Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–september 2008

Publicerad
06 november 2008 08:00

• Försäljningen uppgick till 48.665 MSEK (46.811)
• Resultat före skatt uppgick till 2.297 MSEK (1.379)
• Jämförelsestörande poster och nedskrivning av goodwill uppgick till 0 MSEK (–549)
• Nettoresultat efter skatt uppgick till 1.694 MSEK (560)
• Vinst per aktie var 4,64 SEK (1,53)

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
"Securitas ändrade inriktning från förvärvsdriven expansion till ökat fokus på organisk tillväxt och lönsamhet avspeglar sig i delårsresultatet. Vi avser att fortsätta på den inslagna vägen, och med tanke på den aktuella turbulensen på finansmarknaderna kommer vi att vara mer selektiva beträffande förvärv, även om vi tänker ta vara på de tillfällen som bjuds.

Den organiska försäljningstillväxten i Security Services North America är fortsatt kring 4 procent i kvartalet, vilket är i nivå med den nuvarande marknadstillväxten. Marknadstillväxten i USA är dock avtagande. Den organiska försäljningstillväxten i Security Services Europe ligger också i linje med den europeiska marknadstillväxten runt 6 procent i kvartalet, men har som förväntat avtagit något till följd av fortsatt prioritering av lönsamhet före volym. Vårt strategiska val stöds av implementeringen av en högre grad av specialisering i verksamheten, utbyte av kunskaper och bästa praxis samt fortsatta investeringar i utbildning i säkerhetskunnande och säkerhetslösningar. Inom samtliga divisioner, inklusive Loomis, har prisökningarna hållit sig i nivå med lönekostnadsutvecklingen under årets första nio månader.

Koncernens rörelsemarginal förbättrades jämfört med föregående år. Inom Security Services North America har det konsekventa och systematiska arbetet med framför allt hanteringen av kontraktsportföljen lett till förbättrade rörelsemarginaler både för kvartalet, 5,6 procent jämfört med 5,3 procent 2007, och årets första nio månader, 5,5 procent jämfört med 5,1 procent. I Security Services Europe ligger rörelsemarginalen oförändrat kvar på 5,7 procent i kvartalet. Den förvärvade verksamheten i Tyskland, vilken ingår i koncernen från och med den 30 juni 2008, har som förväntat haft en negativ effekt på rörelsemarginalen under tredje kvartalet 2008. Aviation utvecklas positivt och bidrog till att upprätthålla rörelsemarginalen i divisionen under kvartalet.

För Mobile och Monitoring har såväl den organiska försäljningstillväxten som rörelsemarginalen för¬bättrats under tredje kvartalet jämfört med föregående år. Investeringarna i en utökad försäljningsorganisation slutfördes under tredje kvartalet. Vi har beslutat att inte öka försäljningskostnaderna ytterligare under det kommande året utan att optimera de gjorda investeringarna innan nya försäljningsresurser tillförs.

Loomis rörelsemarginal för tredje kvartalet var 7,3 procent jämfört med 1,7 procent förra året (5,8 procent exklusive LCM), och den positiva trenden med förbättrade marginaler kvartal för kvartal fortsätter. Inom Loomis Sverige har kostnadsbesparande åtgärder vidtagits under kvartalet. Som planerat, väntas Loomis noteras på Nasdaq OMX Stockholm i december 2008."

Alf Göransson
VD och koncernchef

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Alf Göransson, VD och koncernchef,
+46 10 470 3000
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör,
+46 10 470 3011
Micaela Sjökvist, Chef för investerarrelationer,
+46 10 470 3013

INFORMATIONSMÖTE
Ett informationsmöte kommer att hållas den 6 november 2008 kl. 9.30 CET.
Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.

För att följa informationen per telefon (och delta i frågesessionen), vänligen registrera er i förväg via
följande länk: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=457866&Conf=161928
och följ instruktionerna eller ring +44 (0)20 7162 0077 or +46 (0) 8 505 201 10.

Mötet visas också på webben på www.securitas.com

En inspelning av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på Securitas webbplats efter informationsmötet och en telefoninspelning av informationsmötet kommer att vara tillgänglig till och med midnatt den 8 november på: +44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 814763.


Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas till media för offentliggörande kl 8.00 (CET) torsdagen den 6 november 2008.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.