Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–september 2014

 JULI–SEPTEMBER 2014<br/><br/> · Försäljning 18 003 MSEK (16 605)<br/> · Organisk försäljningstillväxt 4 procent (1)<br/> · Rörelseresultat före avskrivningar 962 MSEK (892)<br/> · Rörelsemarginal 5,3 procent (5,4)<br/> · Vinst per aktie 1,57 SEK (1,42)<br/><br/>JANUARI–SEPTEMBER 2014<br/><br/> · Försäljning 51 234 MSEK (48 975)<br/> · Organisk försäljningstillväxt 3 procent (1)<br/> · Rörelseresultat före avskrivningar 2 488 MSEK (2 450)<br/> · Rörelsemarginal 4,9 procent (5,0)<br/> · Vinst per aktie 3,93 SEK (3,72)<br/> · Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,16 (0,26)<br/><br/> <br/><br/> <br/><br/> <br/><br/> <br/><br/> 

Publicerad
04 november 2014 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den organiska försäljningstillväxten fortsatte att visa en positiv trend, driven av framgångsrika försäljningsaktiviteter och av vår strategi att erbjuda säkerhetslösningar och teknologi till våra kunder. Samtliga affärssegment förbättrades jämfört med föregående år och den organiska försäljningstillväxten nådde 4 procent i det tredje kvartalet.

Vinst per aktie förbättrades

Den valutajusterade vinsten per aktie förbättrades med 4 procent under de första nio månaderna. Rörelseresultatet förbättrades i kvartalet liksom under de första nio månaderna jämfört med föregående år, även om det tyngdes av svåra marknadsförhållanden i Spanien. En omorganisation kommer att genomföras i Spanien under det fjärde kvartalet, där resurser kommer att omfördelas från traditionell bevakningsverksamhet till att främja försäljningen inom säkerhetslösningar och teknologi. Strukturen kommer också att anpassas efter de lägre försäljningsvolymerna. Dessa åtgärder kommer sannolikt att kräva en omstruktureringskostnad, dock ej överstigande 2 MEUR, som kommer att redovisas i det fjärde kvartalet.

Försäljning av säkerhetslösningar och teknologi ökar gradvis

Under 2012 stod försäljningen av säkerhetslösningar och teknologi för cirka 6 procent av koncernens försäljning. Vi har satt ett mål att tredubbla denna andel av försäljningen vid slutet av 2015. Vi fortsätter att investera i resurser inom säkerhetslösningar och teknologi och försäljningstakten i det tredje kvartalet 2014 var 9,5 procent.

Hälsovårdsreformen Affordable Care Act (ACA)

Hälsovårdsreformen (ACA) kommer att införas den 1 januari 2015. För cirka 80 procent av USA:s totala portfölj har i mitten av oktober antingen avtal slutits att gälla från och med den 1 januari 2015, eller så uppfyller kontrakten redan kraven i den amerikanska hälsovårdsreformen (ACA). För den resterande delen av portföljen blir de sista månaderna av året avgörande för att bestämma i vilken utsträckning kunderna accepterar en prisökning eller bestämmer sig för ett alternativ inom säkerhetslösningar och teknologi.

Vi uppskattar att den tidigare förväntade kostnadsökningen om 8–10 procent för de kontrakt som inte är i enlighet snarare kommer att vara i spannet 4–5 procent på grund av lägre lönekompensation, vilket kommer resultera i lägre deltagande bland väktarna än vad vi tidigare antagit. Vid mitten av oktober har därmed fler kunder än förväntat valt att acceptera en prisökning istället för ett alternativ med säkerhetslösningar och teknologi. Vi uppskattar nettoeffekten på den organiska försäljningstillväxten i Security Services North America, som härrör från hälsovårdsreformens införande, till cirka 1 procent under 2015.

Alf Göransson

VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 4 november 2014 kl 09.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. Inget informationsmöte kommer att äga rum på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:                + 1 855 269 2605
Sverige:           + 46 (0) 8 519 993 55
Storbritannien:  + 44 (0) 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 310 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 08.00 tisdagen den 4 november 2014.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.