Skip to main content

Kallelse till årsstämma i Securitas AB

Aktieägarna i Securitas AB, org.nr 556302-7241, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024, kl. 16.00 på Courtyard Marriott Hotel, Rålambshovsleden 50, Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 15.00, då kaffe kommer att serveras. Verkställande direktörens redogörelse kommer att publiceras på bolagets hemsida efter årsstämman.

Publicerad
27 mars 2024 13:00

 Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

(i)     dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per måndagen den 29 april 2024,

(ii)   dels senast torsdagen den 2 maj 2024 anmäla sitt deltagande.
Sådan anmälan kan göras (i) via bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2024, (ii) per telefon 010 470 31 30, eller (iii) genom brev till Securitas AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta i stämman. Bolagsstämmoaktieboken med avstämningsdag måndagen den 29 april 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som är genomförda senast torsdagen den 2 maj 2024.

 

Fullmakter

Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2024 och skickas per post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Föreslagen dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens redogörelse
 8. Framläggande av
  1. års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
  2. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och
  3. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  3. avstämningsdag för vinstutdelning, och
  4. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023
 10. Godkännande av ersättningsrapport 
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 12. Fastställande av arvode till (a) styrelseledamöter och (b) revisorer
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisorer
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
 16. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram samt säkringsåtgärder genom aktieswapavtal (LTI 2024/2026)
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till medlemmar av koncernledningen 
 18. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Punkterna 2, 11-14 – Förslag till val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och arvoden till styrelsen och revisorer, samt val av styrelse och revisor

Den till årsstämman 2024 utsedda valberedningen har bestått av Johan Hjertonsson (Investment AB Latour, ordförande i valberedningen), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Niklas Antman (Incentive), Anna Henricsson (Handelsbanken Fonder), och Fredrik Åtting (EQT).

Valberedningens motiverade yttrande, som presenterar och motiverar nedan förslag samt redogör för valberedningens arbete, kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.securitas.com/arsstamma2024.

Valberedningen har föreslagit följande:

 • Jan Svensson, styrelsens ordförande, ska väljas till ordförande för årsstämman (punkt 2).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter (punkt 11).
 • Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2025 ska utgå med sammanlagt 10 830 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete). Det totala föreslagna arvodet utgör en ökning om cirka 10 procent jämfört med det totala arvodet avseende föregående år, justerat för antalet ledamöter som föreslås.

Det är valberedningens förväntan att delar av arvodet bör användas till att öka innehavet av aktier i Securitas bland styrelseledamöterna.

Arvodet ska fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 2 900 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 960 000 kronor (punkt 12).

Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 450 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 120 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet 290 000 kronor vardera samt ledamöter av ersättningsutskottet 60 000 kronor vardera (punkt 12).

 • Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal (punkt 12).
 • Omval av styrelseledamöterna Jan Svensson, Åsa Bergman, John Brandon, Fredrik Cappelen, Gunilla Fransson, Sofia Schörling Högberg, Harry Klagsbrun och Johan Menckel. Ingrid Bonde har avböjt omval (punkt 13).
 • Jan Svensson ska omväljas till styrelsens ordförande (punkt 13).
 • I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbyrån Ernst & Young AB, för perioden till och med utgången av årsstämman 2025. Ernst & Young AB har informerat att Rickard Andersson kommer vara huvudansvarig revisor (punkt 14).

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.securitas.com.

Styrelsens förslag

Punkt 9 (b) och (c) – Förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 3,80 kronor per aktie att utbetalas i två delar om 1,90 kronor per aktie vardera. Som avstämningsdag föreslås den 13 maj 2024 för den första utbetalningen och den 18 november 2024 för den andra utbetalningen. Om stämman så beslutar förväntas första utdelningen att utbetalas av Euroclear med början den 16 maj 2024 och den andra utbetalningen med början den 21 november 2024. Styrelsen har presenterat ett motiverat yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Punkt 15 – Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman 2024 bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor: (i) förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, (ii) förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2025, (iii) förvärv får ske av högst så många egna aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, (iv) förvärv får ske till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, (v) betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant, och (vi) styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna B-aktier enligt följande villkor: (i) överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller i samband med förvärv av bolag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, (ii) överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2025, (iii) det maximala antalet aktier som får överlåtas får inte överstiga det antal aktier som innehas av bolaget vid tiden för styrelsens beslut, (iv) överlåtelse får ske till ett pris som faller inom det på börsen registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, (v) betalning för överlåtna aktier får ske med annat än kontanta medel, och (vi) styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med föreslagna bemyndiganden är att (a) ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till aktieägarvärde, (b) kunna utnyttja attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera framtida förvärv med bolagets egna aktier, och (c) säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter. Om styrelsen beslutar att ändra bolagets kapitalstruktur i enlighet med (a) ovan avser styrelsen föreslå att bolagets aktiekapital minskas genom indragning av återköpta aktier.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen. Ett beslut av årsstämman enligt förslaget i denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 16 – Förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram samt säkringsåtgärder genom aktieswapavtal (LTI 2024/2026)

