Skip to main content

Beslut vid Securitas årsstämma 2022

Securitas AB (publ) har hållit årsstämma idag, den 5 maj 2022 i Stockholm. 

Publicerad
05 maj 2022 14:29

Vinstdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar per den 31 december 2021. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utdelning ska lämnas med 4,40 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 9 maj 2022 och utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början torsdagen den 12 maj 2022. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Stämman omvalde Ingrid Bonde, John Brandon, Fredrik Cappelen, Gunilla Fransson, Sofia Schörling Högberg, Harry Klagsbrun, Johan Menckel och Jan Svensson som styrelseledamöter. Jan Svensson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 9 478 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 2 550 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna 840 000 kronor vardera. Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 390 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 
105 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 250 000 kronor och ledamot av ersättningsutskottet 53 000 kronor.

Revisor
Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2023 omvaldes revisionsbyrån Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Rickard Andersson som ansvarig revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Instruktion för utseende av valberedningen
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om instruktion för utseende av valberedningen och dess arbete.

Ersättningsrapport och incitamentsprogram
Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar. Årsstämman beslutade även att, i enlighet med styrelsens förslag och i likhet med 2019, 2020 och 2021, inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2022/2024).

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta egna aktier av serie B.

Ändring av bolagsordningen och beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om ändringar i bolagsordningens bestämmelser om gränserna för aktiekapitalet och för antalet aktier. Årsstämman beslutade vidare att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att under tiden fram till bolagets årsstämma 2023 fatta beslut om nyemission av aktier, med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Ytterligare information:
Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.