Skip to main content

Securitas erbjuder TeleLarm Care till aktieägarna

Publicerad
27 november 1998 09:00

I oktober 1997 förvärvade Securitas TeleLarm, som bestod av tre verksamhetsområden: Brand & Säkerhet, Trygg och Larmkommunikation. Inom verksamhetsområdet Trygg fanns den verksamhet som nu samlats i Care-koncernen. Även om verksamheten i Care ligger inom säkerhet och trygghet, ligger den utanför Securitas kärnområden och saknar synergier med Securitas övriga verksamhet. Mot bak-grund av detta, i förening med Securitas strategi att fokusera på utvecklingen av kärnverksamheten, har Securitas beslutat att föreslå bolagsstämman att avyttra Care till aktieägarna i Securitas. Det kapital som erhålles vid för-säljningen bidrar till att ge Securitas ökade resurser för investeringar och fortsatt expansion på säker-hets-marknaden. För Care förväntas avskiljandet från Securitas övriga verksamhet bidra till att Care, med aktiva och långsiktigt engagerade ägare, får större möjligheter att utveckla sin kärnverksamhet.

Care-koncernen
Care är ett helägt dotterbolag till Securitas. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer trygghetssystem för äldre och handikappade. Trygghetssystemen utgörs av produkter, såsom trygg-hetstelefoner, och tjänster, såsom larmmottagning, service och underhåll. Cares mål är att vara en av Europas ledande leverantörer av trygghetssystem, vilka skall bidra till att bolagets kunder kan erbjuda äldre och handikappade som bor hemma, på servicehem eller på vårdhem, en säkrare, mer högkvalitativ och mer kostnadseffektiv vård.
Care har egna säljbolag i Sverige, Finland, England och Tyskland. Bolaget säljer även sina produk-ter på andra marknader i Europa samt i Japan och USA genom återförsäljare.
Nedan återges utdrag ur TeleLarm Cares niomånadersrapport per den 30 september 1998.

Mkr 1 jan-30 sept 1998
Resultat
Omsättning 217,1
Resultat efter finansnetto 14,1
Mkr 30 september 1998
Balans
Operativt sysselsatt kapital 45,6
Sysselsatt kapital 57,3
Eget kapital 55,3
Nettoskuld 2,0
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 6,8
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, % 43,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 33,3
Avkastning på eget kapital, % 31,6
Soliditet, % 26,6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,04

Efter rapportperiodens utgång har i slutet av oktober förvärv genomförts i England som beräknas tillföra en omsättning om 5 Mkr i år och om cirka 35 Mkr på årsbasis. Den prognostiserade omsättningen för 1998 uppgår till 312 Mkr och det prognostiserade resultatet efter finansnetto uppgår till 23 Mkr.

Oberoende värdering
Affären har föregåtts av en oberoende värdering av Care. Värderingen har utförts av Enskilda Securities, vars bedömning är att försäljningspriset motsvarar bedömt marknadsvärde på Care.

Tidsplan
1 december 1998 Kallelse till extra bolagsstämma
17 december 1998 Bolagsstämma
22 december 1998 Avstämningsdag
4 – 21 januari 1999 Anmälningsperiod
9 februari 1999 Likviddag

Prospekt med ytterligare information kommer att distribueras till Securitas aktieägare inför den extra bolagsstämman.
Aktierna i Care kommer inte att vara föremål för organiserad handel. Styrelsen för Care och huvudaktieägarna har dock för avsikt att verka för en notering av bolagets aktier inom en femårsperiod.

Försäljningen av Care kommer inte att påverka Securitaskoncernens resultat.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.