Skip to main content

Årsstämma i Securitas AB

Aktieägarna i Securitas AB, org. nr 556302-7241, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019, kl. 16.00 på Courtyard Marriott Hotel, Rålambshovsleden 50, Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 15.00.

Publicerad
26 mars 2019 08:30

A. Rätt till deltagande i stämman

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 29 april 2019,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 010 - 470 31 30 eller via bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2019 senast måndagen den 29 april 2019. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer) eller motsvarande, adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2019 och skickas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per måndagen den 29 april 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens redogörelse.
 8. Framläggande av
  a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
  b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och
  c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.
 9.  Beslut om
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2018,
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  c. avstämningsdag för vinstutdelning, och
  d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
 12. Val av styrelseledamöter.
 13. Val av revisorer.
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta egna aktier.
 16. Beslut om införande av ett incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder genom ingående av ett aktieswapavtal.
 17. Beslut om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram (LTI 2019/2021).
 18. Förslag från aktieägaren Claus-Christian Gärtner att årsstämman 2019 ska besluta om att inleda en oberoende utredning om påstådda missförhållanden i Securitas tyska verksamhet.
 19. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2 på dagordningen)

Den till årsstämman 2019 utsedda valberedningen bestående av Carl Douglas (Investment AB Latour, etc.), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Maria Nordqvist (Lannebo Fonder), Johan Sidenmark (AMF Försäkring och Fonder) och Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), har föreslagit att styrelsens ordförande Marie Ehrling ska väljas till ordförande för årsstämman 2019.

Förslag till utdelning (punkterna 9 (b) och (c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 4,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 8 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 13 maj 2019.

Förslag till val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden till styrelsen och revisorer (punkterna 10-13 på dagordningen)

Valberedningen kommer vid årsstämman 2019, i samband med val av styrelse, val av revisorer samt beslut om arvoden till styrelsen och revisorer, att presentera och motivera nedanstående förslag samt lämna en redogörelse för sitt arbete. I samband med kallelsen kommer valberedningens motiverade yttrande finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.securitas.com/arsstamma2019.

Valberedningen har föreslagit följande:

Antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ingrid Bonde, John Brandon, Anders Böös, Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Sofia Schörling Högberg och Dick Seger. Marie Ehrling föreslås omväljas som styrelseordförande.

Utöver valberedningens förslag har aktieägaren Claus-Christian Gärtner föreslagit att han själv utses som styrelseledamot.

Information om föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.securitas.com.

Till revisorer föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att för perioden till och med utgången av årsstämman 2020 omväljs revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Patrik Adolfson som ansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal.

Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2020 ska utgå med sammanlagt 7 930 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 2 200 000 kronor, vice ordföranden ska erhålla 845 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 635 000 kronor. Som ersättning för kommittéarbete ska ordföranden för revisionskommittén erhålla 325 000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot av revisionskommittén 200 000 kronor samt ledamot av ersättningskommittén 50 000 kronor.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14 på dagordningen)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta resultatmål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska som utgångspunkt vara avgiftsbestämda. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte lokala regler föreskriver annat. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor: (i) förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, (ii) förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2020, (iii) förvärv får ske av högst så många egna aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, (iv) förvärv får ske till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, (v) betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant, och (vi) styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman 2019 bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna B-aktier enligt följande villkor: (i) överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller i samband med förvärv av bolag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, (ii) överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2020, (iii) det maximala antalet aktier som får överlåtas får inte överstiga det antal aktier som innehas av bolaget vid tiden för styrelsens beslut, (iv) överlåtelse får ske till ett pris som faller inom det på börsen registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, (v) betalning för överlåtna aktier får ske med annat än kontanta medel, och (vi) styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med föreslagna bemyndiganden är att (a) ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till aktieägarvärdet, (b) kunna utnyttja attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera framtida förvärv med bolagets egna aktier, och (c) säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter. Om styrelsen beslutar att ändra bolagets kapitalstruktur i enlighet med (a) ovan avser styrelsen föreslå att bolagets aktiekapital minskas genom indragning av återköpta aktier.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Yttrandet finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2019.

