Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport Januari–december 2012

OKTOBER–DECEMBER 2012<br/><br/> · Försäljning 16 751 MSEK (17 026)<br/> · Organisk försäljningstillväxt 0 procent (2)<br/> · Rörelsemarginal 4,5 procent (5,7)<br/> · Jämförelsestörande poster –424 MSEK (0)<br/> · Vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster och nedskrivningar SEK 1,04 (1,32)<br/> · Vinst per aktie 0,21 SEK (1,32)<br/><br/>JANUARI–DECEMBER 2012<br/><br/> · Försäljning 66 458 MSEK (64 057)<br/> · Organisk försäljningstillväxt 0 procent (3)<br/> · Rörelsemarginal 4,6 procent (5,3)<br/> · Jämförelsestörande poster –424 MSEK (0)<br/> · Vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster och nedskrivningar 4,21 SEK (4,75)<br/> · Vinst per aktie 3,32 SEK (4,75)<br/> · Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,21 (0,08)<br/> · Föreslagen utdelning 3,00 SEK (3,00)

Publicerad
08 februari 2013 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den organiska försäljningstillväxten under 2012 var 0 procent på grund av svaga marknadsförhållanden i många marknader och negativ organisk försäljningstillväxt i Frankrike, Portugal och Spanien. Avmattningen i den organiska och förvärvade försäljningstillväxten har, kombinerat med ett starkt fokus på kassaflöde och kundfordringar, bidragit till det starka fria kassaflödet på 2 086 MSEK i koncernen under 2012. Detta har resulterat i ett fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld om 0,21, och därmed har vi uppnått vårt finansiella mål om minst 0,20.

Rörelsemarginalen i Security Services North America och Security Services Europe har gradvis förbättrats under året, även om Security Services Europe och Mobile and Monitoring i det fjärde kvartalet påverkades av poster som kan kategoriseras som engångsjusteringar. Utöver det, så har det omfattande omstrukturerings- och kostnadsbesparingsprogrammet, som genomfördes i snabb takt från mitten av oktober till mitten av december, påverkat utfallet negativt.

Kostnadsbesparingsprogrammet i Nordamerika, Europa och Spanien var i allt väsentligt slutfört i december 2012. Omstruktureringskostnaden uppgick till –458 MSEK och redovisades i det fjärde kvartalet 2012. Besparingarna är bekräftade till att bli 370 MSEK 2013 netto efter ytterligare investeringar i resurser inom teknologi och säkerhetslösningar.

Vi fortsätter att öka våra investeringar i resurser inom teknologi och säkerhetslösningar. Under 2012 stod försäljningen av teknologi och säkerhetslösningar för cirka 6 procent av koncernens försäljning. Vi har satt ett mål att tredubbla denna andel av försäljningen, vilket jag anser vara nåbart vid slutet av 2015.

Alf Göransson

VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

PRESENTATION AV helÅRSRAPPORTEN

Ett informationsmöte kommer att hållas den 8 februari 2013 kl 09.30.

Informationsmötet kommer att hållas på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan 70 i Stockholm.

Webbsändningen av informationsmötet kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts.

För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:                + 1 866 682 8490
Sverige:           + 46 (0) 8 506 307 79
Storbritannien:  + 44 (0) ) 844 571 8957

En inspelad version av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter informationsmötet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl. 08.00 fredagen den 8 februari 2013.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.