Skip to main content

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Securitas AB:s utdelning år 2008 av aktier i Loomis AB

Publicerad
19 december 2008 13:00

Erbjudandet
Securitas AB (Securitas) har uppgett följande.
En extra bolagsstämma i Securitas beslutade den 3 december 2008 att till aktieägarna dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Loomis AB (Loomis).
För varje femtal aktier av serie A respektive B i Securitas erhölls en aktie av motsvarande serie i Loomis.
Om innehavet av aktier av serie B i Securitas inte var jämnt delbart med fem erhölls andelar av en aktie. Sådana andelar av aktier i Loomis lades samman till hela aktier i Loomis och såldes kollektivt, varefter likviden utbetalades till aktieägarna.
Avstämningsdag för att erhålla aktier i Loomis var den 8 december 2008.
Sista dag för handel med aktier i Securitas med rätt att deltaga i utdelningen var den 3 december 2008.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
Skatteverket har i brevsvar den 30 september 2008 ansett att vill¬koren för att utdelningen ska behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet (lex Asea) är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Securitas delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Loomis. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Securitas på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Loomis. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Securitas blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning
Aktierna av serie B i Securitas är marknadsnoterade vid NASDAQ OMX Stockholm medan aktierna av serie A inte är föremål för någon marknadsmässig handel. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften bör därför, både för aktier av serie A och B, kursförändringen för aktier av serie B ligga till grund för beräkningarna.
Den sista dagen för handel med aktier av serie B i Securitas med rätt till utdelning av aktier i Loomis var den 3 december 2008. Den lägsta noterade betalkursen för aktier av serie B i Securitas var denna dag 67,75 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 4 december 2008, då den lägsta noterade betal¬kursen var 60,75 kr.
Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier av serie A eller B i Securitas bör därför (60,75 : 67,75 =) 90 procent hänföras till ak¬tierna i Securitas och 10 procent till erhållna aktier och andelar av ak¬tier i Loomis.Exempel
Anskaffningsutgiften för fem aktier i Securitas antas vid tidpunkten för utdelningen av aktier i Loomis vara 250 kr (50 kr per aktie). Av detta belopp ska 90 procent eller (0,9 x 250 =) 225 kr hänföras till de fem aktierna i Securitas (45 kr per aktie) och 10 procent eller (0,1 x 250 =) 25 kr till aktien i Loomis.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaff¬ningsutgiften, se SKV A 2008:38.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662
Micaela Sjökvist, Ansvarig för investerarelationer Securitas AB, mobil 076-116 7443


Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2008 kl. 13.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.