Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 310 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2014 kl. 13.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.