Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport Januari–december 2013

OKTOBER–DECEMBER 2013<br/>• Försäljning 16 725 MSEK (16 751)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 1 procent (0)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 879 MSEK (741)<br/>• Rörelsemarginal 5,3 procent (4,4)<br/>• Vinst per aktie 1,35 SEK (0,19)<br/><br/>JANUARI–DECEMBER 2013<br/>• Försäljning 65 700 MSEK (66 458)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 1 procent (0)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 3 329 MSEK (3 027)<br/>• Rörelsemarginal 5,1 procent (4,6)<br/>• Vinst per aktie 5,07 SEK (3,22)<br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,22 (0,21)<br/>• Föreslagen utdelning 3,00 SEK (3,00)

Publicerad
10 februari 2014 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent och reflekterade den bistra makroekonomiska situation som råder i USA och Europa och särskilt påverkar säkerhetsmarknaderna i Frankrike, Portugal och Spanien. Svaga tecken på makroekonomisk återhämtning i USA och Europa har ännu inte reflekterats i tillväxt på säkerhetsmarknaden. Latinamerika fortsatte att uppvisa stark organisk försäljningstillväxt.

Marginalförbättring driven av kostnadsbesparingar
Den kvartalsvisa förbättringstrenden fortsatte, men den dämpades av en svag säkerhetsmarknad och långsam organisk försäljningstillväxt. Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med föregående år, framförallt driven av olika omstruktureringsåtgärder och kostnadsbesparingar som gjordes under 2012. Vi uppnådde kostnadsbesparingar i enlighet med vår omstruktureringsplan.

Försäljning av säkerhetslösningar och teknologi ökar gradvis
Under 2012 stod försäljningen av säkerhetslösningar och teknologi för cirka 6 procent av koncernens försäljning. Vi har satt ett mål att tredubbla denna andel av försäljningen vid slutet av 2015. Vi fortsatte att öka våra investeringar i resurser inom säkerhetslösningar och teknologi och försäljningstakten i det fjärde kvartalet 2013 var 8 procent.

Förändrade marknadsvillkor skapar tillväxtmöjligheter
Med rådande marknadsförutsättningar och ett gradvis ökat användande av teknik i säkerhetslösningar, väntas inte längre säkerhetsmarknaden på mogna marknader växa 1 till 2 procent snabbare än BNP, utan snarare i samma takt som BNP. I framtiden kan denna trend förbättras genom ökad kontraktering av traditionella bevakningstjänster och genom att låta privata säkerhetsaktörer ta över tjänster som utförs av myndigheter och stater.

Integrationen av teknologi i säkerhetslösningar ökar olika mycket i länderna på Securitas marknader. Men allt eftersom takten accelererar är vi övertygade om att vi kommer att kunna ta marknadsandelar genom att ha ett starkare och mer kostnadseffektivt erbjudande än många traditionella bevakningsföretag. Vi har redan sett bevis på detta i marknader där vi är väl rustade att erbjuda säkerhetslösningar och vi kommer där kunna växa snabbare än säkerhetsmarknadens genomsnitt.

Alf Göransson
VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

PRESENTATION AV HELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 10 februari 2014 kl 09.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. Inget informationsmöte kommer att äga rum på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 753 2230
Sverige: + 46 (0) 8 505 564 74
Storbritannien: + 44 (0)  203 364 5374
Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 08.00 måndagen den 10 februari 2014.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.