Skip to main content

SECURITAS AB DELÅRSRAPPORT Januari–juni 2019

Publicerad
31 juli 2019 13:00

APRIL–JUNI 2019
• Försäljning 27 684 MSEK (25 466)
• Organisk försäljningstillväxt 5 procent (7)
• Rörelseresultat före avskrivningar 1 377 MSEK (1 286)
• Rörelsemarginal 5,0 procent (5,0)
• Jämförelsestörande poster –46 MSEK (0), hänförligt till IS/IT-programmen
• Vinst per aktie 2,18 SEK (2,28)
• Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 2,27 SEK (2,28)

JANUARI–JUNI 2019
• Försäljning 54 428 MSEK (48 822)
• Organisk försäljningstillväxt 6 procent (7)
• Rörelseresultat före avskrivningar 2 667 MSEK (2 377)
• Rörelsemarginal 4,9 procent (4,9)
• Jämförelsestörande poster –66 MSEK (0), hänförligt till IS/IT-programmen
• Vinst per aktie 4,25 SEK (4,17)
• Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 4,39 SEK (4,17)
• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,14 (0,07)

Koncernchefens kommentarer

Den organiska försäljningstillväxten i koncernen var 5 procent (7) under det andra kvartalet och 6 procent (7) under det första halvåret. Nordamerika levererade solid organisk försäljningstillväxt, trots starka jämförelsesiffror. I Europa dämpades den organiska försäljningstillväxten av förlusten av några större bevakningskontrakt under det andra kvartalet i en konkurrensutsatt marknad. Vi växte snabbare än säkerhetsmarknaden generellt under de första sex månaderna, trots en inbromsning i några länder i Europa. Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet ökade med 15 procent under det första halvåret, och representerar nu 21 procent av koncernens totala försäljning.

Rörelsemarginalen under det andra kvartalet var oförändrad på 5,0 procent (5,0). Den var också oförändrad under det första halvåret på 4,9 procent (4,9), med ett starkt resultat i Nordamerika och en oförändrad rörelsemarginal i Europa och Iberoamerika. I Europa var villkoren på arbetsmarknaden utmanande och i två länder kunde vi inte fullt ut kompensera lönekostnadsökningar genom prisökningar. Pris- och lönebalansen, och kostnadseffektivitet, kommer fortsätta att vara fokusområden under hela året. Rörelsemarginalen i Europa stöddes av kostnadsbesparingsprogrammet som initierades under 2018, vilket utvecklades enligt plan. Det valutajusterade rörelseresultatet ökade med 7 procent.

Vinst per aktie, justerat för valutakursförändringar och jämförelsestörande poster var något sämre än förra året, negativt påverkad av en högre effektiv skattesats i USA och av en negativ nettoeffekt från IFRS 16.

Rörelsens kassaflöde och fritt kassaflöde förbättrades jämfört med första halvåret föregående år. Kassaflödet fortsätter att vara högprioriterat i samtliga affärssegment.

Vi driver omvandlingen i säkerhetsbranschen
Under det andra kvartalet offentliggjorde vi tre nya globala enheter för att stötta vår strategi att fortsätta specialisera våra säkerhetstjänster, att addera datadriven intelligens och leverera kundanpassade lösningar. Vi offentliggjorde också förändringar i Securitas koncernledning.

Tidigare i år offentliggjorde vi två omfattande fleråriga program, som fortskrider enligt plan. Målet med det första programmet är att modernisera koncernens globala IS/IT-plattform på ett genomgripande sätt och det andra programmet driver en omvandling av vår nordamerikanska verksamhet.

I närtid fokuserar vi på att leverera värde till våra kunder genom vårt ledande erbjudande av säkerhetstjänster. Vi driver också olika medarbetarfokuserade aktiviteter för att kontinuerligt öka medarbetarnas engagemang samt erbjuda bättre villkor och möjligheter för våra medarbetare.

Härigenom fortsätter vi öka takten i omvandlingen av vårt företag och säkerhetsbranschen.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 31 juli 2019 kl 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605
Sverige: + 46 8 519 993 55
Storbritannien: + 44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer,
+ 46 761167443

KALENDER FINANSIELL INFORMATION
6 november 2019, kl 08.00 Delårsrapport januari–september 2019
6 februari 2020, ca kl 13.00 Helårsrapport januari–december 2019

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se
www.securitas.com/investerare/finansiell kalender

OM SECURITAS
Securitas har en ledande ställning inom säkerhetsbranschen med en stark lokal och global marknadsnärvaro. Vi bedriver för närvarande verksamhet i 58 länder och 370 000 medarbetare. Våra verksamheter har organiserats enligt en decentraliserad struktur och består av tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe samt Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern och Asien, vilka utgör divisionen AMEA. Securitas har kunder inom många olika branscher och kundsegment och kundernas storlek varierar från kvartersbutiken på hörnet till globala mångmiljardföretag. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Securitas kan hantera varje kunds unika och specifika utmaningar på säkerhetsområdet. Vi specialanpassar våra lösningar efter de behov som finns i just den kundens bransch. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Vår strategi är att erbjuda kompletta säkerhetslösningar som integrerar alla våra kompetenser. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi optimala och kostnadseffektiva lösningar som är anpassade efter kundernas behov. Detta ger ökat värde till kunderna och resulterar i starkare, längre kundrelationer och förbättrad lönsamhet.

Koncernens finansiella mål
Securitas fokuserar på två finansiella mål. Det första har med resultaträkningen att göra: en genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med 10 procent per år. Det andra målet rör balansräkningen: fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 onsdagen den 31 juli 2019.

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensplan 70
Telefon: +46 10 470 30 00. Fax: +46 10 470 31 22
Organisationsnummer: 556302–7241
www.securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.