Skip to main content

Beslut vid årsstämman i Securitas AB (publ) 2016

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Publicerad
04 maj 2016 17:45

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2015. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,5 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 9 maj 2016 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 12 maj 2016.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet med styrelsens förslag: Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2017, förvärv får ske av högst så många egna aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, förvärv får ske till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant, samt att styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till aktieägarvärdet. Om aktier återköps avser styrelsen därefter föreslå att bolagets aktiekapital minskas genom indragning av återköpta aktier.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter. Stämman omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Alf Göransson, och Sofia Schörling Högberg samt valde Anders Böös till ny styrelseledamot. Marie Ehrling valdes till ny styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 4 270 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 1 300 000 kronor, vice ordföranden 775 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 515 000 kronor vardera. Ordföranden för revisionskommittén ska erhålla 250 000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot av revisionskommittén 125 000 kronor och ledamot av ersättningskommittén 50 000 kronor.

Revisor

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2017 valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Patrik Adolfson som ansvarig revisor.  Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Valberedning

Stämman valde Carl Douglas (Investment AB Latour, etc.), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Johan Sidenmark (AMF) och Johan Strandberg (SEB Investment Management) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2017. Carl Douglas utsågs till ordförande i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller annan ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och vara i linje med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte lokala regler föreskriver annat. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2016

Incitamentsprogram

Årstämman beslutade att anta ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram liknande det man antagit vid de fem senaste årsstämmorna. Styrelsen noterar att programmet nu är väl etablerat i organisationen och ger väntade resultat. Per mars 2016 har totalt 2 053 anställda tilldelats aktier genom incitamentsprogrammet. Motivet för förslaget är styrelsens avsikt att fortsatt erbjuda den omkonstruerade bonusstrukturen för att möjliggöra att ca 2 500 av Securitas ledande befattningshavare på sikt blir aktieägare, och därmed stärka Securitas anställdas delaktighet i Securitas framgångar och utveckling, till förmån för samtliga aktieägare. Det är styrelsens uppfattning att sådana fördelar kan uppnås genom att fortsatt erbjuda en aktierelaterad del i de befintliga prestationsbaserade kontantbonusprogrammen. Det är styrelsens bedömning att det föreslagna incitamentsprogrammet också kommer att öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare. Förslaget innebär i huvudsak att 1/3 av eventuell intjänad bonus enligt de prestationsbaserade kontantbonusprogrammen byts ut mot en rätt att erhålla aktier, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde fortsatt är anställd i Securitas. Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2016

Koncernchefens kommentar:

VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets verksamhet under 2015. Presentationen finns på www.securitas.com/arsstamma2016

Nedan återfinns några citat som berör den strategiska inriktningen:

” 2015 var ett bra år för Securitas. Vinsten per aktie var den högsta hittills i bolagets historia, en uppgång med 8 procent, justerat för valutakursförändringar och jämfört med 2014.”

” Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen, från traditionell bevakning till säkerhetstjänster, där vi kombinerar stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning med elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Vi fortsätter att investera i och spela en viktig roll när det gäller att kombinera bevakningstjänster med elektronisk säkerhet, och ökar aktivt den organiska försäljningstillväxten inom säkerhetslösningar och teknik. Vi drar också nytta av förvärvsmöjligheter inom elektronisk säkerhet och har nyligen förvärvat tillgångarna i Diebold Electronic Security i Nordamerika, som är den tredje största leverantören av elektroniska säkerhetstjänster i Nordamerika. Förvärvet stödjer vår strategi och stärker vår ställning som den globala kunskapsledaren inom säkerhetstjänster.”

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, email gisela.lindstrand@securitas.com eller mobil 070-287 8662.

Micaela Sjökvist, Head of Investor Relations, Securitas AB, email micaela.sjokvist@securitas.com eller mobil 076-116 7443.

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 330 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016 kl.17.45.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.