Skip to main content

Årsstämma i Securitas AB

Aktieägarna i Securitas AB, org.nr 556302-7241, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022, kl. 13.00 på Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 12.00, då kaffe kommer att serveras. Verkställande direktörens redogörelse kommer att publiceras på bolagets hemsida efter årsstämman.

Publicerad
25 mars 2022 15:00

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

(i)       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per onsdagen den 27 april 2022,

(ii)      dels senast fredagen den 29 april 2022 anmäla sitt deltagande. Sådan anmälan kan göras (i) via bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2022, (ii) per telefon +46 10 470 31 30, eller (iii) genom brev till Securitas AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta i stämman. Bolagsstämmoaktieboken med avstämningsdagen onsdagen den 27 april 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som är genomförda senast fredagen den 29 april 2022. 

 

Fullmakter

Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2022 och skickas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

 

Information rörande COVID-19-pandemin

Securitas följer noggrant utvecklingen av COVID-19-pandemin och om nödvändigt kan styrelsen komma att besluta om ytterligare förebyggande åtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset och för att skydda välbefinnandet och hälsan hos Securitas aktieägare och anställda.3

Föreslagen dagordning


1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning
5.    Val av en eller två justerare
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Verkställande direktörens redogörelse
8.    Framläggande av
a.    års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, 
b.    revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och 
c.    styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
9.    Beslut om 
a.    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 
b.    dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c.    avstämningsdag för vinstutdelning, och
d.    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021
10.    Godkännande av ersättningsrapport    
11.    Fastställande av antalet styrelseledamöter
12.    Fastställande av arvode till (a) styrelseledamöter och (b) revisorer
13.    Val av styrelseledamöter
14.    Val av revisorer
15.    Beslut om instruktion för utseende av valberedning och dess arbete
16.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
17.    Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram samt säkringsåtgärder genom aktieswapavtal (LTI 2022/2024)
18.     Beslut om ändring av bolagsordningen    
19.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 
20.     Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Punkterna 2, 11-14 – Förslag till val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och arvoden till styrelsen och revisorer, samt val av styrelse och revisor

Den till årsstämman 2022 utsedda valberedningen har bestått av Johan Hjertonsson (Investment AB Latour, ordförande i valberedningen), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder), Fredrik Åtting (EQT AB) och Emma Viotti (Handelsbanken Fonder).

Valberedningens motiverade yttrande, som presenterar och motiverar nedan förslag samt redogör för valberedningens arbete, kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.securitas.com/arsstamma2022.

Valberedningen har föreslagit följande:

 • Jan Svensson, styrelsens ordförande, ska väljas till ordförande för årsstämman (punkt 2).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter (punkt 11).
 • Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2023 ska utgå med sammanlagt 9 478 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete). Det totala föreslagna arvodet utgör en ökning om cirka 5,9 % jämfört med det totala arvodet avseende föregående år. Det är valberedningens förväntan att det ökade arvodet bör följas av ökat innehav av aktier i Securitas bland styrelseledamöterna. Arvodet ska fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 2 550 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 840 000 kronor (punkt 12).
 • Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 390 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 105 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet 250 000 kronor vardera samt ledamöter av ersättningsutskottet 53 000 kronor vardera (punkt 12).
 • Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal (punkt 12).
 • Omval av styrelseledamöterna Jan Svensson, Ingrid Bonde, John Brandon, Fredrik Cappelen, Gunilla Fransson, Sofia Schörling Högberg, Harry Klagsbrun och Johan Menckel (punkt 13).
 • Jan Svensson ska omväljas till styrelsens ordförande (punkt 13).
 • I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbyrån Ernst & Young AB, för perioden till och med utgången av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har informerat att Rickard Andersson kommer vara ansvarig revisor (punkt 14).

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.securitas.com.

