Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport Januari–december 2014

OKTOBER–DECEMBER 2014<br/><br/>• Försäljning 18 983 MSEK (16 725)<br/><br/>• Organisk försäljningstillväxt 5 procent (1)<br/><br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 1 017 MSEK (879)<br/><br/>• Rörelsemarginal 5,4 procent (5,3)<br/><br/>• Vinst per aktie 1,74 SEK (1,35)<br/><br/>JANUARI–DECEMBER 2014<br/><br/>• Försäljning 70 217 MSEK (65 700)<br/><br/>• Organisk försäljningstillväxt 3 procent (1)<br/><br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 3 505 MSEK (3 329)<br/><br/>• Rörelsemarginal 5,0 procent (5,1)<br/><br/>• Vinst per aktie 5,67 SEK (5,07)<br/><br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,18 (0,22)<br/><br/>• Föreslagen utdelning 3,00 SEK (3,00)

Publicerad
05 februari 2015 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den organiska försäljningstillväxten fortsatte att visa en positiv trend, tack vare framgångsrika försäljningsaktiviteter, vår strategi att erbjuda säkerhetslösningar och teknologi och ett förbättrat makroekonomiskt klimat i USA. Samtliga affärssegment förbättrades jämfört med föregående år och den organiska försäljningstillväxten nådde 5 procent i det fjärde kvartalet.

Vinst per aktie förbättrades Den valutajusterade vinsten per aktie förbättrades med 8 procent under 2014. Rörelseresultatet förbättrades i kvartalet liksom under helåret jämfört med föregående år. Omorganisationen i Spanien har genomförts under det fjärde kvartalet och i samband med detta har en omstruktureringskostnad på –19 MSEK (–2 MEUR) redovisats.

Kostnaderna för hälsovårdsreformen (Affordable Care Act) har kompenserats Den del av hälsovårdsreformen i USA som berör arbetsgivare trädde i kraft den 1 januari 2015. Vi uppfyller hälsovårdsreformens villkor och förväntar oss inte någon negativ påverkan på vårt resultat eftersom vi har kunnat kompensera kostnadsökningarna. Färre kunder än ursprungligen förväntat har valt en alternativ säkerhetslösning, och snarare har kunden valt en prisökning eller viss neddragning av befintligt kontrakts omfattning. Vi uppskattar nettoeffekten på den organiska försäljningstillväxten i Security Services North America, som härrör från hälsovårdsreformens införande, till cirka 1 procent under 2015.

Fortsatt ökning av försäljning av säkerhetslösningar och teknologi Under 2012 stod försäljningen av säkerhetslösningar och teknologi för 6 procent av koncernens försäljning. Vårt mål är att öka den till en takt på 18 procent vid slutet av 2015 och i det fjärde kvartalet nådde den 10 procent.

Stora framsteg har gjorts sedan början av 2012 och många marknader har bidragit väl till denna prestation. Security Services Ibero-America har presterat bättre än sitt mål, Security Services Europe är nära sitt men Security Services North America släpar efter. Detta har framförallt att göra med den organiska försäljningstillväxten av bevakningskontrakt och resultatet av hälsovårdsreformen (Affordable Care Act) i USA. Följaktligen påverkar detta möjligheten för koncernen att nå målet om en takt på 18 procent i slutet av 2015, vilket sannolikt blir svårt att nå, men vi har kommit en bra bit på väg och internt har målet fungerat som en stark drivkraft till förändring.

Takten i försäljningen av säkerhetslösningar och teknologi kommer att fortsätta att vara Securitas viktigaste strategiska fokus under de kommande åren. Under 2014 uppgick försäljningen av säkerhetslösningar och teknologi till 6,5 miljarder SEK och växte med 28 procent jämfört med 2013, och vi bedömer att vi kan fortsätta att öka försäljningen av säkerhetslösningar och teknologi i åtminstone samma takt under 2015.

Alf Göransson VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

PRESENTATION AV HELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 5 februari 2015 kl 09.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. Inget informationsmöte kommer att äga rum på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm.

För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605

Sverige: + 46 (0) 8 519 993 55

Storbritannien: + 44 (0) 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 08.00 torsdagen den 5 februari 2015.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.