Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport januari-juni 2018

APRIL–JUNI 2018<br/>• Försäljning 25 466 MSEK (23 031)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 7 procent (3)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 1 286 MSEK (1 137)<br/>• Rörelsemarginal 5,0 procent (4,9)<br/>• Vinst per aktie 2,28 SEK (1,89)<br/>• Kostnadsbesparingsprogram initierat i Security Services Europe<br/><br/>JANUARI–JUNI 2018<br/>• Försäljning 48 822 MSEK (45 522)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 7 procent (3)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 2 377 MSEK (2 193)<br/>• Rörelsemarginal 4,9 procent (4,8)<br/>• Vinst per aktie 4,17 SEK (3,62)<br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,07 (0,13)

Publicerad
27 juli 2018 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
Den organiska försäljningstillväxten var stark och uppgick till 7 procent (3) under det första halvåret, med starka marknadsförutsättningar i hela koncernen. Vi drar nytta av framgångsrika försäljningsaktiviteter i kombination med ett mycket högt bibehållande av kundkontrakt. De affärsmässiga förutsättningarna under det andra kvartalet liknar de i det första kvartalet med goda makroekonomiska förutsättningar på våra huvudmarknader. Vi bedömer att vi växte snabbare än säkerhetsmarknaden generellt, och vår förmåga att leverera heltäckande säkerhetslösningar är en konkurrensfördel.

Rörelsemarginalen förbättrades till 4,9 procent, supporterad av Nordamerika och Iberoamerika, medan Europa gick ned något. Vinst per aktie förbättrades med 15 procent justerat för valutakursförändringar. Denna tillväxt baserades på en stark utveckling av vår affär och påverkades också av den nya skattelagstiftningen i USA i december 2017.

Under det första halvåret hade vi ett starkt fokus på pris- och löneekvationen och vi lyckades balansera löneökningar med prisökningar. Vi fortsätter att driva vår strategi med att erbjuda våra kunder säkerhetslösningar innehållande teknik också som ett sätt att neutralisera högre löneinflation. Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet växte med 20 procent jämfört med det första halvåret 2017 och representerade 20 procent av den totala försäljningen. Under det andra kvartalet slutförde vi förvärvet av Kratos Public Safety and Security, en topp 10 systemintegratör i USA. Vi ser fram emot att välkomna teamet från Kratos och teamen från de tidigare kommunicerade förvärven av Automatic Alarm och Alphatron och förstärka vårt teknikkunnande på dessa marknader.

Vi har initierat ett kostnadsbesparingsprogram i Security Services Europe som kommer att genomföras under det andra halvåret 2018. Vi är inte nöjda med rörelsemarginalen i affärssegmentet och vi har identifierat ett antal förbättringsområden som kommer att bidra till rörelseresultatet i affärssegmentet. Omstruktureringskostnaderna beräknas uppgå till 200-250 MSEK och kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2018 som en jämförelsestörande post. Den förväntade återbetalningstiden är cirka 2 år och besparingarna kommer att synas i det fjärde kvartalet 2018 men mest under 2019.

Detta är mitt första hela kvartal som VD och koncernchef. Securitas befinner sig på en positiv och spännande resa och jag har fortsatt att träffa våra team och kunder i våra regioner för att diskutera vår position och de kort- och långsiktiga möjligheter som vi har tillsammans. Securitas har en stark marknadsposition, våra kunder tror på vår väg framåt och vi är i en bra position för att driva lönsam tillväxt. Vi har en solid plattform och kommer att accelerera omvandlingen. Vi kommer att fortsätta att investera och omstrukturera för att driva digitaliseringen och modernisera våra informationssystem och färdigheter. Med intelligent säkerhet kommer vi att kunna öka värdet för våra kunder genom bättre säkerhetslösningar. Dessa områden är viktiga i vårt fortsatta arbete.

Vi har god tillväxt och marknadsförutsättningar genom hela vår verksamhet och jag ser fram emot att fortsätta att arbeta med Securitas alla fantastiska medarbetare och våra kunder när vi fortsätter att leda omvandlingen av den globala säkerhetsbranschen.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 27 juli 2018 kl 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605
Sverige: + 46 8 519 993 55
Storbritannien: + 44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk:
www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer,
+ 46 761167443

OM SECURITAS
Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet och erbjuder säkerhetstjänster i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien. Organisationen är platt och decentraliserad och har tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Securitas har kunder inom många olika branscher och kundsegment och kundernas storlek varierar från kvartersbutiken på hörnet till globala mångmiljardföretag. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Securitas kan hantera varje kunds unika och specifika utmaningar på säkerhetsområdet. Vi specialanpassar våra lösningar efter de behov som finns i just den kundens bransch. Securitas har mer än 345 000 medarbetare på 56 marknader. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 fredagen den 27 juli 2018.

Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307, S-102 28 Stockholm, Sweden Corp. ID no: 556302–7241 Visiting address: Lindhagensplan 70 Telephone: +46 (0) 10 470 30 00

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.