Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport januari-september 2020 och återinfört utdelningsförslag

Publicerad
03 november 2020 13:00

JULI–SEPTEMBER 2020

 • Försäljning 26 501 MSEK (28 214)
 • Organisk försäljningstillväxt 0 procent (4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 1 327 MSEK (1 574)
 • Rörelsemarginal 5,0 procent (5,6)
 • Jämförelsestörande poster –112 MSEK (–60), hänförliga till transformationsprogrammen inom IS/IT och kostnadsbesparingsprogrammet i koncernen
 • Vinst per aktie 2,08 SEK (2,56)
 • Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 2,31 SEK (2,68)
 • Rörelsens kassaflöde 199 procent (138)
 • Återinfört utdelningsförslag om 4,80 SEK (4,40) per aktie att beslutas på extra bolagsstämma i december

JANUARI–SEPTEMBER 2020

 • Försäljning 81 477 MSEK (82 642)
 • Organisk försäljningstillväxt 0 procent (5)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 3 488 MSEK (4 241)
 • Rörelsemarginal 4,3 procent (5,1)
 • Jämförelsestörande poster –218 MSEK (–126), hänförliga till transformationsprogrammen inom IS/IT och kostnadsbesparingsprogrammet i koncernen
 • Vinst per aktie 5,18 SEK (6,82)
 • Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 5,63 SEK (7,07)
 • Nettoskuld i förhållande till EBITDA 1,9 (2,5)
 • Rörelsens kassaflöde 163 procent (72)
 • Betydande påverkan och osäkerhet relaterad till coronapandemin

Koncernchefens kommentarer 
Coronapandemin hade fortsatt en negativ påverkan på koncernens verksamhet under det tredje kvartalet, men det generella affärs­klimatet förbättrades jämfört med det andra kvartalet. Organisk försäljningstillväxt inom koncernen uppgick till 0 procent (4) under kvartalet och 0 procent (5) under nio­månadersperioden, med förbättring­ar i samtliga affärssegment under kvartalet. Verksamheten inom flygplatssäkerhet är fortfarande påtagligt påverkad av coronapandemin, med den största negativa påverkan inom Security Services Europe. Vi har lyckats att uppväga delar av nedgången i portföljen med ökad tilläggsförsäljning genom att hjälpa våra kunder med deras säkerhets­behov till följd av corona­pandemin. 

Säkerhetslösningar och elektro­nisk säkerhet uppgick till 22 ­procent (21) av total försäljning i koncernen. Installations­verksam­heten inom elektronisk säkerhet är negativt påverkad av corona­pandemin, men förbättrades under det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet.

Koncernens rörelsemarginal uppgick till 5,0 procent (5,6) under det tredje kvartalet och 4,3 procent (5,1) under niomånadersperioden, där samtliga affärssegment var svagare än föregående år, främst på grund av coronapandemin. Rörelsemarginalen var hjälpt av kostnadsbesparingsåtgärder och statliga bidrag men belastades av ökade avsättningar. Pris- och lönebalansen var jämn under nio­månadersperioden.

Det valutajusterade rörelseresultatet sjönk med 8 procent under det tredje kvartalet och med 15 procent under niomånadersperioden. Vinst per aktie före jämförelsestörande poster uppgick till 5,63 SEK (7,07).

Koncernen redovisade ett starkt kassa­flöde under de första nio månaderna, även exklusive effekterna från coronarelaterade statliga stöd­åtgärder. Vi har återupptagit förvärvs­­aktiviteter och under det tredje kvartalet tillkännagav vi det strategiskt viktiga förvärvet av STANLEY Securitys verksamhet inom elektronisk säkerhet i fem länder. Förvärvet slutfördes den 2 november. 

Mot bakgrund av den förbättrade finansiella situationen och den starka finansiella ställningen men med en fortsatt försiktig hållning, har styrelsen beslutat att återinföra utdelningsförslaget om 4,80 SEK (4,40) per aktie, vilket tidigare drogs tillbaka den 28 april.

