Skip to main content

Securitas AB delårsrapport januari–september 2013

 JULI–SEPTEMBER<br/>• Försäljning 16 605 MSEK (16 474)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 1 procent (0)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 892 MSEK (849)<br/>• Rörelsemarginal 5,4 procent (5,2)<br/>• Vinst per aktie 1,42 SEK (1,18)<br/><br/>JANUARI–SEPTEMBER 2013<br/>• Försäljning 48 975 MSEK (49 707)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 1 procent (0)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 2 450 MSEK (2 286)<br/>• Rörelsemarginal 5,0 procent (4,6)<br/>• Vinst per aktie 3,72 SEK (3,03)<br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,26 (0,12)

Publicerad
07 november 2013 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent och reflekterade den bistra makroekonomiska situation som råder i USA och Europa, och säkerhetsmarknaden i länder som Frankrike, Portugal och Spanien fortsätter att försämras. Svaga tecken på makroekonomisk återhämtning i USA och Europa reflekteras ännu inte i tillväxt på säkerhetsmarknaden. Latinamerika fortsatte att uppvisa stark organisk försäljningstillväxt.

Marginalförbättring driven av kostnadsbesparingar
Den kvartalsvisa förbättringstrenden fortsatte, men dämpades av en svag säkerhetsmarknad och långsam organisk försäljningstillväxt. Rörelsemarginalen förbättrades i alla affärssegment jämfört med föregående år, framförallt driven av de olika omstruktureringsåtgärder och kostnadsbesparingar som gjordes under 2012. Vi uppnådde kostnadsbesparingar i enlighet med vår omstruktureringsplan.

Försäljning av säkerhetslösningar och teknologi ökar gradvis
Under 2012 stod försäljningen av säkerhetslösningar och teknologi för cirka 6 procent av koncernens försäljning. Vi har satt ett mål att tredubbla denna andel av försäljningen vid slutet av 2015. Vi fortsatte att öka våra investeringar i resurser inom säkerhetslösningar och teknologi och försäljningstakten i det tredje kvartalet 2013 var 7,5 procent.

Alf Göransson
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 7 november 2013 kl 09.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer även att ljudsändas via Securitas hemsida. Inget informationsmöte kommer att äga rum på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 753 2230
Sverige: + 46 (0) 8 505 564 74
Storbritannien: + 44 (0)  203 364 5374
Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer,
+ 46 10 470 3013
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör,
+ 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 08.00 torsdagen den 7 november 2013.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.