Skip to main content

Beslut vid Securitas årsstämma 2021

Securitas AB (publ) har hållit årsstämma idag, den 5 maj 2021. 

Publicerad
05 maj 2021 14:30

För att minska risken för spridning av coronaviruset samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman, med stöd av tillfälliga regler, endast genom poströstning.

Vinstdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar per den 31 december 2020. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utdelning ska lämnas med 4,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 7 maj 2021 och utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början onsdagen den 12 maj 2021. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
 

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Stämman omvalde Ingrid Bonde, John Brandon, Fredrik Cappelen och Sofia Schörling Högberg. Vidare valde stämman Gunilla Fransson, Harry Klagsbrun, Johan Menckel och Jan Svensson till nya styrelseledamöter. Jan Svensson valdes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 8 950 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 2 400 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna 800 000 kronor vardera. Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 350 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 225 000 kronor och ledamot av ersättningsutskottet 50 000 kronor.
 

Revisor
Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2022 valdes revisionsbyrån Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Rickard Andersson som ansvarig revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal.
 

Ersättningsrapport, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram
Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar. Årsstämman antog, i enlighet med styrelsens förslag, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman beslutade vidare att, i enlighet med styrelsens förslag och i likhet med de senaste tio åren, inrätta ett aktierelaterat incitamentsprogram för koncernen. Därutöver beslutade årsstämman att, i enlighet med styrelsens förslag och i likhet med 2019 och 2020, inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2021/2023).


Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta egna aktier av serie B.

 

 

Ytterligare information:

Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef; +46 76 116 7443; micaela.sjokvist@securitas.com

Media: Helena Andreas, Kommunikations- och HR-direktör; 010  470 30 20; press@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.