Skip to main content

Extra bolagsstämma i Securitas AB

Aktieägarna i Securitas AB, org. nr 556302-7241, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 december 2020.

Publicerad
03 november 2020 18:00

För att minska risken för spridning av coronaviruset samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd kommer bolagsstämman, med stöd av tillfälliga regler, att enbart genomföras genom poströstning. Aktieägare kommer därmed inte att kunna närvara fysiskt, varken personligen eller genom ombud. Securitas välkomnar i stället aktieägarna att delta i den extra bolagsstämman genom att rösta i förväg på det sätt som beskrivs nedan.   

A.          Rätt till deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 1 december 2020,
  2. dels senast tisdagen den 8 december 2020 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan. Poströsten ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Bolagsstämmoaktieboken med avstämningsdagen tisdagen den 1 december 2020 kommer att beakta rösträttsregistreringar som är genomförda senast torsdagen den 3 december 2020.   

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman och finns tillgängligt på bolagets hemsida www.securitas.com/extrastamma2020. Ifyllt och undertecknat formulär kan skickas (i) per post till Securitas AB (publ), c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm; eller (ii) per e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu.

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Poströsten (komplett formulär/elektronisk röst) måste vara Euroclear tillhanda senast tisdagen den 8 december 2020. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så ändå sker är poströsten ogiltig i sin helhet. Ytterligare villkor och anvisningar finns i formuläret för poströstning samt på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

För eventuella frågor om poströstningsförfarandet, kontakta Euroclear Sweden AB, telefon 08 402 90 63 (måndag–fredag kl. 9.00-16.00).

Fullmakter

Ombud samt företrädare för juridisk person ska tillsammans med poströsten inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.securitas.com/extrastamma2020.
  

B.           Ärenden på stämman

1.            Val av ordförande vid stämman.

2.            Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.            Godkännande av dagordning.

4.            Val av en eller två justerare.

5.            Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.            Beslut om utdelning och avstämningsdag

7.            Beslut om ändring av bolagsordningen
 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Marie Ehrling ska väljas till ordförande för bolagsstämman, eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är röstlängden som har upprättats av Euroclear Sweden AB, på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 4 – Val av en eller två justerare

Som justerare föreslår styrelsen Charlotte Kyller, representerande Investment AB Latour, och Axel Mårtensson, representerande Melker Schörling AB, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen utser. I justerarnas uppdrag ingår även att kontrollera röstlängden samt att mottagna poströster är korrekt återgivna i stämmoprotokollet.  

Punkt 6 – Förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 ska lämnas med 4,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 11 december 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början onsdagen den 16 december 2020.

Enligt den på bolagsstämman 2020 fastställda balansräkningen uppgick bolagets disponibla vinstmedel till 21 538 818 685 kronor. På bolagsstämman beslutades att disponera tillgängliga vinstmedel så att 21 538 818 685 kronor skulle överföras i ny räkning. Bolagets egna kapital enligt den fastställda balansräkningen skulle ha varit 58 063 526 kronor lägre om en värdering av finansiella instrument, vilka värderats enligt verkligt värde enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen, istället värderats enligt lägsta värdets princip.

Till stämmans förfogande står därmed 21 538 818 685 kronor i disponibla vinstmedel före beslut om utdelning. Det enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår således, innan föreslaget beslut om utdelning, till 21 538 818 685 kronor och kommer, för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget, att uppgå till 19 787 135 979 kronor. Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning, lämnade koncernbidrag till dotterbolag och fullt utnyttjande av återköpsbemyndigandet som beslutades vid årsstämman 2020.

Punkt 7 – Förslag om ändring av bolagsordningen

Med anledning av lagändringar föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1

Bolagets firma är Securitas AB. Bolaget är publikt (publ).

 
§ 1

Bolagets firma företagsnamn är Securitas AB. Bolaget är publikt (publ).
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 9

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämma, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
§ 9

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på delta i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämma, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoöverföring av finansiella instrument. 

 
13 §

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoöverföring av finansiella instrument. 

 

Styrelsen föreslår även vissa mindre redaktionella ändringar samt att VD bemyndigas att vidta de mindre justeringarna i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen hos Bolagsverket. Ett beslut enligt denna punkt 7 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.
 

C.           Tillgängliga handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Följande dokumentation kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida www.securitas.com/extrastamma2020 senast från och med den 18 november 2020: (i) årsredovisningen och revisionsberättelse för 2019, (ii) styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen och styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, samt (iii) revisorns yttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen. Dessutom kommer kopior av handlingarna att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig vid bolagets huvudkontor, Lindhagensplan 70, 112 43 Stockholm.
 

D.           Aktieägares rätt att erhålla information

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär detta och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådan information ska göras skriftligen till Securitas AB (publ), Group Legal, Box 12307, 102 28 Stockholm eller per e-post till egm2020@securitas.com senast tio dagar före stämman, dvs. senast den 29 november 2020. Mottagna frågor och svar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.securitas.com/extrastamma2020 senast fem dagar innan bolagsstämman, dvs. senast den 4 december 2020. Dessutom kommer kopior av handlingarna att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
 

E.           Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 365 058 897, varav 17 142 600 aktier av serie A och 347 916 297 aktier av serie B. Aktier av serie A har tio röster och aktier av serie B har en röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 519 342 297.

Bolagets innehav av egna aktier uppgår, vid tidpunkten för denna kallelse, till 125 000 aktier av serie B.
 

F.            Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________________

Stockholm i november 2020
Styrelsen

SECURITAS AB (publ)

 

Information:
Micaela Sjökvist, Chef Investerarrelationer, mobil: 076 116 7443 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.