Skip to main content

Styrelsen i Securitas AB (publ) har idag fattat beslut om nyemission

Publicerad
06 oktober 1998 09:00

Efter att Securitas i Tyskland formellt övertagit äganderätten till Raab Karcher Sicherheit GmbH den 11 september 1998 har styrelsen i Securitas AB (publ) idag fattat beslut om nyemission i enlighet med det bemyndigande som lämnades till styrelsen vid extra bolagsstämma den 8 september 1998.

Genom beslutet kommer bolagets aktiekapital att kunna ökas med 14.356.056 kronor genom utgivande av 14.356.056 nya aktier av serie B, envar aktie å nominellt 1 krona.

Rätt att teckna samtliga nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det tyska företaget Raab Karcher AG-Veba Immobilien Management. Emissions-kursen för de nya aktierna skall utgöra 85,25 kronor per aktie. Betalning skall erläggas kontant. De nya aktierna skall såväl ifråga om utdelning som i övrigt i allt medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i bolaget av serie B. Med de nya aktierna skall följa rätt till vinstutdel-ning från och med för räken-skapsåret 1998.

Ytterligare information lämnas av koncernchef Thomas Berglund, vice VD och ekonomi- och finanschef Håkan Winberg samt Investor Relations Manager Camilla Weiner, telefon 08-657 74 00.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.