Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport Januari–december 2008

• Försäljningen uppgick till 56.572 MSEK (51.536) <br/><br/>• Resultat före skatt uppgick till 2.617 MSEK (1.889)<br/><br/>• Jämförelsestörande poster och nedskrivning av goodwill uppgick till –29 MSEK (–428)<br/><br/>• Nettoresultat, kvarvarande verksamheter, uppgick till 1.890 MSEK (1.354)<br/><br/>• Nettoresultat, alla verksamheter, uppgick till 2.322 MSEK (526)<br/><br/>• Vinst per aktie, kvarvarande verksamheter, uppgick till 5,18 SEK (3,70)<br/><br/>• Vinst per aktie, alla verksamheter, uppgick till 6,36 SEK (1,44)<br/><br/>• Föreslagen utdelning är 2.90 SEK (3,10*)<br/><br/>

Publicerad
16 februari 2009 08:00

* För att jämföra utdelningen om 2,90 SEK med föregående års utdelning om 3,10 SEK bör årets föreslagna utdelning från Loomis AB beaktas.

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
Securitas ändrade inriktning från förvärvsdriven expansion till ökat fokus på organisk tillväxt och lönsamhet har visat sig vara rätt väg i den nuvarande världsomspännande lågkonjunkturen och avspeglar sig också i resultatet för 2008. Vi avser att fortsätta på den inslagna vägen och att vara selektiva beträffande förvärv, även om vi tar tillvara på de förvärvstillfällen som bjuds.

Den organiska försäljningstillväxten i Security Services North America var 3 procent 2008, vilket är i nivå med säkerhetsmarknadens tillväxt. Den organiska försäljningstillväxten minskade till 1 procent under fjärde kvartalet till följd av en nedgång i nyförsäljningen och att en del kunder begär reduktioner i existerande kontrakt. Den organiska försäljningstillväxten 2008 i Security Services Europe ligger också i linje med tillväxten på den europeiska säkerhetsmarknaden på omkring 7 procent. I Europa har vissa kundsegment, främst flygplatserna, byggsektorn och detaljhandeln, upplevt en nedgång under fjärde kvartalet, men en viktigare faktor för den organiska försäljningstillväxten i Europa är vår strategi att prioritera lönsamhet före volym. Vårt strategiska val stöds av implementeringen av en högre grad av specialisering i verksamheten, utbyte av kunskaper och bästa praxis samt fortsatta investeringar i utvecklingen av säkerhetskunnande och säkerhetslösningar. Inom samtliga affärssegment har pris¬ökningarna hållit sig ungefär i nivå med lönekostnadsutvecklingen i år.

Koncernens rörelsemarginal förbättrades jämfört med föregående år. Inom Security Services North America har det konsekventa och systematiska arbetet med framför allt hanteringen av kontraktsportföljen lett till förbättrade rörelsemarginaler under 2008, 5,7 procent jämfört med 5,2 procent 2007. Fjärde kvartalet påverkades även positivt av det slutliga utfallet av huvudsakligen lönerelaterade reserveringar under året. I Security Services Europe låg rörelsemarginalen i stort sett oförändrad på 5,7 procent för 2008. Den förvärvade verksamheten i Tyskland, vilken ingår i koncernen från och med den 30 juni 2008, hade som förväntat en negativ effekt på rörelsemarginalen under andra halvåret 2008. Aviation, som ingår i Security Services Europe, utvecklades positivt och bidrog till att upprätthålla rörelsemarginalen i Securitas europeiska bevakningsverksamhet.

Inom Mobile and Monitoring fortsatte den organiska försäljningstillväxten att förbättras jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades under andra halvåret, medan de första sex månaderna påverkades av investeringar i en utökad försäljningsorganisation och etablering av nya ronderingstjänster.

Loomis delades som planerat ut till aktieägarna i Securitas och noterades på NASDAQ OMX Stockholm den 9 december 2008.

Alf Göransson
VD och koncernchef


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Alf Göransson, VD och koncernchef,+46 10 470 3000
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, +46 10 470 3011
Micaela Sjökvist, Chef för investerarrelationer, +46 10 470 3013


INFORMATIONSMÖTE
Ett informationsmöte kommer att hållas den 16 februari 2009 kl. 9.00 CET.
OBS! Ny tid för informationsmötet.
Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.

För att följa informationsmötet per telefon (och delta i frågesessionen), vänligen registrera er i förväg via följande länk: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=589833&Conf=164301
och följ instruktionerna eller ring +44 (0)20 7162 0077 or +46 (0) 8 505 201 10.

Mötet visas också på webben på www.securitas.com/webcasts

En inspelning av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webbsandningar efter informationsmötet och en telefoninspelning av informationsmötet kommer att vara tillgänglig till och med midnatt den 2 mars på: +44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 825594.


Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med ¬Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas till media för offentlig¬¬görande kl 8.00 (CET) måndagen den 16 februari 2009.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.