Skip to main content

Utdelning och notering av Securitas Systems och Securitas Direct på Stockholmsbörsens O-lista

Publicerad
30 augusti 2006 11:00

Styrelsen i Securitas AB ("Securitas") har den 30 augusti 2006 beslutat föreslå att aktierna i Securitas Direct ("Direct") och Securitas Systems ("Systems") delas ut till Securitas aktieägare och noteras på Stockholmsbörsens O-lista ("utdelningen"). Extra bolagsstämma för att fatta beslut om utdelningen kommer att hållas den 25 september 2006 och första noteringsdag förväntas bli den 29 september 2006. Kallelsen till den extra bolagsstämman bifogas i detta pressmeddelande samt kommer att publiceras i Svenska Dagbladet, Post- och Inrikes tidningar samt Financial Times.

Securitas har, såsom offentliggjordes den 9 februari 2006, arbetat med att förbereda Direct och Systems för att kunna noteras som självständiga bolag på Stockholmsbörsens O-lista, i syfte att öka transparens, specialisering och aktieägarvärde. Bakgrunden till utdelningen är bland annat att säkerhetsmarknaden blir alltmer komplex och kunderna efterfrågar alltmer specialiserade och anpassade säkerhetslösningar. Som självständiga bolag kan Direct och Systems följa individuella och fokuserade tillväxt¬strategier för att tillgodose sina respektive kunders behov. Både Direct och Systems har därtill nått en sådan storlek, marknadsposition, organisatorisk mognad och specialiseringsnivå vad gäller utbudet till kunderna att de är redo att fortsätta utvecklas som självständiga bolag.

Både Direct och Systems bedöms nu, enligt plan, vara redo för avskiljande från Securitas. I enlighet med besked från Stockholmsbörsens Bolagskommitté den 29 augusti 2006 uppfyller också bolagen kraven för notering på Stockholmsbörsens O-lista. Mot denna bakgrund fattade Securitas styrelse den 30 augusti 2006 formellt beslut att föreslå att aktieägarna i Securitas, vid extra bolagsstämma i Securitas, att hållas den 25 september 2006, ska besluta att dela ut aktierna i Direct och Systems till aktieägarna i Securitas, varvid varje aktie i Securitas ska medföra rätt till en aktie i Direct och en aktie i Systems. En A-aktie i Securitas ska berättiga till en A-aktie i vart och ett av de utdelade bolagen och en B-aktie ska berättiga till en B-aktie i vart och ett av de utdelade bolagen. Styrelsens fullständiga förslag om utdelningen hålls tillgängligt från och med den 11 september 2006. Prospekten för bolagen distribueras omkring den 8 september 2006. Notering på Stockholmsbörsens O-lista av aktierna i Direct respektive Systems förväntas ske den 29 september 2006.

Som meddelades i kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2006 den 10 augusti, fortgår förberedelserna inför en börsnotering för Loomis Cash Handling Services AB. Divisionen beräknas att börsintroduceras på Stockholmsbörsens O-lista under 2007 enlig en separat tidplan vilken kommer att meddelas senare under 2006.

För information kontakta:
Thomas Berglund, VD och koncernchef +44 (0) 20 8432 6551
Håkan Winberg, vice VD, Ekonomi- och Finansdirektör +44 (0) 20 8432 6554
Henrik Brehmer, Senior Vice president Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523

Pressmeddelandet finns även tillgängligt på www.securitasgroup.comTidplan


8 september Prospekt för Direct respektive Systems offentliggörs och skickas till Securitas aktieägare
25 september Extra bolagsstämma samt sista dag för handel i Securitas-aktien med rätt till deltagande i utdelningen, det vill säga rätt att erhålla aktier i Direct och Systems
26 september Första dag för handel i Securitas-aktien utan rätt till deltagande i utdelningen
28 september Avstämningsdag vid VPC för rätt till utdelningen
29 september Första dag för handel i Directs respektive Systems aktier på Stockholmsbörsens O-lista
16 november Kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2006 offentliggörs för Securitas, Direct och Systems som separata noterade bolag.