Ett beslut av årsstämman enligt förslaget i denna punkt 15 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Förslag till incitamentsprogram (punkt 16 på dagordningen)

I likhet med de senaste nio åren föreslår styrelsen att ett aktierelaterat incitamentsprogram (”Incitamentsprogrammet”) för koncernen ska beslutas av årsstämman för 2019, enligt i huvudsak på följande riktlinjer.

a. Införande av incitamentsprogram

Uppskattningsvis 2 600 anställda kommer att omfattas av Incitamentsprogrammet och därmed vara berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av aktier i Securitas, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara prestationskriterier, som gäller också enligt kontantbonusprogrammen, har uppfyllts. Dessa varierar beroende på den anställdes position men baseras i princip på en årlig förbättring av rörelseresultatet eller, för anställda i moderbolaget, vinst per aktie.

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den årliga bonusen att fastställas i början av 2020 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3 kontant i början av 2020, och (ii) 1/3 i B-aktier (”Bonusaktier”) i början av 2021. Antalet aktier som varje deltagare har rätt till ska fastställas med beaktande av relationen mellan den tillgängliga bonusen och det genomsnittliga aktiepris som aktierna förvärvas för (varvid förvärv ska ske under första kvartalet 2020 i enlighet med tillämpliga bestämmelser). Tilldelning av Bonusaktier enligt (ii) är villkorat av följande två omständigheter: (1) om den totala intjänade bonusen är mindre än EUR 3 900 kommer hela bonusbeloppet att betalas ut kontant i enlighet med (i) ovan, och (2) den anställde måste vara anställd av Securitas sista dagen i februari 2021, förutom i fall där den anställde har lämnat sin anställning pga. pension, dödsfall eller långvarig sjukdom, då den anställde ska ha fortsatt rätt att erhålla Bonusaktier.

Vid tilldelning av Bonusaktierna ska den anställde ha rätt till ytterligare aktier till ett värde motsvarande eventuell fastställd utdelning per aktie motsvarande antalet Bonusaktier som fastställts mellan tidpunkten för utbetalning av kontantbonusen till tidpunkten för tilldelning av Bonusaktierna, justerat till närmaste antal hela aktier som kan köpas för utdelningen hänförlig till respektive deltagare.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Incitamentsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga riktlinjerna samt även ha rätt att göra de smärre justeringar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden.

b. Säkringsåtgärder

För att möjliggöra leverans av Bonusaktier enligt Incitamentsprogrammet, föreslår styrelsen att årsstämman, liksom tidigare år, godkänner att Securitas ingår ett aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter aktier i bolaget till anställda som deltar i Incitamentsprogrammet. Kostnaden för swapen beräknas uppgå till 700 000 kronor, förutsatt att bonusbeloppet är detsamma som förra året.

Beslut och majoritetskrav

Förslagen enligt punkterna (a) och (b) ovan, ska antas som ett enda beslut och måste biträdas av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, av stämmans ordförande.

Effekter på viktiga nyckeltal

Antalet aktier i Securitas AB uppgår till 365 058 897. Incitamentsprogrammet kan komma att medföra förvärv av sammanlagt högst 1 100 000 aktier, vilket motsvarar 0,3 procent av det totala antalet utestående aktier och 0,21 procent av det totala antalet röster i Securitas. Med hänsyn till det föreslagna swapavtalet kommer detta inte att påverka vinsten per aktie utöver de kostnadsökningar som föranleds av Incitamentsprogrammet.

Förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019/2021) (punkt 17 på dagordningen)

Sammanfattning av programmet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen (”LTI 2019/2021”). För de deltagarna som är kvalificerade att delta är LTI 2019/2021 avsett att vara ett alternativ till Incitamentsprogrammet 2019 (se punkt 16 i kallelsen till årsstämman för mer information om Incitamentsprogrammet 2019). LTI 2019/2021 kommer att baseras på andra principer än de nuvarande och tidigare incitamentsprogrammen för Securitas-koncernen och deltagare i LTI 2019/2021 kommer inte vara berättigade att deltaga i Incitamentsprogrammet 2019. Huvudprinciperna för LTI 2019/2021 anges nedan.

