Skip to main content

Beslut vid Securitas årsstämma 2023

Securitas AB (publ) har hållit årsstämma idag, den 4 maj 2023 i Stockholm. 

Publicerad
04 maj 2023 16:00

Vinstdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar per den 31 december 2022. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utdelning ska lämnas med 3,45 kronor per aktie att utbetalas i två delar om 1,75 kronor per aktie respektive 1,70 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndag 8 maj 2023 för den första utdelningen och måndag 20 november 2023 för den andra utdelningen. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början torsdagen den 11 maj 2023 för den första utdelningen och torsdagen den 23 november 2023 för den andra utdelningen. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.


Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara nio, utan suppleanter. Stämman omvalde Ingrid Bonde, John Brandon, Fredrik Cappelen, Gunilla Fransson, Sofia Schörling Högberg, Harry Klagsbrun, Johan Menckel och Jan Svensson som styrelseledamöter samt valde Åsa Bergman som ny styrelseledamot. Jan Svensson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 10 689 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 2 640 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna 870 000 kronor vardera. Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 405 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 109 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 260 000 kronor och ledamot av ersättningsutskottet 55 000 kronor.


Revisor
Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2024 omvaldes revisionsbyrån Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Rickard Andersson som ansvarig revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal.


Ersättningsrapport och incitamentsprogram
Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar. Årsstämman beslutade även att, i enlighet med styrelsens förslag och i likhet med 2019, 2020, 2021 och 2022, inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023/2025).


Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta egna aktier av serie B.


Ytterligare information:
Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef, +46 76-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.