Skip to main content

Beslut vid Securitas årsstämma 2024

Securitas AB (publ) har hållit årsstämma idag, den 8 maj 2024 i Stockholm. 

Publicerad
08 maj 2024 18:00

Vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar per den 31 december 2023. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utdelning ska lämnas med 3,80 kronor per aktie att utbetalas i två delar om 1,90 kronor per aktie vardera. Avstämningsdag är 13 maj 2024 för den första utdelningen och 18 november 2024 för den andra utdelningen. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 16 maj 2024 för den första utdelningen och den 21 november 2024 för den andra utdelningen. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Stämman omvalde Åsa Bergman, John Brandon, Fredrik Cappelen, Gunilla Fransson, Sofia Schörling Högberg, Harry Klagsbrun, Johan Menckel och Jan Svensson som styrelseledamöter. Jan Svensson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 10 830 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 2 900 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna 960 000 kronor vardera. Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 450 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 120 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 290 000 kronor och ledamot av ersättningsutskottet 60 000 kronor.

Revisor

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2025 omvaldes revisionsbyrån Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Rickard Andersson som ansvarig revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Ersättningsrapport och incitamentsprogram

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar. Årsstämman beslutade även att, i enlighet med styrelsens förslag och i likhet med beslut på årsstämmorna sedan 2019, inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2024/2026).

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta egna aktier av serie B.

Riktlinjer för ersättning till medlemmar av koncernledningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att anta riktlinjer för ersättning till medlemmar av Securitas koncernledning, vilka ersätter ersättningsriktlinjerna som antogs av årsstämman 2021.

Ytterligare information:
Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef, +46 76-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.