Sammanfattning av programmet

Sedan 2019 har årsstämman varje år beslutat om långsiktiga incitamentsprogram för VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen (tillsammans ”LTI-programmen”). Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2024/2026”) med huvudprinciperna som anges nedan.

LTI 2024/2026 föreslås omfatta cirka 90 anställda, inklusive VD, övriga medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas-koncernen. För att kunna delta i LTI 2024/2026 krävs att deltagarna till marknadspris förvärvar B-aktier i Securitas eller allokerar aktier som redan innehas, i enlighet med vad som framgår nedan. För varje förvärvad eller allokerad B-aktie inom ramen för LTI 2024/2026 kommer bolaget att tilldela vederlagsfria så kallade prestationsaktierätter enligt nedan angivna villkor.

En förändring i förhållande till de tidigare LTI-programmen är att ett hållbarhetsmål har inkluderats som ett prestationsvillkor för LTI 2024/2026, utöver rörelsemarginalmålet. Hållbarhetsmålet är i linje med Securitas klimatmål, som validerats av Science Based Targets initiative (SBTi), att minska utsläpp av växthusgaser.

Motiv för förslaget

Syftet med LTI 2024/2026 är att skapa ett starkt långsiktigt incitament för ledande befattningshavare inom Securitas-koncernen, stärka koncernens förmåga att behålla och rekrytera ledande befattningshavare, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och berörda befattningshavares intressen genom att ge deltagarna möjlighet att bli betydande aktieägare i bolaget. Genom ett aktierelaterat incitamentsprogram knyts medarbetares ersättning till bolagets framtida resultat-, hållbarhets- och värdeutveckling. Mot denna bakgrund anser styrelsen att införandet av LTI 2024/2026 har en positiv effekt på koncernens långsiktiga värdetillväxt och hållbarhet, samt att LTI 2024/2026 därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Privat investerade aktier

För att kunna delta i LTI 2024/2026 krävs att deltagarna, med de undantag som framgår nedan, under perioden 10 maj 2024 – 10 juni 2024 (”Investeringsperioden”) antingen (i) förvärvar B-aktier på aktiemarknaden och allokerar dessa till LTI 2024/2026, (ii) allokerar B-aktier som för närvarande intjänas i LTI 2021/2023, eller (iii) allokerar B-aktier allokerade i 2021/2023[1] (”Privat Investerade Aktier”).

Värdet av en deltagares Privat Investerade Aktier ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktie och ska uppgå till motsvarande lägst 5 procent (samtliga deltagare) och högst 15 procent (VD), 12,5 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) eller 10 procent (övriga deltagare) av respektive deltagares fasta grundlön.

Om deltagaren innehar insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva eller allokera Privat Investerade Aktier under Investeringsperioden ska styrelsen äga rätt att förlänga eller senarelägga Investeringsperioden i enskilda fall, dock ej senare än till nästa årsstämma. Styrelsen ska vidare äga rätt att i enskilda fall godkänna allokering av aktier som har förvärvats innan Investeringsperioden, dock inte tidigare än den 1 januari 2024, och/eller som förvärvats inom ramen för exempelvis en pensionsförsäkring som Privat Investerade Aktier, under förutsättning att deltagaren, enligt styrelsens bedömning, har godtagbara skäl att allokera sådana aktier till LTI 2024/2026.

Deltagare i LTI 2024/2026 och tilldelning

LTI 2024/2026 föreslås omfatta cirka 90 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Securitas-koncernen, indelade i tre kategorier.

Kategori 1
För varje Privat Investerad Aktie av koncernens VD inom ramen för LTI 2024/2026 kommer bolaget att tilldela fem prestationsaktierätter till koncernens VD.

Kategori 2
För varje Privat Investerad Aktie av en annan medlem i koncernledningen (för närvarande tolv personer) inom ramen för LTI 2024/2026 kommer bolaget att tilldela fyra prestationsaktierätter till personen.

