Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport Januari–december 2011

OKTOBER–DECEMBER 2011<br/><br/> · Försäljning 17.026 MSEK (15.718)<br/> · Organisk försäljningstillväxt 2 procent (4)<br/> · Rörelsemarginal 5,7 procent (6,7)<br/> · Vinst per aktie 1,32 SEK (1,60)<br/><br/>JANUARI–DECEMBER 2011<br/><br/> · Försäljning 64.057 MSEK (61.340)<br/> · Organisk försäljningstillväxt 3 procent (1)<br/> · Rörelsemarginal 5,3 procent (6,1)<br/> · Vinst per aktie 4,75 SEK (5,71)<br/> · Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,08 (0,24)<br/> · Föreslagen utdelning 3,00 SEK (3,00)

Publicerad
09 februari 2012 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den organiska försäljningstillväxten under 2011 var 3 procent och inklusive förvärv nådde den valutajusterade försäljningstillväxten 11 procent. Vi har gjort 19 större förvärv med en årsförsäljning på 4,5 miljarder SEK och har stärkt vår närvaro i Storbritannien, Belgien, Östeuropa, inom den statliga säkerhetsmarknaden i USA och på flera snabbväxande marknader i Latinamerika. Vi har även ­expanderat inom teknikområdet och på konsult- och utredningsmarknaden. Försäljnings­tillväxten om 11 ­procent är den högsta sedan 2002 men har medfört ett ansträngt kassaflöde främst på grund av ökat rörelsekapitalbehov, men också på grund av det lägre resultatet jämfört med föregående år samt en mindre ökning av antalet utestående kundfordringsdagar. Under 2012 kommer vi att vara restriktiva med förvärv till dess att vi har återställt förhållandet mellan det fria kassaflödet och netto­skulden till det finansiella målet om 0,20.

Rörelsemarginalen för fjärde kvartalet pressades av ytterligare omstruktureringsåtgärder i Europa för att minska den indirekta kostnadsbasen för 2012, av helårsjusteringar och ökade lönebikostnader i USA samt av uppstartskostnader för det stora flygplatskontraktet vi vann i Kanada. För helåret 2011 berodde den lägre rörelsemarginalen främst på utspädning hänförlig till förvärv, förlust av ett fåtal betydande kontrakt i Europa och en diskrepans mellan ökade lönekostnader och pris­höjningar.

Under 2011 har vi växt betydligt genom förvärv och vi har tagit betydande omstrukturerings- och integrationskostnader vilket vi kommer att dra fördelar av under 2012. Vi ­investerar i nya ­lösningar och teknikresurser för att skapa mervärde för våra kunder och samtidigt har vi minskat de ­indirekta kostnaderna. Efter det besvärliga året 2011 känner jag, trots ett instabilt och oförutsägbart ­ekonomiskt ­klimat, optimism inför 2012.

Alf Göransson

VD och koncernchef

 

Finansiell information

PRESENTATION AV HELlÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 9 februari 2012 kl. 14:30 där ­Securitas VD Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Ljudsändningen av telefon­konferensen kan följas på Securitas webbplats. Inget informationsmöte kommer att hållas på ­Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:               + 1 866 458 4087
Sverige:           + 46 (0) 8 505 598 53
Storbritannien:  + 44 (0) 203 043 2436

Ljudsändningen av presentationen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts.

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, Corporate Communications and Public Affairs, + 46 10 470 3011

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster anpassade till den enskilda kundens behov i 50 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 300.000 medarbetare skillnad.

 

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknads­lagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 13.00 torsdagen den 9 februari 2012.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.