LTI 2019/2021 föreslås omfatta sammanlagt cirka 80 anställda, inklusive VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen. För att kunna delta i LTI 2019/2021 krävs att deltagarna till marknadspris förvärvar B-aktier i Securitas eller allokerar aktier som redan intjänats under tidigare incitamentsprogram eller som för närvarande intjänas inom ramen för Incitamentsprogrammet 2018. För varje förvärvad eller allokerad B-aktie inom ramen för LTI 2019/2021 kommer bolaget att tilldela vederlagsfria så kallade prestationsaktierätter enligt nedan angivna villkor.

Motiv för förslag

Syftet med LTI 2019/2021 är att skapa ett starkt långsiktigt incitament för ledande befattningshavare inom Securitas-koncernen, stärka koncernens förmåga att behålla och rekrytera ledande befattningshavare, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och berörda befattningshavares intressen genom att ge deltagarna möjlighet att bli betydande aktieägare i bolaget. Genom ett aktierelaterat incitamentsprogram knyts medarbetares ersättning till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Mot denna bakgrund anser styrelsen att införandet av LTI 2019/2021 har en positiv effekt på koncernens långsiktiga värdetillväxt och att LTI 2019/2021 därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Privat investerade aktier

För att kunna delta i LTI 2019/2021 krävs att deltagarna under perioden från den 20 maj 2019 till och med den 10 juni 2019 (”Investeringsperioden”) antingen (i) förvärvar B-aktier i Securitas på aktiemarknaden och allokerar dessa till LTI 2019/2021, eller (ii) allokerar B-aktier som redan intjänats under tidigare incitamentsprogram eller som för närvarande intjänas inom ramen för Incitamentsprogrammet 2018, till LTI 2019/2021 (”Privat Investerade Aktier”).

Värdet av en deltagares Privat Investerade Aktier ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktie och ska uppgå till motsvarande lägst 5 procent (samtliga deltagare) och högst 15 procent (VD), 12,5 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) eller 10 procent (övriga deltagare) av respektive deltagares fasta grundlön.

Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva Privat Investerade Aktier inom Investeringsperioden ska styrelsen äga rätt att förlänga eller senarelägga Investeringsperioden i enskilda fall, dock ej senare än till nästa årsstämma.

Deltagare i LTI 2019/2021 och tilldelning

LTI 2019/2021 föreslås omfatta sammanlagt cirka 80 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Securitas-koncernen, indelade i tre kategorier.

Kategori 1
För varje Privat Investerad Aktie av koncernens VD inom ramen för LTI 2019/2021 kommer bolaget att tilldela fem prestationsaktierätter till koncernens VD.  

Kategori 2
För varje Privat Investerad Aktie av en annan medlem i koncernledningen (för närvarande tolv personer) inom ramen för LTI 2019/2021 kommer bolaget att tilldela fyra prestationsaktierätter till personen.  

Kategori 3
För varje Privat Investerad Aktie av en av de övriga cirka 67 deltagare inom ramen för LTI 2019/2021 kommer bolaget att tilldela tre prestationsaktierätter till deltagaren. 

Prestationsvillkor

Antalet prestationsaktierätter som kommer att berättiga deltagarna att erhålla B-aktier i bolaget beror på den årliga utvecklingen för Securitas resultat per aktie[1] jämfört med av styrelsen fastställda minimi- och maximinivåer för måluppfyllnad under mätperioden 1 januari 2019 – 31 december 2021, där respektive år under mätperioden jämförs med det föregående året. Utfallet beräknas årligen, varvid en tredjedel av prestationsaktierätterna mäts mot utfallet för 2019, en tredjedel mäts mot utfallet för 2020 och en tredjedel mäts mot utfallet för 2021.