Punkt 15 – Förslag till beslut om instruktion för utseende av valberedning och dess arbete

Valberedningen föreslår att följande instruktion för utseende av valberedningen och valberedningens arbete beslutas av årsstämman 2022. Jämfört med nuvarande instruktion innefattar förslaget (i) en begränsning kring hur många aktieägare som ska erbjudas plats i valberedningen för det fall att en aktieägare avböjer deltagande, och (ii) att det inte längre ingår i valberedningens uppgift att presentera förslag till val av vice styrelseordförande.   

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. För det fall aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen ska ersättare hämtas från nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. Förutsatt att valberedningen består av minst tre ledamöter, ska proceduren dock endast upprepas fram till att totalt åtta aktieägare har tillfrågats.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före stämman.

Om tidigare än tre månader före årsstämman, en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägare ska äga rätt att utse sina representanter. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om det inte finns särskilda skäl. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Styrelsens förslag

Punkt 9 (b) och (c) – Förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 4,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 9 maj 2022. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclears försorg med början den 12 maj 2022. Styrelsen har presenterat ett motiverat yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Punkt 10 – Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 16 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor: (i) förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, (ii) förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2023, (iii) förvärv får ske av högst så många egna aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, (iv) förvärv får ske till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, (v) betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant, och (vi) styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet. 

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna B-aktier enligt följande villkor: (i) överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller i samband med förvärv av bolag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, (ii) överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2023, (iii) det maximala antalet aktier som får överlåtas får inte överstiga det antal aktier som innehas av bolaget vid tiden för styrelsens beslut, (iv) överlåtelse får ske till ett pris som faller inom det på börsen registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, (v) betalning för överlåtna aktier får ske med annat än kontanta medel, och (vi) styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med föreslagna bemyndiganden är att (a) ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till aktieägarvärdet, (b) kunna utnyttja attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera framtida förvärv med bolagets egna aktier, och (c) säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter. Om styrelsen beslutar att ändra bolagets kapitalstruktur i enlighet med (a) ovan avser styrelsen föreslå att bolagets aktiekapital minskas genom indragning av återköpta aktier.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen.

Ett beslut av årsstämman enligt förslaget i denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 17 – Förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram samt säkringsåtgärder genom aktieswapavtal (LTI 2022/2024)

Sammanfattning av programmet

Årsstämmorna 2019, 2020 och 2021 beslutade om långsiktiga incitamentsprogram för VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen (tillsammans ”LTI-programmen”). Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, enligt samma principer som för LTI-programmen, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen (”LTI 2022/2024”). Huvudprinciperna för LTI 2022/2024 anges nedan.

LTI 2022/2024 föreslås omfatta cirka 90 anställda, inklusive VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen. För att kunna delta i LTI 2022/2024 krävs att deltagarna till marknadspris förvärvar B-aktier i Securitas eller allokerar aktier som redan innehas, i enlighet med vad som framgår nedan. För varje förvärvad eller allokerad B-aktie inom ramen för LTI 2022/2024 kommer bolaget att tilldela vederlagsfria så kallade prestationsaktierätter enligt nedan angivna villkor.

Motiv för förslag

Syftet med LTI 2022/2024 är att skapa ett starkt långsiktigt incitament för ledande befattningshavare inom Securitas-koncernen, stärka koncernens förmåga att behålla och rekrytera ledande befattningshavare, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och berörda befattningshavares intressen genom att ge deltagarna möjlighet att bli betydande aktieägare i bolaget. Genom ett aktierelaterat incitamentsprogram knyts medarbetares ersättning till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Mot denna bakgrund anser styrelsen att införandet av LTI 2022/2024 har en positiv effekt på koncernens långsiktiga värdetillväxt och att LTI 2022/2024 därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Privat investerade aktier

För att kunna delta i LTI 2022/2024 krävs att deltagarna, med de undantag som framgår nedan, antingen (i) förvärvar B-aktier i Securitas på aktiemarknaden och allokerar dessa till LTI 2022/2024, eller (ii) allokerar B-aktier som intjänats under LTI 2019/2021 eller B-aktier allokerade i LTI 2019/2021 (utan påverkan på villkoret i LTI 2019/2021 att inneha privat investerade aktier under hela intjänandeperioden)  (”Privat Investerade Aktier”). Sådan investering i Privat Investerade Aktier ska göras under en period om upp till en månad, vilken ska avslutas senast den 31 december 2022 (”Investeringsperioden”) Investeringsperioden ska beslutas av styrelsen och avsikten är att Investeringsperioden ska inledas efter slutförande av förvärvet av Stanley Security och den efterföljande företrädesemissionen.