Översikt Securitas Direct och Securitas Systems

Securitas Direct - Skyddar människor genom hög säkerhet för hem och mindre företag

Securitas Direct är ett serviceföretag som tillhandahåller högkvalitativa säkerhetslösningar till hushåll och små företag baserade på ett standardiserat sortiment av larmprodukter. Erbjudandet innefattar bland annat. installation och service, övervakning och patrullering. Larmprodukten inkluderar säker överföring och avancerad verifiering av larm och är utformad för enkel användning. Mervärdet är en användarvänlig tjänst med hög säkerhetsnivå till ett överkomligt pris. Directs verksamhet är organiserad i de två affärsområdena Consumer (hushåll) och Professional (småföretag). Direct är verksamt i Norden, Centraleuropa samt Iberia.

Under 2005 hade Direct en försäljning om 2,700 MSEK med en organisk försäljningstillväxt på 23 procent och ett rörelseresultat om 258 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,5 procent.

VD och koncernchef är Dick Seger och finanschef är Lars Andersson. Styrelseledamöterna
är Thomas Berglund, ordförande, Gustaf Douglas, Anna Lindström, managementkonsult på Righthand
AB, Ulf Mattson, VD i Capio AB och koncernchef i Capio-gruppen, Dick Seger och Ulrik Svensson, VD
i Melker Schörling AB. Arbetstagarrepresentanter skall utses. För mer information om Direct hänvisas till prospektet för utdelning och notering av aktier i Direct som offentliggörs den 8 september 2006.

Securitas Systems - Systemintegration för krävande kunder

Securitas Systems utvecklar samt installerar kompletta och skräddarsydda säkerhetslösningar till stora och medelstora företag baserade på produkter inom videoövervakning, tillträdeskontroll, inbrottsskydd och brandskydd. Ungefär 60 procent av omsättningen kommer från nyinstallation och 40 procent från tjänster såsom underhåll, övervakning, larmförmedling och kundtjänstfunktioner. Verksamheten bedrivs i 13 europeiska länder samt i USA, Australien och Hong Kong. Betydande kundsegment är bland annat bank och finans samt detaljhandel.

Under 2005 hade Systems en försäljning om 5,800 MSEK med en organisk försäljningstillväxt på 6 procent och ett rörelseresultat om 669 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,5 procent.

VD och koncernchef är Juan Vallejo och ekonomi- och finansdirektör är Peter Ragnarsson. Styrelseledamöterna är Melker Schörling, ordförande, Carl Douglas, Tomas Franzén, VD och koncernchef för Eniro-koncernen, Eva Lindquist, vice VD för Mobile Business inom Marketing, Services and Products på Telia Sonera AB och Juan Vallejo. Arbetstagarrepresentanter skall utses. För mer information om Systems hänvisas till prospektet för utdelning och notering av aktier i Systems som offentliggörs den 8 september.


Varumärkesavtal

Securitas Systems och Securitas Direct har en avtalsreglerad rätt att nyttja Securitas varumärke. För denna nyttjanderätt kommer de att betala en varumärkesavgift motsvarande 0,2 procent av försäljningen till Securitas AB. Om avgiften hade uttagits under helåret 2005 samt första halvåret 2006 hade den utgått enligt följande:

- Securitas Systems: 11,3 MSEK för 2005 samt 6,0 MSEK för första halvåret 2006.
- Securitas Direct: 5,4 MSEK för 2005 samt 3,0 MSEK för första halvåret 2006.


Securitas AB

Efter utdelningen av Securitas Direct och Securitas Systems kommer Securitas att fortsätta fokusera på förmågan att leverera kompletta säkerhetslösningar baserade på bevakning och teknik. Med ledande positioner i Europa och Nordamerika som bas kommer Securitas att utöka denna förmåga till nya och snabbväxande marknader i Sydamerika och Asien.

Organisation för specialisering och tillväxt

Securitas är organiserat för att möta olika kunders behov i såväl USA som Europa samt för att expandera på nya marknader där Securitas idag inte är verksamt.

Koncernledningen består av Thomas Berglund (VD och koncernchef), Håkan Winberg (ekonomi och finansdirektör), Santiago Galaz, Brad van Hazel, Bill Barthelemey, Tore K Nilsen samt Morten Rönning.