Kategori 3
För varje Privat Investerad Aktie av en av de övriga deltagarna inom ramen för LTI 2024/2026 kommer bolaget att tilldela tre prestationsaktierätter till deltagaren.

Prestationsvillkor

Antalet B-aktier som prestationsaktierätterna kommer att berättiga deltagare att erhålla i bolaget beror på uppfyllandet av följande prestationsvillkor, jämfört med av styrelsen fastställda minimi- och maximinivåer under mätperioden 1 januari 2024 – 31 december 2026:

 • Utvecklingen av Securitas rörelsemarginal[2] (viktat 90%),
 • Minskningen av Securitas utsläpp av växthusgaser (viktat 10%).

Om miniminivån inte uppnås för något av prestationsvillkoren kommer varje prestationsaktierätt att berättiga deltagarna att erhålla noll B-aktier. Om maximinivån uppnås för båda prestationsvillkoren kommer varje prestationsaktierätt att berättiga deltagarna att erhålla en B-aktie. Om utfallet av uppfyllandet av något av prestationsvillkoren faller mellan minimi- och maximinivåerna kommer deltagarnas rätt att erhålla B-aktier att beräknas linjärt mellan noll och en B-aktie per prestationsaktierätt, enligt den viktning av prestationsvillkoren som angivits ovan. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de prestationsbaserade villkoren i ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2026.

Övriga villkor

Utöver ovan villkor ska följande gälla för prestationsaktierätterna.

 • Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt vid Investeringsperiodens slut och är föremål för intjänande.
 • Varje prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget (förutsatt att prestationsvillkoren som angivits ovan uppfylls) tre år efter tilldelning (”Intjänandeperioden”) under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom Securitas-koncernen per den 31 december 2026 och har bibehållit samtliga Privat Investerade Aktier som förvärvats eller allokerats inom ramen för LTI 2024/2026 under hela Intjänandeperioden.
 • För att likställa deltagarnas intressen med aktieägarnas kommer bolaget att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar under Intjänandeperioden genom att öka antalet B-aktier som respektive prestationsaktierätt kan berättiga deltagaren att erhålla efter Intjänandeperioden.
 • Antalet B-aktier som varje prestationsaktierätt kan berättiga deltagaren att erhålla kan bli föremål för omräkning på grund av nyemissioner, uppdelning, sammanläggning eller liknande åtgärder.
 • Prestationsaktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Prestationsaktierätterna kan tilldelas av bolaget eller andra koncernbolag.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av villkor för LTI 2024/2026, inom ramen för här angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Securitas-koncernen eller dess operativa miljö som skulle medföra att beslutade villkor enligt LTI 2024/2026 inte längre är ändamålsenliga. Sådana justeringar omfattar rätten för styrelsen att besluta om en reducering av antalet B-aktier som prestationsaktierätterna skulle berättiga en deltagare att erhålla, om antalet B-aktier som en deltagare skulle vara berättigad till, med beaktande av Securitas resultat och finansiella ställning, koncernens utveckling i övrigt samt förhållandena på aktiemarknaden, skulle vara uppenbart oskäliga.

För det fall styrelsen anser att leverans av aktier enligt LTI 2024/2026 inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar kan deltagare istället komma att erbjudas kontantavräkning.

Deltagande i LTI 2024/2026 förutsätter att deltagandet lagligen kan ske och att deltagandet enligt Securitas bedömning kan ske med skäliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen ska äga rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i LTI 2024/2026 inte är lämpligt, varvid den alternativa lösningen, så långt praktiskt möjligt, ska motsvara villkoren i LTI 2024/2026.

Programmets omfattning och kostnad

Utfallet av LTI 2024/2026 kan, vid oförändrad aktiekurs avseende bolagets B-aktie under programmets löptid, maximalt komma att uppgå till ett belopp motsvarande 75 procent (VD), 50 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) eller 30 procent (övriga deltagare) av deltagarens årliga grundlön (exklusive sociala avgifter). Detta förutsätter att antalet Privat Investerade Aktier maximeras, dvs. att värdet av deltagarens Privat Investerade Aktier uppgår till motsvarande 15 procent (VD), 12,5 procent (övriga medlemmar i koncernledningen) respektive 10 procent (övriga deltagare) av deltagarens årliga grundlön, att deltagaren har behållit samtliga Privat Investerade Aktier under hela Intjänandeperioden, och att deltagaren, med vissa undantag, är fortsatt anställd per den 31 december 2026 samt fullt uppfyllande av prestationsvillkoren.

