Skip to main content

Securitas har ingått avtal om att förvärva Diebolds nordamerikanska verksamhet för elektronisk säkerhet

Securitas har ingått avtal att förvärva de kommersiella avtalen och de operativa tillgångarna i Diebold Incorporateds (NYSE-DBD) verksamhet inom Electronic Security i Nordamerika. Verksamheten kommer att drivas inom Securitas Electronic Security Inc. Försäljningen under den senaste tolvmånadersperioden i det förvärvade Diebold Electronic Securitys verksamhet, från 30 juni 2014 till 30 juni 2015, uppgick till 2 760 MSEK (330 MUSD). Köpeskillingen uppgår till cirka 2 900 MSEK (350 MUSD) på skuldfri basis, inklusive ett normaliserat rörelsekapital, vilket enligt Securitas beräkningar motsvarar cirka 11x beräknad EBITDA för 2015 för den förvärvade verksamheten efter att den har skilts ut från Diebold Incorporated. Förvärvet kommer att bidra till Securitas vinst per aktie från och med 2016.

Publicerad
25 oktober 2015 18:00

Diebolds nordamerikanska verksamhet inom Electronic Security, med säte i Green, Ohio i USA, är den tredje största leverantören av elektroniska säkerhetstjänster i Nordamerika. I över 70 år har Diebolds nordamerikanska verksamhet inom Electronic Security sammanfört teknologisk innovation, säkerhetsexpertis och kvalitativa tjänster för att bli en ledande leverantör av heltäckande elektroniska säkerhetslösningar och tjänster till företagskunder. I dag levererar verksamheten ett helt spektrum av kompetenser, inklusive design, byggande, integration, installation, övervakning och service, vilket erbjuder mycket attraktiva värden till kunderna. Larmövervakningstjänsterna omfattar inbrottslarm, brandlarm och sprinkler, samt övervakning av hissar. Diebolds nordamerikanska verksamhet inom Electronic Security har cirka 1 100 anställda. Diebolds verksamhet omfattar mer än 55 000 övervakade kundanläggningar och betjänar 200 000 platser.

Securitas globala strategi är att öka säkerhetslösningarna och tekniken som en del av sitt erbjudande. Under de senaste fyra åren har Securitas stärkt sitt tekniska kunnande och fortsatt att rekrytera specialister. Med en säkerhetsmarknad där kraven blir allt högre vet Securitas att den avgörande faktorn kommer att vara att ha en kritisk kunskapsmängd och förmågan att skapa innovativa lösningar som ger större nytta åt kunderna. För att stödja den globala strategin har Securitas, utöver ett antal betydande investeringar i att bygga upp en stark kompetens organiskt, gjort vissa viktiga förvärv under de senaste fyra åren. År 2014 förvärvade Securitas det belgiska företaget SAIT som arbetar med integrering av säkerhet och kritiska kommunikationssystem, samt 24 procent av aktierna i det amerikanska företaget Iverify som tillhandahåller fjärrvideotjänster. Förvärvet av Diebolds verksamhet inom Electronic Security i Nordamerika kommer att stärka denna koncernstrategi.

Securitas och Diebold anser att affären kommer att gynna båda parter. Securitas och Diebold kommer att göra sitt yttersta för att transaktionen ska bli framgångsrik, garantera kontinuitet samt utveckla kundtjänster och kundrelationer. Securitas blir Diebolds föredragna leverantör av elektroniska säkerhetslösningar. Det kommer att hjälpa till att säkerställa en smidig övergång för Diebolds kunder av elektroniska säkerhetslösningar, samt driva ytterligare innovationer och tjänster inom säkerhet i de branscher där båda bolagen är verksamma. 

Alf Göransson, VD och koncernchef, Securitas AB, säger att detta förvärv stödjer Securitas globala strategi och stärker Securitas ställning som den globala kundskapsledaren inom säkerhetslösningar och teknik.