Värdet av en deltagares Privat Investerade Aktier ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktie och ska uppgå till motsvarande lägst 5 procent (samtliga deltagare) och högst 15 procent (VD), 12,5 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) eller 10 procent (övriga deltagare) av respektive deltagares fasta grundlön.

Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva eller allokera Privat Investerade Aktier under Investeringsperioden ska styrelsen äga rätt att förlänga eller senarelägga Investeringsperioden i enskilda fall, dock ej senare än till nästa årsstämma. Styrelsen ska vidare äga rätt att i enskilda fall godkänna allokering av aktier som har förvärvats innan Investeringsperioden, dock inte tidigare än den 1 januari 2022, och/eller förvärvade inom ramen för exempelvis en pensionsförsäkring som Privat Investerade Aktier, under förutsättning att deltagaren, enligt styrelsens bedömning, har godtagbara skäl att allokera sådana aktier till LTI 2022/2024.

Deltagare i LTI 2022/2024 och tilldelning

LTI 2022/2024 föreslås omfatta cirka 90 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Securitas-koncernen, indelade i tre kategorier.

Kategori 1
För varje Privat Investerad Aktie av koncernens VD inom ramen för LTI 2022/2024 kommer bolaget att tilldela fem prestationsaktierätter till koncernens VD.
Kategori 2
För varje Privat Investerad Aktie av en annan medlem i koncernledningen (för närvarande tretton personer) inom ramen för LTI 2022/2024 kommer bolaget att tilldela fyra prestationsaktierätter till personen.
Kategori 3
För varje Privat Investerad Aktie av en av de övriga deltagarna inom ramen för LTI 2022/2024 kommer bolaget att tilldela tre prestationsaktierätter till deltagaren.

Prestationsvillkor

Antalet B-aktier som prestationsaktierätterna kommer att berättiga deltagare att erhålla i bolaget beror på den årliga utvecklingen för Securitas vinst per aktie[1] jämfört med av styrelsen fastställda minimi- och maximinivåer för måluppfyllnad under mätperioden 1 januari 2022 – 31 december 2024, där respektive år under mätperioden jämförs med föregående år. Utfallet beräknas årligen, varvid en tredjedel av prestationsaktierätterna mäts mot utfallet för 2022, en tredjedel mäts mot utfallet för 2023 och en tredjedel mäts mot utfallet för 2024.

Om miniminivån för det aktuella året inte uppnås kommer varje prestationsaktierätt hänförlig till det relevanta året att berättiga deltagarna att erhålla noll B-aktier. Om maximinivån för det aktuella året uppnås kommer varje prestationsaktierätt hänförlig till det relevanta året att berättiga deltagarna att erhålla en B-aktie. Om utfallet av uppfyllandet av prestationsvillkoret faller mellan minimi- och maximinivån kommer deltagarnas rätt att erhålla B-aktier att beräknas linjärt mellan noll och en B-aktie per prestationsaktierätt. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av det prestationsbaserade villkoret i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Övriga villkor

Utöver ovan villkor ska följande gälla för prestationsaktierätterna.

 • Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt vid Investeringsperiodens slut, föremål för intjänande.
 • Varje prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget (förutsatt att prestationsvillkoret som angivits ovan uppfylls) tre år efter tilldelning (”Intjänandeperioden”) under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom Securitas-koncernen per 31 december 2024 och har bibehållit samtliga Privat Investerade Aktier som förvärvats eller allokerats inom ramen för LTI 2022/2024 under hela Intjänandeperioden.
 • För att likställa deltagarnas intressen med aktieägarnas kommer bolaget att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar under Intjänandeperioden genom att öka antalet B-aktier som respektive prestationsaktierätt kan berättiga deltagaren att erhålla efter Intjänandeperioden.
 • Antalet B-aktier som varje prestationsaktierätt kan berättiga deltagaren att erhålla kan bli föremål för omräkning på grund av nyemissioner, uppdelning, sammanläggning eller liknande åtgärder.
 • Prestationsaktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Prestationsaktierätterna kan tilldelas av bolaget eller andra koncernbolag.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av villkor för LTI 2022/2024, inom ramen för här angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Securitas-koncernen eller dess operativa miljö som skulle medföra att beslutade villkor enligt LTI 2022/2024 inte längre är ändamålsenliga. Sådana justeringar omfattar rätten för styrelsen att besluta om en reducering av antalet B-aktier som prestationsaktierätterna skulle berättiga en deltagare att erhålla, om antalet B-aktier som en deltagare skulle vara berättigad till – med beaktande av Securitas resultat och finansiella ställning, koncernens utveckling i övrigt samt förhållandena på aktiemarknaden – skulle vara uppenbart oskäliga.

För det fall styrelsen anser att leverans av aktier enligt LTI 2022/2024 inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar kan deltagare istället komma att erbjudas kontantavräkning.

Deltagande i LTI 2022/2024 förutsätter att deltagandet lagligen kan ske och att deltagandet enligt Securitas bedömning kan ske med skäliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen ska äga rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i LTI 2022/2024 inte är lämpligt, varvid den alternativa lösningen, så långt praktiskt möjligt, ska motsvara villkoren i LTI 2022/2024.

Programmets omfattning och kostnad

Utfallet av LTI 2022/2024 kan, vid oförändrad aktiekurs avseende bolagets B-aktie under programmets löptid, maximalt komma att uppgå till ett belopp motsvarande 75 procent (VD), 50 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) eller 30 procent (övriga deltagare) av deltagarens årliga grundlön (exklusive sociala avgifter). Detta förutsätter att antalet Privat Investerade Aktier maximeras, dvs. att värdet av deltagarens Privat Investerade Aktier uppgår till motsvarande 15 procent (VD), 12,5 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) respektive 10 procent (övriga deltagare) av deltagarens årliga grundlön, att deltagaren har behållit samtliga Privat Investerade Aktier under hela Intjänandeperioden, och att deltagaren, med vissa undantag, är fortsatt anställd per den 31 december 2024 samt fullt uppfyllande av prestationsvillkoret.

Det totala antalet B-aktier som en deltagare kan allokera som Privat Investerade Aktier, och därmed det totala antalet prestationsaktierätter som kan tilldelas, ska baseras på marknadspriset för bolagets Baktie. Bolaget har totalt 365 058 897 utgivna aktier.

Under antagande att aktiekursen för bolagets B-aktie uppgår till omkring 111 kronor beräknas LTI 2022/2024, med ovan angivna principer och antaganden, omfatta totalt högst 661 675 B-aktier, vilket motsvarar cirka 0,18 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget och 0,13 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Kostnaderna för LTI 2022/2024 ska kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden. Kostnaden för LTI 2022/2024 före skatt vid fullt uppfyllande av prestationsvillkoret beräknas, i enlighet med ovan angivna principer och antaganden, uppgå till cirka 73,5 miljoner kronor fördelat över Intjänandeperioden. I beloppet ingår beräknad kostnad för sociala avgifter samt finansieringskostnad.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om återköp av aktier i bolaget, och att överlåta sådana aktier på en reglerad marknad för att täcka sociala avgifter och finansieringskostnader kopplade till LTI 2022/2024 (se separat förslag på dagordningen).

Kostnaderna för LTI 2022/2024 förväntas ha en marginell inverkan på Securitas-koncernens nyckeltal.

Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå genom att ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner ökar sitt aktieägande genom LTI 2022/2024 överväger de kostnader som är hänförliga till LTI 2022/2024.

