Skip to main content

Securitas förvärvar Securisgruppen i Belgien

Publicerad
04 oktober 1999 15:00

Securitas har träffat överenskommelse med AviaPartner NV i Belgien, en ledande internationell leverantör av flygplatstjänster, samt med Belgacom Security Holding NV/SA ("Belgacom"), del av det belgiska televerket, om förvärv av 80 procent respektive 20 procent av aktierna i Securis. Köpeskillingen uppgår totalt till 270 MSEK och erlägges kontant. Förvärvet kommer att ingå i Securitaskoncernen från och med 1 oktober 1999 och förväntas bidra positivt till resultatet från och med år 2000. Genom förvärvet etablerar Securitas sig på den belgiska säkerhetsmarknaden samt befäster sin ställning som ledande leverantör av flygplatssäkerhet i Europa.

Den belgiska säkerhetsmarknaden
Den belgiska säkerhetsmarknaden uppskattas vara värd 3.500 MSEK. De större aktörerna på marknaden är Group 4 som har cirka 45 procent av marknaden, Securis har 23 procent, GMIC med 18 procent samt Baron Security med 6 procent. Totalt är cirka 100 företag aktiva på marknaden.

Securis
Securis startade sin verksamhet 1985 och levererar till största del bevakningstjänster - Securis representerar 28 procent av den belgiska bevakningsmarknaden. Stationär och ronderande bevakning svarar tillsammans för 70 procent av försäljningen med tonvikt på områdena Bryssel och Antwerpen. Securis bedriver även flygplatsbevakning i Bryssel, vilken innefattar områdesbevakning samt person- och bagagekontroll, vilket svarar för 30 procent av försäljningen. Denna verksamhet bedrivs under namnet Securair.

Securis har för närvarande en rörelsemarginal på cirka 4 procent.

Securis VD, Marc Pissens, som har varit ansvarig för AviaPartners säkerhetsdivision sedan 1988, kommer att fortsätta som VD och blir således landschef i Belgien. Marc Pissens blir även ansvarig för koncernens vidare expansion i Beneluxländerna samt utveckling av flygplatsbevakning inom Securitaskoncernen.


Förvärvet
Förvärvet innebär att Securitaskoncernens försäljning kommer att öka med 780 MSEK på helårsbasis, vilket motsvarar en ökning på 3 procent. Koncernens rörelsemarginal kommer initialt att påverkas marginellt negativt då Securis för närvarande har en lägre rörelsemarginal än övriga koncernen. Köpeskillingen uppgår till 270 MSEK, vilket kommer att ge upphov till en goodwill på 220 MSEK.

Med en fortsatt specialisering och förädling av Securis tjänster i enlighet med Securitasmodellen, är avsikten att öka den organiska tillväxten samt att förbättra lönsamheten. Det finns t ex goda möjligheter att öka bevakningsvolymen på mindre och medelstora kunder.

Verksamheterna i Frankrike och Tyskland kommer att samordnas med Securitas existerande verksamhet i dessa länder.

Förvärvet förväntas ge en positiv påverkan på koncernens resultat före skatt från och med år 2000. Det fria kassaflödet kommer att påverkas positivt av förvärvet.

Koncernens operativt sysselsatta kapital uttryckt i procent av försäljningen och koncernens nettoskuldsättningsgrad påverkas endast marginellt av förvärvet.


Securitas vice VD och COO, Amund Skarholt, kommenterar förvärvet:

"Med förvärvet av Securis tar vi ett stort steg in i ett nytt land och etablerar oss på den belgiska säkerhetsmarknaden samt skapar en ny plattform för vidare expansion i Benelux-länderna. Securis har lång erfarenhet av att leverera specialiserade säkerhetstjänster till flygplatskunder, vilket kommer att vara till stor nytta för Securitaskoncernen. Som ledande leverantör på flygplatssäkerhet i Europa kommer Securitas, i och med förvärvet av Securis, att ytterligare utveckla och förbättra sina tjänster inom detta område."

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.