I USA är verksamheten uppdelad i Stationär bevakning och Globala kunder. I Stationär bevakning ingår de tio bevakningsregionerna samt de tre specialiserade enheterna för Automotive, Energy och Government. Vidare ingår konsult och utredningsverksamheten samt verksamheterna i Kanada och i Mexiko i den amerikanska verksamheten. I Europa är verksamheten uppdelad i fyra specialiserade vertikala enheter - Stationär bevakning, Flygplatssäkerhet för stora kunder, Mobila tjänster samt Larmövervakning för små kunder. Totalt har Securitas 850 respektive 650 platskontor i Europa och Nordamerika. Inom enheten Nya Marknader kommer fokus att ligga på att söka nya intressanta marknader med tonvikt på Sydamerika och Asien.

Strategi och vägen framåt

Den nya kundorienterade organisationen medger större fokus på separata kundsegment för vilka man kan driva förädling av tjänsterna och utveckla anpassade koncept som svarar mot specifika och mer krävande kundbehov. Ambitionen är att erbjuda en högre grad av kompletta säkerhetslösningar med både fysisk säkerhet och tekniklösningar. Genom samarbete mellan den europeiska och amerikanska organisationen utvecklas koncept och kvalitet i serviceutbudet samtidigt som förmågan att leverera en professionell service till globala kunder ökar. I USA kommer fokus ligga på att i allt högre utsträckning kunna erbjuda de större kunderna kompletta säkerhetslösningar. I Europa fortsätter segmenteringen av storkundssegmentet, liksom utvecklingen av kompletta säkerhetslösningar med olika partners, där Securitas Systems är en av de mer betydelsefulla. Inom Mobila tjänster i Europa kommer fokus att ligga på att öka den organiska försäljningstillväxten genom en mer strukturerad försäljningsprocess. På sikt kommer även Mobila tjänster att introduceras i USA.

Över en ekonomisk cykel förväntas den organiska försäljningstillväxten ligga mellan 4-6 procent det vill säga i linje med eller något högre än den underliggande marknadstillväxten med en kontinuerlig förbättring av rörelsemarginalen. Selektiva förvärv kommer att genomföras för att förbättra tillväxten och lönsamhetsutvecklingen. Det fria kassaflödet förväntas uppgå till cirka 80 procent av det justerade resultatet och avkastning på sysselsatt kapital förväntas uppgå till minst 20 procent i den existerande verksamheten och komma upp till denna nivå inom tre år för förvärvade enheter. Securitas kommer att eftersträva en kapitalstruktur med en nettoskuldsättningsgrad på cirka 1:1 samt fritt kassaflöde i förhållande till nettoskulden på cirka 0,2.


Styrelsen för Securitas AB

Melker Schörling (ordförande), Gustaf Douglas (vice ordförande), Thomas Berglund, Annika Falkengren, Sofia Schörling Högberg, Stuart E. Graham, Carl Douglas, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Marie Ehrling.


Loomis Cash Handling Services AB

Loomis Cash Handling Services AB erbjuder säkra och effektiva kontantdistributions-, uppräknings- och kontantåtervinningslösningar för finansiella institutioner, detaljhandeln och andra kommersiella företag genom ett internationellt nätverk med 440 platskontor i tio europeiska länder och i USA

Divisionen kommer att börsintroduceras under 2007 enligt separat tidplan som kommer att meddelas senare under 2006. Loomis Cash Handling Services AB kommer intill börsintroduktionen att bedriva verksamheten och noteringsförberedelserna som en självständig division under Securitas.

Styrelse och ledning
Som ett led i förberedelserna inför börsnoteringen av Loomis Cash Handling Services AB kommer en ny styrelse för bolaget att väljas. Styrelseledamöterna blir Thomas Berglund (ordförande), Håkan Winberg, Jan Svensson (VD för Latour AB), Ulrik Svensson (VD för Melker Schörling AB) och Håkan Ericson (nyutnämnd VD för Loomis Cash Handling Services AB).
Styrelsen i Securitas AB har beslutat att utse Håkan Ericson, för närvarande vice VD och ansvarig för Airline Support Businesses i SAS Group, till VD för Loomis Cash Handling Services AB. Håkan Ericson har även varit VD för DHL Freight Europe and European Networks. Han påbörjar sin anställning i Loomis Cash Handling Services AB i mitten av september 2006.Pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.