Alla beräkningar är baserade på vid var tid gällande valutakurser enligt Reuters. Information om tidigare incitamentsprogram för 2019, 2020 och 2021 samt LTI-programmen finns i årsredovisningen för 2021, not 9 och 12.

Leverans av aktier under LTI 2022/2024 och säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2022/2024 kan bolaget komma att ingå ett aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i bolaget till anställda som deltar i LTI 2022/2024. Kostnaderna för swapen beräknas uppgå till maximalt 600 000 kronor, under antagande att fullt uppfyllande av det prestationsbaserade villkoret sker.

Beredning av förslaget och beslutsmajoritet

LTI 2022/2024 har initierats av Securitas styrelse och ersättningsutskott i samråd med större aktieägare och har utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram. LTI 2022/2024 har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten. Beslutet måste biträdas av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, av stämmans ordförande.

Punkt 18 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen mot bakgrund av den nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare som styrelsen avser att besluta om baserat på bemyndigandet från årsstämman som föreslås under punkt 19 i dagordningen, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att ändra § 4 samt första och andra stycket i § 5 i bolagsordningen på följande sätt.

 

Nuvarande lydelse 

Föreslagen lydelse

§ 4 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst tvåhundramiljoner (200 000 000) kronor och högst åttahundramiljoner
(800 000 000) kronor.

§ 4 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst trehundramiljoner (300 000 000) kronor och högst ettusentvåhundramiljoner
(1 200 000 000) kronor.

Nuvarande lydelse 

Föreslagen lydelse

§ 5 

Antalet aktier ska vara lägst tvåhundramiljoner (200 000 000) och högst åttahundramiljoner (800 000 000).

Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst etthundrasextiomiljoner (160 000 000) och aktier av serie B till ett antal av högst sexhundrafyrtiomiljoner (640 000 000).

§ 5 

Antalet aktier ska vara lägst trehundramiljoner (300 000 000) och högst ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000).

Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst tvåhundrafyrtiomiljoner (240 000 000) och aktier av serie B till ett antal av högst ettusentvåhundramiljoner (1 200 000 000).

 

Ett beslut av årsstämman enligt förslaget förutsätter enligt aktiebolagslagen för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna samt att ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna av serie A samtycker till ändringen av bolagsordningen.

Punkt 19 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

I syfte att refinansiera bryggfaciliteter som finansierar Securitas förvärv av Stanley Security, föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2023, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid i svenska kronor motsvarande cirka 915 miljoner amerikanska dollar och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Övrig information

Tillgängliga handlingar m.m.

Följande dokumentation kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2022 senast från och med den 14 april 2022 och kommer också finnas tillgänglig vid årsstämman: (i) årsredovisningen och revisionsberättelse, (ii) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, (iii) styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning och styrelsens motiverade yttrande däröver samt över förslaget om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier, (iv), valberedningens motiverade yttrande, (v) styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta bolagets egna aktier, (vi) styrelsens fullständiga förslag avseende LTI 2022/2024, (vii) styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (viii) styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, och (ix) ersättningsrapporten. Dessutom kommer kopior av handlingarna att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig vid bolagets huvudkontor, Lindhagensplan 70, 112 43 Stockholm.

Aktieägares rätt att erhålla information

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär detta och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som önskar sända in frågor i förväg kan göra det till Securitas AB i enlighet med vad som anges på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2022.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 365 058 897, varav 17 142 600 aktier av serie A och 347 916 297 aktier av serie B. Aktier av serie A har tio röster per aktie och aktier av serie B har en röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 519 342 297.

Bolagets innehav av egna aktier uppgår, vid tidpunkten för denna kallelse, till 475 000 aktier av serie B.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________________

Stockholm i mars 2022

Styrelsen

SECURITAS AB (publ)

 

Ytterligare information:

Micaela Sjökvist, IR-chef; +46 76 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com

 

[1] Med vinst per aktie avses bolagets vinst per aktie efter skatt och utspädning, exklusive jämförelsestörande poster godkända av styrelsen och valutaeffekter.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.