Skip to main content

Securitas förvärvar Burns

Publicerad
03 augusti 2000 13:59

Securitas (SSE:SECU) har genom Securitas Acquisition Corporation ingått avtal med Burns International Services Corporation " Burns" (NYSE: BOR) enligt vilket Securitas avser att förvärva samtliga utestående aktier i Burns. Enligt avtalet kommer Securitas att betala 21,50 USD per utestående aktie i Burns, vilket innebär en total köpeskilling på cirka 457 miljoner USD. För närvarande har Burns cirka 19,9 miljoner aktier utestående samt aktieoptioner motsvarande cirka 2,2 miljoner aktier. Den genomsnittliga aktiekursen den senaste månaden har varit 12,9 USD.

Förvärvet kommer att ske genom ett kontanterbjudande till Burns aktieägare samt ett eventuellt efterföljande tvångsinlösenförfarande för ej inlösta aktier enligt vilket resterande aktieägare äger rätt att erhålla betalning med samma belopp som enligt kontanterbjudandet . Transaktionen resulterar i att Burns blir ett indirekt helägt dotterbolag till Securitas. Burns har givit Securitas en option att köpa upp till 19,9 procent av Burns aktier under vissa förutsättningar. Dessutom har styrelsen och vissa ledande befattningshavare förbundit sig att sälja sina aktier, som motsvarar cirka 5 procent av aktierna i Burns, enligt erbjudandet. Både Burns och Securitas styrelse har rekommenderat transaktionen.

Securitas förväntas lämna sitt erbjudande under vecka 32, 2000. Det kontanta budet förutsätter att Securitas erhåller minst 50 procent av aktierna i Burns beräknat efter full konvertering, samt erforderliga godkännanden från myndigheterna.


Burns

Burns som grundades 1909 är det näst största bevakningsföretaget i USA med 320 kontor samt 58.000 anställda i USA, Kanada, England, Irland och Colombia. Företaget har cirka 14.000 kunder. Burns erbjuder stationära och mobila bevakningstjänster, larmövervakning, säkerhetsrådgivning och säkerhetsutredningar.

Under år 2000 förväntas Burns försäljning uppgå till cirka 13,3 miljarder SEK (1,5 miljarder USD) varav 738 MSEK (82 MUSD) i England och Irland och 450 MSEK (50 MUSD) i Kanada. Rörelsemarginalen uppgår till cirka 4 procent.

Per 30 juni 2000 uppgick det operativt sysselsatta kapitalet till 1.287 MSEK (143 MUSD), goodwill till 936 MSEK (104 MUSD), nettoskulden till 1.863 MSEK (207 MUSD) och det egna kapitalet till 360 MSEK (40 MUSD).

Burns äger även 49 procent av aktierna i Loomis Fargo Inc som är den näst största Cash In Transit operatören i USA med en årlig försäljning på cirka 400 MUSD och en rörelsemarginal på cirka 7 procent.


Förvärvet

Förvärvet kommer att ge upphov till en goodwill på 4.338 MSEK (482 MUSD) som kommer att skrivas av över 20 år. Den årlig förvärvskostnaden förväntas komma att uppgå till 540 MSEK (60 MUSD). Omstruktureringsreserven uppskattas till 225 MSEK (25 MUSD).


Det nya Securitas

Genom förvärvet stärker Securitas sin ställning som världens ledande säkerhetsföretag med verksamhet i mer än 30 länder och cirka 210.000 anställda. Koncernens försäljning kommer att uppgå till cirka 48 miljarder SEK motsvarande cirka 5,3 miljarder USD varav 25 miljarder SEK (2,8 miljarder USD) är hänförliga till USA.

Thomas Berglund, VD och koncernchef för Securitas säger: "Vår amerikanska bevakningsverksamhet har sedan sommaren 1999 omorganiserats med ett tydligt fokus på lokalt ansvar för tillväxt och lönsamhet. I samband med förvärven av APS och First Security i januari 2000 utökades antalet regioner och dessa förvärv är nu integrerade och verksamheten utvecklas enligt plan. Vi är nu redo att ta ett nytt stort steg och förvärvet av Burns kommer att ge oss en utmärkt position för att leda utvecklingen av den amerikanska säkerhetsmarknaden".

John A. Edwardson, ordförande och VD för Burns säger: "Jag är glad att Burns kommer att ingå i världens största säkerhetsföretag. Detta ger våra kunder enastående tillgång till de bästa säkerhetstjänsterna i världen, och ger våra medarbetare exceptionella karriärsmöjligheter".

I det korta perspektivet förväntas synergivinster att uppstå genom en reduktion av huvudkontorskostnader genom samordning av funktioner med Pinkerton. Verksamheterna i England och Kanada kommer att samordnas med befintliga verksamheter inom Securitas. Därigenom förväntas förvärvet få en positiv inverkan på såväl resultatet som det fria kassaflödet.

På lång sikt förväntas tillväxten, både organiskt och genom förvärv, i kombination med höjda marginaler komma att bidra avsevärt till en fortsatt god utveckling för Securitas, enligt den tidigare presenterade femårsvisionen.

Förvärvet förutsätter godkännande från amerikanska konkurrensmyndigheter och under förutsättning att dessa erhålls förväntas förvärvet att slutföras i september.


Finansiering

Securitas har erhållit en kreditfacilitet från Deutsche Bank på maximalt 800 MUSD för att finansiera kontantbudet samt därmed övriga förknippade kostnader och utgifter.


Ytterligare information om kontanterbjudandet

Ytterligare information kommer att lämnas idag under Securitas informationsmöte med anledning av Securitas ABs delårssrapport, januari - juni, 2000:

Tid: Torsdag den 3 augusti, 2000, klockan 15.00 CET
Plats: Securitashuset, Lindhagensplan 70, 102 28 Stockholm
Agenda: 15.00-15.30 CET: Presentation
15.30 CET: Frågestund

Presentationsbilderna kommer att finnas tillgängliga på: www.securitasgroup.com, cirka klockan 14.30 CET, torsdag den 3 augusti.

Mötet kan också följas via telefonkonferens och via internet.

Telefonkonferensen: Telefonnummer: +44 20 8240 8243
Konferensnamn: Securitas

Internet: www.securitasgroup.com, alternativt www.financialhearings.com

En inspelad presentation kommer att finnas tillgänglig under tio dagar efter informationsmötet på
tel: +44 20 8288 4459, kod 689422, samt på www.securitasgroup.com


Information till Burns aktieägarna

Aktieägarna i Burns rekommenderas läsa materialet som publiceras i samband med erbjudandet som kommer att innehålla viktig information och som kommer att registreras hos U.S. Securities and Exchange Commission när erbjudandet lämnas. Kopior av detta material kommer att erbjudas utan kostnad till aktieägarna i Burns, och efter registreringen kommer detta att finnas tillgängligt på Securities and Exhange Commissions hemsida: www.sec.gov.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.