Skip to main content

Securitas skapar världsledare inom värdehantering - förvärvar Loomis Fargo & Co. i USA

Publicerad
15 maj 2001 13:00

Securitas har idag förvärvat de resterande 51 procent av aktierna i värdehanterings- företaget Loomis Fargo &Co. ("Loomis") i USA. Genom förvärvet blir Securitas det näst största värdehanteringsföretaget i USA samt en världsledare inom värdehantering med en årlig försäljning på 8,6 miljarder SEK (855 MUSD) och med en marknadsandel på 18 procent i USA och 16 procent i Europa.

Marknaden för värdehantering i USA beräknas uppgå till 22.200 MSEK (2.200 MUSD). Transport, som växer med cirka 4 procent per år, svarar för den största delen, cirka 60 procent, av den totala marknaden. Service av uttagsautomater är det område som växer snabbast, med en årlig tillväxt om cirka 10 procent. Marknaden för uppräkningstjänster har nyligen börjat växa och en större grad av outsourcing förväntas inom detta området. Loomis, med en årlig prognosticerad försäljning på 4.200 MSEK (415 MUSD) är det näst största värdehanteringsföretaget i USA med en marknadsandel på 18 procent.

Loomis, baserat i Houston, Texas, har verksamhet på 220 platser i USA och har 2.200 anställda och 2.600 fordon. Försäljningen är jämnt fördelad över USA och företaget är organiserat i 3 geografiska divisioner. Transporter utgör cirka 60 procent av försäljningen, uttagsautomatrelaterade tjänster 30 procent och uppräkningstjänster utgör resterande 10 procent. Genom förädling och specialisering har företaget stadigt ökat rörelsemarginalen från 4 procent 1997 till 7 procent i april 2001 och har en helårsprognos för 2001 på cirka 8 procent.

Genom förvärvet blir Securitas en världsledare inom värdehantering och bygger en ny stark plattform för ytterligare utveckling av Cash Handling Services inom koncernen. Genom förvärvet möjliggörs också överföring och utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan Cash Handling Services i Europa och USA.

I ett första steg förvärvades 49 procent av aktierna i företaget som en del av förvärvet av Burns i USA i september 2000. Köpeskillingen för de resterande 51 procent av aktierna kommer att uppgå till 1.028 MSEK (102 MUSD). Inklusive de 49 procent av aktierna som redan ägs av Securitas samt goodwill i Loomis på 907 MSEK (90 MUSD), ger förvärvet upphov till en goodwill på totalt 2.722 MSEK (270 MUSD) som kommer att skrivas av över 20 år. Loomis kommer att konsolideras i Securitaskoncernen från och med maj 2001 och förvärvet kommer att ge positiva effekter på koncernens resultat före skatt och fria kassaflöde från och med förvärvsdatumet.

Genom affären kommer den årliga försäljningen proforma i affärsområdet Cash Handling Services i Securitas att fördubblas från 4,3 miljarder SEK till 8,6 miljarder SEK. Rörelseresultatet inom affärsområdet kommer att öka med 355 MSEK proforma, motsvarande en rörelsemarginal på 9 procent.

Förvärvet kommer att ha en positiv effekt på årsresultatet före skatt med cirka 40 MSEK proforma.

Förvärvet ger Securitas möjlighet att överträffa femårsvisionen för Cash Handling Services och stödjer möjligheten att nå en ökning av koncernens resultat före skatt med upp emot 30 procent år 2001.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.