Det totala antalet B-aktier som en deltagare kan allokera som Privat Investerade Aktier, och därmed det totala antalet prestationsaktierätter som kan tilldelas, ska baseras på marknadspriset för bolagets Baktie. Bolaget har totalt 573 392 552 utgivna aktier.

Under antagande att aktiekursen för bolagets B-aktie uppgår till 109 kronor beräknas LTI 2024/2026, med ovan angivna principer och antaganden, omfatta totalt högst 1 522 000 B-aktier, vilket motsvarar cirka 0,27 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget och 0,19 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Kostnaderna för LTI 2024/2026 ska kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden. Kostnaden för LTI 2024/2026 före skatt vid fullt uppfyllande av prestationsvillkoren beräknas, i enlighet med ovan angivna principer och antaganden, uppgå till cirka 218 miljoner kronor fördelat över Intjänandeperioden. I beloppet ingår beräknad kostnad för sociala avgifter samt finansieringskostnad.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om återköp av aktier i bolaget, och att överlåta sådana aktier på en reglerad marknad för att täcka sociala avgifter och finansieringskostnader kopplade till LTI 2024/2026 (se separat förslag på dagordningen).

Kostnaderna för LTI 2024/2026 förväntas ha en marginell inverkan på Securitas-koncernens nyckeltal.

Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå genom att ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner ökar sitt aktieägande genom LTI 2024/2026 överväger de kostnader som är hänförliga till LTI 2024/2026.

 

Alla beräkningar är baserade på vid var tid gällande valutakurser enligt Reuters. Information om tidigare LTI-program finns i års- och hållbarhetsredovisningen för 2023, not 9 och 12.

Leverans av aktier under LTI 2024/2026 och säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2024/2026 kan bolaget komma att ingå ett aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i bolaget till anställda som deltar i LTI 2024/2026. Kostnaderna för swapen beräknas uppgå till maximalt 670 000 kronor, under antagande att fullt uppfyllande av det prestationsbaserade villkoret sker.

Beredning av förslaget och beslutsmajoritet

LTI 2024/2026 har initierats av Securitas styrelse och ersättningsutskott i samråd med större aktieägare och har utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram. LTI 2024/2026 har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten. Beslutet måste biträdas av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, av stämmans ordförande.

Punkt 17 – Förslag till riktlinjer för ersättning till medlemmar av koncernledningen

Tillämpningsområde

Styrelsen föreslår att årsstämman 2024 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till medlemmarna av Securitas koncernledning. Riktlinjerna är framåtriktade, dvs. de ska tillämpas på ersättningar som avtalas och ändringar som görs i redan avtalade ersättningar efter årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänns av bolagsstämman.

Främjande av Securitas affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet m.m.

Securitas affärsstrategi är i korthet att leverera heltäckande, skalbara och innovativa säkerhetslösningar. Genom att använda och utveckla världsledande teknik och expertis, strävar Securitas efter att vara en partner inom säkerhetslösningar som skyddar kundernas tillgångar och medarbetare. För att attrahera och behålla kvalificerade medlemmar av koncernledningen ska Securitas erbjuda en totalersättning som är konkurrenskraftig och marknadsmässig på aktuell marknad för respektive medlem av koncernledningen. Detta förväntas bidra till uppfyllandet av Securitas affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Mer information om Securitas affärsstrategi finns på Securitas webbplats securitas.com, avsnittet Om oss – Vår strategi.

Från tid till annan kan årsstämman besluta om att anta långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för VD, övriga medlemmar av koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom Securitas (”LTI-Programmen”). LTI-Programmen som antas av årsstämman ställer krav på egen investering och flerårig innehavstid. LTI-Programmen har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det LTI-Program som styrelsen föreslagit att årsstämman 2024 ska anta. Mer information om Securitas incitamentsprogram finns på Securitas webbplats securitas.com, avsnittet Bolagsstyrning – Ersättning till medlemmar i koncernledningen.

Ersättningsformer

Den totala ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Den fasta kontantlönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla respektive medlem av koncernledningens ansvar och prestation. Rörlig kontantersättning ska motsvara maximalt 85 procent av den fasta kontantlönen för VD och koncernchef och maximalt 60-200 procent av den fasta kontantlönen för övriga medlemmar av koncernledningen.

 

Samtliga medlemmar av koncernledningen omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremier avsätts från medlemmens totala ersättning och betalas av bolaget under anställningen. I undantagsfall kan värdet av sådana försäkringspremier istället betalas ut som en del av kontantersättningen till medlemmar av koncernledningen. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande såvida inte tvingande kollektivavtalsbestämmelser kräver det. Försäkringspremierna ska uppgå till högst 35 procent av den fasta kontantlönen.

Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, livförsäkring, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för medlemmar av koncernledningen i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där medlemmen är verksam. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta kontantlönen.

Pensionsförmåner och andra förmåner kan komma att justeras för att följa tvingande regler. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar göras för att följa lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Utöver den ersättning som anges ovan kan medlemmar i koncernledningen som flyttar på grund av befattningen eller som arbetar i flera länder också erhålla sådan ersättning och sådana förmåner som är rimliga för att återspegla de särskilda omständigheter som är förknippade med sådana arrangemang, med beaktande av det övergripande syftet med dessa riktlinjer och anpassningen till de allmänna policyer och praxis inom Securitas-koncernen som gäller för gränsöverskridande arbete. Ersättning och förmåner enligt ovan får inte uppgå till mer än 50 procent av den fasta kontantlönen.

Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning

Utbetalning av rörlig kontantersättning ska baseras på utfallet i förhållande till tydligt mätbara prestationsbaserade mål som ska sättas i så nära relation till den lokala verksamheten som möjligt och syfta till att stärka Securitas långsiktiga lönsamhet. Prestationsmålen kan till exempel vara baserade på EBITA, rörelsemarginal, vinst per aktie och/eller kassaflöde inom respektive medlem av koncernledningens individuella ansvarsområde (koncern eller division). Vidare ska prestationsmålen bidra till Securitas affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Ersättningsutskottet ska för styrelsen bereda, följa och utvärdera frågor rörande rörlig kontantersättning till medlemmar av koncernledningen. Inför varje mätperiod för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning, som kan vara ett eller flera år, ska styrelsen baserat på ersättningsutskottets arbete fastställa vilka kriterier som bedöms relevanta för den kommande mätperioden. När mätperioden har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Bedömningar avseende huruvida finansiella mål har uppnåtts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period.

Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning. För det fall rörlig kontantersättning visar sig ha utbetalats på basis av uppgifter som senare visar sig vara uppenbart felaktiga ska bolaget ha möjlighet att återkräva sådan utbetald ersättning.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för medlemmar av koncernledningen vara högst tolv månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta kontantlönen i maximalt tolv månader. Vid uppsägning från en medlem av koncernledningen ska en uppsägningstid om högst sex månader gälla, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning och värvningsförbud utgå i enlighet med tvingande regler eller lokal praxis. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtaganden om konkurrensbegränsning eller värvningsförbud gäller, vilket ska vara högst 24 månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

I ersättningsutskottets uppgifter ingår bland annat att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till medlemmar av koncernledningen. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för medlemmar av koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till medlemmar av koncernledningen samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Securitas. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i koncernledningen i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att besluta om att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Securitas långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av väsentliga förändringar i riktlinjerna

Revideringarna av dessa riktlinjer för ersättning till koncernledningen innefattar ändringar av bolagets långsiktiga och kortsiktiga incitamentsprogram och anpassar riktlinjerna till uppdateringar av den övergripande företagsstrategin. Vidare har justeringar gjorts för att tillgodose tvingande svenska regler och för att underlätta rättvis kompensation för medlemmar i koncernledningen som flyttar för sin befattning. Dessutom har mindre språkliga förändringar gjorts.

Övrig information

Tillgängliga handlingar m.m.

Års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen, ersättningsrapporten och all annan dokumentation för årsstämman finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2024 senast tre veckor före årsstämman. Valberedningens fullständiga förslag och motiverande yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2024. Därutöver kommer kopior av dokumentationen att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Aktieboken för årsstämman kommer att hållas tillgänglig vid bolagets huvudkontor, Lindhagensplan 70, 112 43 Stockholm.

Aktieägares rätt att erhålla information

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär detta och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som önskar sända in frågor i förväg kan göra det till Securitas i enlighet med vad som anges på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2024.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 573 392 552, varav 26 938 371 aktier av serie A och 546 454 181 aktier av serie B. Aktier av serie A har tio röster per aktie och aktier av serie B har en röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 815 837 891. Bolagets innehav av egna aktier uppgår, vid tidpunkten för denna kallelse, till 475 000 aktier av serie B.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________________

Stockholm i mars 2024

Styrelsen

SECURITAS AB (publ)

[1] Allokering av sådana aktier ska inte inverka på villkoret i LTI 2021/2023 att Privat Investerade Aktier ska innehas under hela intjänandeperioden.

[2] Med rörelsemarginal avses rörelseresultat före avskrivningar i procent av total försäljning.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.