Om miniminivån för det aktuella året inte uppnås kommer varje prestationsaktierätt hänförlig till det relevanta året att berättiga deltagarna att erhålla noll B-aktier. Om maximinivån för det aktuella året uppnås kommer varje prestationsaktierätt hänförlig till det relevanta året att berättiga deltagarna att erhålla en B-aktie. Om utfallet av uppfyllandet av prestationsvillkoret faller mellan minimi- och maximinivån kommer deltagarnas rätt att erhålla B-aktier att beräknas linjärt mellan noll och en B-aktie per prestationsaktierätt. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av det prestationsbaserade villkoret i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Övriga villkor

 • Utöver ovan villkor ska följande gälla för prestationsaktierätterna.
 • Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt efter Investeringsperiodens slut.
 • Varje prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget (förutsatt att prestationsvillkoret som angivits ovan uppfylls) tre år efter tilldelning (”Intjänandeperioden”) under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom Securitas-koncernen per den siste februari 2022 och har bibehållit samtliga Privat Investerade Aktier som förvärvats eller allokerats inom ramen för LTI 2019/2021 under hela Intjänandeperioden.
 • För att likställa deltagarnas intressen med aktieägarnas kommer bolaget att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar under Intjänandeperioden genom att öka antalet B-aktier som respektive prestationsaktierätt kan berättiga deltagaren att erhålla efter Intjänandeperioden.
 • Antalet B-aktier som varje prestationsaktierätt kan berättiga deltagaren att erhålla kan bli föremål för omräkning på grund av nyemissioner, uppdelning, sammanläggning eller liknande åtgärder.
 • Prestationsaktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Prestationsaktierätterna kan ställas ut av bolaget eller andra koncernbolag.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av villkor för LTI 2019/2021, inom ramen för här angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Securitas-koncernen eller dess operativa miljö som skulle medföra att beslutade villkor enligt LTI 2019/2021 inte längre är ändamålsenliga. Sådana justeringar omfattar rätten för styrelsen att besluta om en reducering av antalet B-aktier som prestationsaktierätterna skulle berättiga en deltagare att erhålla, om antalet B-aktier som en deltagare skulle vara berättigad till – med beaktande av Securitas resultat och finansiella ställning, koncernens utveckling i övrigt samt förhållandena på aktiemarknaden – skulle vara uppenbart oskäliga.

För det fall styrelsen anser att leverans av aktier enligt LTI 2019/2021 inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar kan deltagare istället komma att erbjudas kontantavräkning.

Deltagande i LTI 2019/2021 förutsätter att deltagandet lagligen kan ske och att deltagandet enligt Securitas bedömning kan ske med skäliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen ska äga rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i LTI 2019/2021 inte är lämpligt, varvid den alternativa lösningen, så långt praktiskt möjligt, ska motsvara villkoren i LTI 2019/2021.

Programmets omfattning och kostnad

Utfallet av LTI 2019/2021 kan, vid oförändrad aktiekurs avseende bolagets B-aktie under programmets löptid, maximalt komma att uppgå till ett belopp motsvarande 75 procent (VD), 50 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) eller 30 procent (övriga deltagare) av deltagarens årliga grundlön (exklusive sociala avgifter). Detta förutsätter att antalet Privat Investerade Aktier maximeras, dvs. att värdet av deltagarens Privat Investerade Aktier uppgår till motsvarande 15 procent (VD), 12,5 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) respektive 10 procent (övriga deltagare) av sin årliga grundlön, att deltagaren har behållit samtliga Privat Investerade Aktier under hela Intjänandeperioden, och att deltagaren, med vissa undantag, är fortsatt anställd per den siste februari 2022 samt fullt uppfyllande av prestationsvillkoret.

Det totala antalet B-aktier som en deltagare kan allokera som Privat Investerade Aktier, och därmed det totala antalet prestationsaktierätter som kan tilldelas, ska baseras på marknadspriset för bolagets B aktie. Bolaget har totalt 365 058 897 utgivna aktier.

