Skip to main content

Helårsrapport januari-december 2022

Publicerad
07 februari 2023 13:00

Oktober - december 2022

 • Försäljning 38 091 MSEK (28 049)
 • Organisk försäljningstillväxt 9 procent (4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 2 491 MSEK (1 646)
 • Rörelsemarginal 6,5 procent (5,9)
 • Jämförelsestörande poster –312 MSEK (–356), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen och förvärvet av
  STANLEY Security
 • Vinst per aktie före och efter utspädning 2,47 SEK
  (1,70)*
 • Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande poster, 2,63 SEK (2,37)*
 • Rörelsens kassaflöde 83 procent (131)

Januari - december 2022

 • Försäljning 133 237 MSEK (107 700)
 • Organisk försäljningstillväxt 7 procent (4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 8 033 MSEK (5 978)
 • Rörelsemarginal 6,0 procent (5,6)
 • Jämförelsestörande poster –1 086 MSEK (–871), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen och förvärvet av STANLEY Security
 • Vinst per aktie före och efter utspädning 9,20 SEK (7,14)*
 • Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande
  poster, 10,77 SEK (8,66)*
 • Rapporterad nettoskuld i relation till EBITDA 4,0 (1,9), justerad nettoskuld i relation till justerad EBITDA 3,7**
 • Rörelsens kassaflöde 71 procent (93)
 • Föreslagen utdelning för 2022 på 3,45 SEK per aktie, uppdelad i två
  utbetalningar

* Antalet utestående aktier har justerats för företrädesemissionen som slutfördes den 11 oktober 2022.

För ytterligare information se Data per aktie på sidan 22.

** Inklusive STANLEY Securitys 12-månaders justerad uppskattad EBITDA

 

Koncernchefens kommentarer

”Ett år med stark utveckling och strategiska milstolpar”

Securitas redovisade solid tillväxt, lönsamhet och kassaflöde i det fjärde kvartalet. Vi har målsättningen att bli våra kunders mest attraktiva partner inom säkerhet och säkerhetslösningar, och tillsammans med STANLEY Security, har vi kommit en bra bit på väg. Integrationen av STANLEY Security och dess värdeskapande utvecklas mycket väl.
Vi avslutade året med 9 procents organisk försäljningstillväxt i det fjärde kvartalet med god kommersiell aktivitet inom samtliga affärssegment. I Nordamerika fortsatte den organiska försäljningstillväxten att öka under kvartalet och tack vare förnyandet av ett omfattande kundkontrakt med utökat serviceåtagande, som tidigare kommunicerats, förväntar vi oss fortsatt förbättring under det första kvartalet 2023.

Försäljningen av teknik och säkerhetslösningar hade 80 procent (10) valutajusterad försäljningstillväxt i det fjärde kvartalet, och 15 procent (10) exklusive STANLEY Security, och utgör nu 32 procent (23) av koncernens försäljning.

Rörelsemarginalen förbättrades till 6,5 procent (5,9) och det valutajusterade rörelseresultatet ökade med 39 procent i det fjärde kvartalet med betydande bidrag från förvärvet av STANLEY Security och en god utveckling i den ursprungliga verksamheten. Verksamheten inom STANLEY Security fortsatte att utvecklas väl, och vi är före tidplanen i Nordamerika tack vare ett väl utfört integrations- och värdeskapandearbete.

I Nordamerika översteg rörelsemarginlen 8 procent för första gången, med en stark förbättring även exklusive STANLEY Security. I Europa och Ibero-Amerika förbättrades rörelsemarginalerna för helåret men förblev oföränrade i det fjärde kvartalet. Affärsklimatet i Europa är fortsatt utmanande till följd av arbetskraftsbrist.

Koncernens rörelsemarginal fortsätter att förstärkas tack vare realiserade positiva effekter av våra transformationsprogram och genomförandet av värdeskapandeplanen från den förvärvade verksamheten inom STANLEY Security, samt genom att arbeta aktivt med hanteringen av kontrakt med lägre lönsamhet. Vi fortsätter med en disciplinerad prissättning inom bevakningsverksamheten och vi har fortsatt att försvara en positiv pris- och lönebalans i en miljö med hög inflation.

Koncernens operativa kassaflöde var starkt och uppgick till 83 procent av rörelseresultatet i kvartalet. Att upprätthålla starka kassaflöden kommer fortsatt att vara av högsta prioritet i syfte att kunna minska vår skuldsättningsgrad ytterligare efter förvärvet av STANLEY Security.

ATT SKAPA DET FRAMTIDA SECURITAS

I Nordamerika ser vi betydande värden i den dagliga verksamheten genom ökad datadriven effektivitet, produktivitet och finansiell transparens, som ett resultat av transformationsprogrammet, vilket även var en viktig komponent för den positiva trenden av rörelsemarginalen. Vi fortsätter att genomföra affärstransformationsprogrammet i Europa, om än lite försenat, då vi anpassar programmet med integrationsplanen av STANLEY Security för att säkerställa att vi optimerar kostnader och positiva effekter. Motsvarande program i Ibero-Amerika löper enligt plan och vi förväntar oss att realisera finansiella och operativa effekter de kommande åren.

Då den makroekonomiska miljön är osäker, arbetar vi kontinuerligt med att säkerställa beredskap för att hantera även mer utmanande tider. En av våra styrkor som företag är vår motståndskraftiga affärsmodell med långvariga kundrelationer och det kontinuerliga behovet av säkerhet över en ekonomisk cykel. Att kombinera vår kunskap och expertis med STANLEY Securitys, placerar oss i en position för högre tillväxt tack vare ett enastående kunderbjudande, och vi förväntar oss avsevärda möjligheter till marginalförbättring med målet att nå 8 procent vid utgången av 2025. Vår marginalförbättring under 2022 visar att vi är på rätt väg, och vi kommer att fortsätta att strategiskt utvärdera vår geografiska närvaro och affärsmix för att ytterligare förbättra vår utveckling och position.

Under 2022 tog vi även ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete då vi blev det första stora företaget i branschen att underteckna åtagandet till Science Based Targets initiative.

Jag skulle vilja tacka våra kunder och Securitas medarbetare för ett enastående arbete under ett utmanande år med geopolitisk osäkerhet och inflationspress. Tillsammans utvecklar vi ett starkare kunderbjudande och marknadsposition, och med starka kundrelationer gör vi det möjligt att förbättra avkastningen för våra aktieägare kommande år.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

 

Klicka här för att läsa hela dokumentet inklusive koncernchefens kommentarer

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.