Skip to main content

Beslut vid årsstämman i Securitas AB (publ) 2017

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Publicerad
03 maj 2017 17:30

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2016. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,75 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 5 maj 2017 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 10 maj 2017.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet med styrelsens förslag: Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2018, förvärv får ske av högst så många egna aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, förvärv får ske till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant, samt att styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till aktieägarvärdet. Om aktier återköps avser styrelsen därefter föreslå att bolagets aktiekapital minskas genom indragning av återköpta aktier.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara nio, utan suppleanter. Stämman omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Alf Göransson, Sofia Schörling Högberg och Anders Böös, samt nyvalde Ingrid Bonde, John Brandon och Dick Seger. Marie Ehrling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 6 575 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 1 700 000 kronor, vice ordföranden 800 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 550 000 kronor vardera. Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 275 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 175 000 kronor och ledamot av ersättningsutskottet 50 000 kronor.

Revisor

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2018 valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Patrik Adolfson som ansvarig revisor.  Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Valberedning

Stämman valde Carl Douglas (Investment AB Latour, etc.), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Johan Sidenmark (AMF) och Johan Strandberg (SEB Investment Management) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2018. Carl Douglas utsågs till ordförande i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller annan ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och vara i linje med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte lokala regler föreskriver annat. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2017

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att anta ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram liknande det man antagit vid de sju senaste årsstämmorna. Styrelsen noterar att programmet nu är väl etablerat i organisationen och ger väntade resultat. Per mars 2017 har totalt 2 258 anställda tilldelats aktier genom incitamentsprogrammet. Motivet för förslaget är styrelsens avsikt att fortsatt erbjuda den omkonstruerade bonusstrukturen för att möjliggöra att ca 2 500 av Securitas ledande befattningshavare på sikt blir aktieägare, och därmed stärka Securitas anställdas delaktighet i Securitas framgångar och utveckling, till förmån för samtliga aktieägare. Det är styrelsens uppfattning att sådana fördelar kan uppnås genom att fortsatt erbjuda en aktierelaterad del i de befintliga prestationsbaserade kontantbonusprogrammen. Det är styrelsens bedömning att det föreslagna incitamentsprogrammet också kommer att öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare. Förslaget innebär i huvudsak att 1/3 av eventuell intjänad bonus enligt de prestationsbaserade kontantbonusprogrammen byts ut mot en rätt att erhålla aktier, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde fortsatt är anställd i Securitas. Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2017

Koncernchefens kommentar:

VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets verksamhet under 2016. Presentationen finns på www.securitas.com/arsstamma2017

Nedan återfinns några citat som berör den strategiska inriktningen:

”Vårt fokus på att nå våra långsiktiga finansiella mål och samtidigt skapa mervärde åt kunderna i den dagliga verksamheten har visat sig framgångsrikt. Securitas resultat för 2016 visar att vi kan kombinera dessa båda; vinsten per aktie ökade med 9 procent jämfört med 2015. 2016 var vårt starkaste år hittills.”

”Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen, från traditionell bevakning till ett betydligt bredare spektrum av säkerhetstjänster. Vår framgång bygger på att vi effektivt integrerar teknik, människor och kunskap, och kombinerar stationär bevakning, fjärrbevakning och mobila bevakningstjänster med elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar för företag.”

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, email gisela.lindstrand@securitas.com eller mobil 070-287 8662

Micaela Sjökvist, Head of Investor Relations, Securitas AB, email micaela.sjokvist@securitas.com eller mobil 076-116 7443

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 335 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2017 kl.17.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.