Under antagande att aktiekursen för bolagets B-aktie uppgår till omkring 150 kronor beräknas LTI 2019/2021, med ovan angivna principer och antaganden, omfatta totalt högst 769 000 B-aktier, vilket motsvarar cirka 0,21 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget och 0,15 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Kostnaderna för LTI 2019/2021 ska kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden. Kostnaden för LTI 2019/2021 före skatt vid fullt uppfyllande av prestationsvillkoret beräknas, i enlighet med ovan angivna principer och antaganden, uppgå till cirka 150 miljoner kronor fördelat över Intjänandeperioden. I beloppet ingår beräknad kostnad för sociala avgifter samt finansieringskostnad.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om återköp av aktier i bolaget, och att överlåta sådana aktier på en reglerad marknad för att täcka sociala avgifter och finansieringskostnader kopplade till LTI 2019/2021 (se punkt 15 i kallelsen till årsstämman för mer information om förslaget).

Kostnaderna för LTI 2019/2021 förväntas ha en marginell inverkan på Securitas-koncernens nyckeltal.

Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå genom att ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner ökar sitt aktieägande genom LTI 2019/2021 överväger de kostnader som är hänförliga till LTI 2019/2021.

Alla beräkningar är baserade på vid var tid gällande valutakurser enligt Reuters. Information om tidigare incitamentsprogram för 2017 och 2018 finns i årsredovisningen för 2018, not 9 och 12.

Leverans av aktier under LTI 2019/2021

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2019/2021 kan bolaget komma att ingå ett aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i bolaget till anställda som deltar i LTI 2019/2021. Kostnaderna för swapen beräknas uppgå till 600 000 kronor, under antagande att fullt uppfyllande av det prestationsbaserade villkoret sker.

Ett eventuellt aktieswapavtal för LTI 2019/2021 kommer vara separat i förhållande till det aktieswapavtal som ingås med anledning av Incitamentsprogrammet 2019 (se punkt 16 i kallelsen till årsstämman för mer information om Incitamentsprogrammet 2019).

Beredning av förslaget

LTI 2019/2021 har initierats av Securitas styrelse och ersättningsutskott i samråd med större aktieägare och har utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram. LTI 2019/2021 har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten.

Förslag från aktieägaren Claus-Christian Gärtner (punkt 18 på dagordningen)

Aktieägaren Claus-Christian Gärtner har föreslagit att årsstämman 2019 ska besluta om att inleda en oberoende utredning om påstådda missförhållanden i Securitas tyska verksamhet.

C. Tillgängliga handlingar m.m.

Följande dokumentation kommer att finnas tillgänglig på bolaget och på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2019 senast från och med den 12 april 2019 och även finnas tillgänglig på stämman: (i) årsredovisningen och revisionsberättelse, inklusive styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, (ii) revisorns yttrande över huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, (iii) styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning och styrelsens motiverade yttrande däröver samt över förslaget om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier, (iv), valberedningens motiverade yttrande samt fullständiga förslag till instruktion för utseende av valberedning och dess arbete, (v) styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att förvärva egna aktier, (vi) styrelsens fullständiga förslag avseende Incitamentsprogrammet, och (vii) fullständigt förslag enligt punkt 18. Dessutom kommer kopior av handlingarna att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

D. Information vid stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär detta och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som önskar sända in frågor i förväg kan göra det till Securitas AB i enlighet med vad som anges på bolagets hemsida.

E. Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 365 058 897, varav 17 142 600 aktier av serie A och 347 916 297 aktier av serie B. Aktier av serie A har tio röster och aktier av serie B har en röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 519 342 297.

Bolaget innehar inga egna aktier.

F. Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________________

Stockholm i mars 2019
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

Information: Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com


[1] Med vinst per aktie avses bolagets vinst per aktie efter skatt och utspädning, exklusive jämförelsestörande poster godkända av styrelsen och valutaeffekter.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.