– De senaste åren har vi fokuserat på att stärka vår tekniska expertis och komma långt för att bli det ledande bolaget för säkerhetslösningar. Securitas ligger i framkant vad gäller omvandlingen av säkerhetsbranschen, och vi får dagligen bevis på det i våra kontakter med befintliga och potentiella kunder. I och med förvärvet av Diebolds nordamerikanska verksamhet inom Electronic Security kommer vi att kunna öka takten i utvecklingen ytterligare, säger Alf Göransson.

– Under åren har vi organiskt utökat vår elektroniska säkerhetsverksamhet till att bli en ledande leverantör av breda, innovativa lösningar, där vi har utnyttjat vår branschledande programvara och våra branschledande tjänster, på de kommersiella och finansiella marknaderna i både USA och Kanada. Som en högst kompetent global ledare inom säkerhetsbranschen har Securitas den storskalighet och de kunder som krävs för att lyfta den här verksamheten till nästa nivå för kunderna. Vi ser också fram emot att fortsätta relationen med Securitas som vår föredragna leverantör av elektronisk säkerhet för att tillhandahålla expertkunskap som ytterligare drar nytta av våra sammantagna kompetenser inom tjänster och säkerhet framöver. Det kommer att möjliggöra en smidig övergång för både kunder och medarbetare. Mot bakgrund av den omvälvning som just nu sker inom banksektorn kommer det här strategiska beslutet att göra det möjligt för oss att öka takten i vår egen omvandling och fokusera på de spännande möjligheter vi ser till tillväxt och innovation på den marknaden, säger Andy W. Mattes, VD och koncernchef, Diebold Incorporated. 

Tony Byerly, som har lett Diebolds globala elektroniska säkerhetsverksamhet under de senaste tre och ett halvt åren, kommer att fortsätta leda den elektroniska säkerhetsverksamheten som VD, och rapportera till Santiago Galaz, divisionschef Securitas Security Services North America. Santiago Galaz säger i en kommentar till förvärvet:
 
– Vi välkomnar Tony och hela hans team till Securitas. Securitas Electronic Security (tidigare Diebold Electronic Security) kommer att fortsätta att vara ledande på den nordamerikanska marknaden för elektronisk säkerhet. I och med det här förvärvet har vi möjlighet att öka försäljningen av säkerhetslösningar, samtidigt som vi är aktiva på teknikmarknaden, vilket kommer att ge ökat värde till våra kunder och stärka vårt erbjudande betydligt. Vi är också av uppfattningen att vi kan dra nytta av Diebolds expertkunnande inom elektronisk säkerhet för Securitas befintliga kundbas och erbjuda våra kunder möjligheter till säkerhetstjänster genom att optimera ekvationen mellan olika tjänstekomponenter, säger Santiago Galaz.
 
Finansieringen av förvärvet av Diebolds nordamerikanska verksamhet inom Electronic Security finns på plats genom den befintliga revolverande kreditfaciliteten. Engångskostnaderna för att skilja ut Diebolds verksamhet inom Electronic Security från Diebold Incorporated kommer tillsammans med transaktionskostnaderna att uppgå till cirka 60 MSEK (7 MUSD), och kommer att redovisas under 2016. 

Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter. Förvärvet väntas kunna slutföras under första kvartalet 2016, då verksamheten konsolideras i Securitas.

Detta pressmeddelande finns också på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, Securitas AB, mobil 070-287 8662, eller e-post gisela.lindstrand@securitas.com
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com

Mike Jacobsen, Media Relations, Diebold Inc., telefon +1 330 490 3796, e-post michael.jacobsen@diebold.com
Steve Virostek, Investor Relations, Diebold Inc., telefon +1 330 490 6319, e-post Stephan.virostek@diebold.com

OBS: För ytterligare information, se även Diebolds pressmeddelande med rubriken ”Diebold agrees to sell North American Electronic Security business to Securitas”, som också publiceras idag.

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 320 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2015 kl. 18.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.