Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–juni 2017

APRIL–JUNI 2017<br/><br/>• Försäljning 23 031 MSEK (21 517)<br/><br/>• Organisk försäljningstillväxt 3 procent (8)<br/><br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 1 132 MSEK (1 087)<br/><br/>• Rörelsemarginal 4,9 procent (5,1)<br/><br/>• Vinst per aktie 1,89 SEK (1,73)<br/><br/>JANUARI–JUNI 2017<br/><br/>• Försäljning 45 522 MSEK (42 131)<br/><br/>• Organisk försäljningstillväxt 3 procent (8)<br/><br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 2 183 MSEK (2 083)<br/><br/>• Rörelsemarginal 4,8 procent (4,9)<br/><br/>• Vinst per aktie 3,60 SEK (3,32)<br/><br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,13 (0,13)

Publicerad
28 juli 2017 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den organiska försäljningstillväxten var fortsatt god på 3 procent under det första halvåret, utöver en exceptionellt hög tillväxt under 2016. Marknadsvillkoren i USA är fortfarande gynnsamma och vår förmåga att leverera heltäckande säkerhetslösningar ger oss ett starkt momentum på den amerikanska marknaden. Vårt iberoamerikanska affärssegment hade också stark organisk försäljningstillväxt. I Spanien och Portugal möjliggör våra kontinuerliga investeringar i säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet sedan 2011 att vi framgångsrikt växer snabbare än säkerhetsmarknaden. I Europa var den totala försäljningen högre än förra året, trots några tidigare kommunicerade större kontraktsförluster och nedgången av tilläggsförsäljningen jämfört med den ovanligt höga nivån under 2016. Vi förväntar en gradvis återhämtning av portföljsverksamheten mot slutet av 2017.

Rörelsemarginalen var något under föregående års. Den förbättrades i Nordamerika medan Europa hade viss operationell överkapacitet och negativ hävstångseffekt i några länder. Vinst per aktie förbättrades med 8 procent, och med 4 procent justerat för valutakursförändringar under det första halvåret.

Vi fortsätter att leverera i enlighet med vår strategi. Säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet fortsätter att växa i hög takt och blir en allt större del av koncernens totala försäljning.

Som en viktig del av vårt strategiarbete Vision 2020, ökar vi gradvis investeringarna i digitaliseringen av våra kunders realtids- och historiska data för att kunna producera mer proaktiva säkerhetslösningar. I kombination med vår strategi för säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet kommer proaktiv säkerhet att skapa mervärde för kunderna, liksom ökad säkerhet, och stärka vårt ledarskap på den globala säkerhetsmarknaden.

Alf Göransson VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 28 juli 2017 kl 09.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605 Sverige: + 46 8 519 993 55 Storbritannien: + 44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 335 000 medarbetare skillnad.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 08.00 fredagen den 28 juli 2017.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.