Vi rustar för en stark framtid
Även om vi såg förbättringar i det generella affärsklimatet under det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet, kvarstår stor osäkerhet avseende varaktigheten och långsiktiga konsekvenser av ­pandemin. Vi har fortsatt fokus på våra fyra främsta prioriteringar att hantera coronapandemin: hälsa och säkerhet bland våra medarbetare, leverans av tjänster till våra kunder och hjälpa till med deras nya behov, kassaflöde och kostnadskontroll.

Under det andra kvartalet kommunicerade vi ett kostnadsbesparingsprogram i koncernen för att hantera  lönsamheten i delar av vår verksamhet till följd av coronapandemin. Vi började implementera programmet under det tredje kvartalet och om­struktureringskostnader om 59 MSEK redovisades som jämförelsestörande poster. De första besparingarna kommer att få effekt under det fjärde kvartalet och kommer därefter gradvis öka. Vi uppskattade tidigare att spannet av omstrukture­­ringskostnaderna skulle uppgå till 350–500 MSEK med en förväntad återbetalnings­tid på cirka 2 år. Det slutliga beloppet av omstruktureringskostnaderna kommer i stort bero på förändringar av statliga bidrag samt av utvecklingen av verksamheten inom flygplatssäkerhet. Vi förväntar oss att avsluta programmet vid utgången av det andra kvartalet 2021. 

Trots den utmanande situationen med coronapandemin har vi fortsatt stort fokus på våra transformationsprogram: affärstransformationen i Security Services North America och transformationen inom global IS/IT. Under det tredje kvartalet implementerade vi en viktig del av affärstransformationsprogrammet i Security Services North America.

Alla Securitas medarbetare har visat god styrka och engagemang under dessa svåra tider med ett starkt fokus på anpassningar till våra kunders behov. Vår uthållighet, kombinerat med vårt starka erbjudande av säkerhetstjänster och lösningar, ger oss en konkurrensfördel även i en turbulent tid.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 3 november 2020 kl 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:    + 1 631 913 1422
Sverige:    + 46 8 566 426 51
Storbritannien:    + 44 333 3000 804

Vänligen använd följande pinkod för telefonkonferensen: 621 490 78# 

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, 
076-1167443

KALENDER FINANSIELL INFORMATION
4 februari 2021, kl 8.00    Helårsrapport januari–december 2020
5 maj 2021, ca kl 13.00    Delårsrapport januari–mars 2021    
5 maj 2021    Årsstämma 2021
29 juli 2021, ca kl 13.00     Delårsrapport januari–juni 2021
29 oktober 2021, ca kl 13.00     Delårsrapport januari–september 2021

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se 
www.securitas.com/investerare/finansiell-kalender

OM SECURITAS
Securitas har en ledande lokal och global marknads­närvaro med verksamhet i 56 länder. Våra verksamheter är organiserade i tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern och Asien, vilka utgör divisionen AMEA. Securitas har kunder av alla storlekar, inom många olika branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Vi anpassar våra lösningar efter de risker och behov som varje kund har genom ökat kundengagemang och kontinuerligt ökad kunskap. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen genom att sätta våra kunder i hjärtat av vår verksamhet. Vi löser våra kunders säkerhetsbehov genom att erbjuda kvalificerad och engagerade människor, djup expertis och innovation inom alla våra säkerhetstjänster, ­förmågan att kombinera tjänster till lösningar och genom att använda data för ytterligare intelligens. För att verkställa våra ­strategi att bli en partner inom säkerhetstjänster, fokuserar vi på fyra områden: att stärka våra medarbetare, kund­engagemang, ledarskap inom säkerhetstjänster och innovation, samt effektivitet. 

Koncernens finansiella mål
Securitas har tre finansiella mål:

 • En genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10  ­procent per år 
 • Nettoskuld i förhållande till EBITDA om i genomsnitt 2,5
 • Rörelsens kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av ­rörelseresultatet före avskrivningar

Securitas har också uttalat en ambition om strategisk omvandling – att fördubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023, jämfört med 2018.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 tisdagen den 3 november 2020.

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensplan 70
Telefon: 010 470 30 00. Fax: 010 470 31 22
Organisationsnummer: 556302–7241
www.securitas.comTillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.