Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport januari–juni 2021

Publicerad
29 juli 2021 13:00

APRIL-JUNI 2021

 • Försäljning 26 499 MSEK (26 556)
 • Organisk försäljningstillväxt 8 procent (–4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 1 471 MSEK (1 075)
 • Rörelsemarginal 5,6 procent (4,0)
 • Jämförelsestörande poster –259 MSEK (–61), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen och kostnadsbesparingsprogrammet i koncernen 
 • Vinst per aktie 2,09 SEK (1,50)
 • Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 2,64 SEK (1,62)
 • Rörelsens kassaflöde 63 procent (248)

JANUARI–JUNI 2021

 • Försäljning 52 313 MSEK (54 976)
 • Organisk försäljningstillväxt 4 ­procent (–1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 2 727 MSEK (2 161)
 • Rörelsemarginal 5,2 procent (3,9)
 • Jämförelsestörande poster –395 MSEK (–106), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen och kostnads­besparingsprogrammet i koncernen 
 • Vinst per aktie 3,95 SEK (3,11)
 • Vinst per aktie, före jämförelse­störande poster, 4,75 SEK (3,32)
 • Nettoskuld i förhållande till EBITDA 2,2 (2,1)
 • Rörelsens kassaflöde 81 procent (141)
   

Koncernchefen kommenterar

”Ett starkt kvartal inom hela koncernen”

IMPLEMENTERINGEN AV STRATEGIN GER EFFEKT MEDAN VI HANTERAR EFFEKTERNA FRÅN COVID

 • Utvecklingen i koncernen bevisar att vår strategi ger effekt. Vi fortsätter att genomföra vår strategi och omvandla företaget:Vi har stärkt vår verksamhet det ­senaste året genom fokus på lönsam­het och kostnads­kontroll för att skapa goda marginaler övergripande inom verksamheten, inklusive flygplatsverksamheten.
 • Transformationsprogrammen implemen­teras enligt plan och vi ser nu ­effekterna i praktiken.
 • Vi ser en positiv utveckling i verksamheten inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet, och det är ett tydligt fokusområde att öka tillväxttempot ytterligare.

LÖNSAM TILLVÄXT I FOKUS
Koncernens organiska försäljningstillväxt under det andra kvartalet var stark och uppgick till 8 procent (–4), där samtliga affärssegment redo­visade 8 procents organisk försäljnings­tillväxt. Utvecklingen i det andra kvartalet 2021 var stark inom hela koncernen. Kommer­siella aktivi­teter och driv­kraften i försäljningen ökar i samtliga av våra affärssegment, då nedstängningar och restriktioner lättas.

Verksamheten för flygplatssäkerhet återhämtas gradvis och vi fortsätter att förbättra lönsamheten genom att noggrant utvärdera varje kontrakt. Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet utgjorde 22 procent (21) av den totala försäljningen i det andra kvartalet, med en valuta­justerad försäljning på 11 ­procent (0). 

Det valutajusterade rörelseresultatet för koncernen ökade med 50 ­procent under det andra kvartalet och rörelse­marginalen uppgick till 5,6 procent (4,0). De positiva effekterna av vår strategi och det gradvis förbättrade affärs­klimatet stärkte samtliga våra affärssegment, men de var även hjälpta av normala nivåer på avsättningar för potentiella kundförluster jämfört med de höga nivå­erna föregående år samt av kostnads­besparings­programmet som infördes 2020. 

De totala prisjusteringarna i koncernen var på samma nivå som lönekostnads­ökningarna under det andra kvartalet, trots en utmanande arbetsmarknad, ­speciellt i USA, med ­arbetskraftsbrist och lönetryck. Stöd från statliga ­bidrag fortsatte, främst relaterade till del­­tids­­permit­terade medarbetare, men på en lägre nivå, i enlighet med den gene­rella utvecklingen av corona­pandemin.

Under de senaste tolv månaderna har vi stärkt vår verksamhet genom ökat fokus på lönsamhet i kontrakten. Vi ut­värderar kontraktsportföljen i samtliga affärssegment. Vidare har vi minskat komplexiteten genom att lämna elva länder varav 10 är slutförda.

Koncernen redovisade ett starkt kassaflöde under det andra kvartalet, hjälpt av ett stort fokus på utestående kundfordringar.

POSITIONERAD FÖR FORTSATT OSÄKERHET AVSEENDE COVID
Coronapandemin är fortsatt i fokus i det dagliga arbetet när vi stänger det andra kvartalet 2021. Medan det fortsatt råder osäkerhet kring de långsiktiga konsekvens­erna av pandemin, kommer vi ut starkare tack vare de åtgärder som vi vidtog tidigt. Tillsammans med en solid finansiell ställning har vi den styrka som hjälper oss att hantera ytterligare ut­maningar och att genomföra vår strategi.

FAST BESLUTNA ATT NÅ TRANSFORMATIONSMÅLEN
Vi börjar att skörda vinsterna av vårt trans­formationsprogram i Security Services North America som infördes 2019, och vi ser nu ett positivt bidrag till utvecklingen i rörelsemarginalen i affärssegmentet under det andra kvar­talet. Därtill utvecklas affärs­trans­for­ma­tionsprogrammet i Europa och Ibero-Amerika enligt plan. Vi är övertygade om att med dessa program kommer vi att ändra affärs­mixen och vi är fast beslutna att nå marginalmålen hänförliga till ­programmen.

Idag kommunicerade vi förvärvet av Protection One, ett marknadsledande företag inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet i Tyskland. Under 2020 förvärvade vi bolag inom elektronisk säkerhet på åtta fokusmarknader. Förvärven och integrationen av dem utvecklas väl och bidrar till vår ambition om att dubbla vår verksamhet inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet. Vi fortsätter att aktivt utforska ytterligare förvärvs­möjligheter.

Vi har levererat en stark utveckling i ­koncernen under det första halvåret 2021. Securitas medarbetare har fortsatt att visa uthållighet i en utmanande situation, och styrkan i medarbetarna och framstegen inom vår affärs­transformation bekräftar riktningen och ambitionen för de kommande åren.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

 

KALENDER FINANSIELL INFORMATION

29 oktober 2021, ca kl 13.00
Delårsrapport januari–september 2021

8 februari 2022, ca kl 8.00
Helårsrapport januari–december 2021

För ytterligare information om 
Securitas IR-aktiviteter, se 
www.securitas.com/sv/investerare/finansiell-kalender

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 29 juli 2021 kl 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:
USA: + 1 631 913 1422
Sverige: + 46 8 566 426 51
Storbritannien: + 44 333 3000 804
Vänligen använd följande pinkod för telefonkonferensen: 621 490 78#

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/. 

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, 076-116 7443

OM SECURITAS

Securitas har en ledande lokal och global marknadsnärvaro med verksamhet i 47 länder. Våra verksamheter är organiserade i tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien, vilka utgör ­divisionen AMEA. Securitas har kunder av alla storlekar, inom många olika ­branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av platsanknuten bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Vi anpassar våra lösningar efter de risker och behov som varje kund har genom ökat kundengagemang och kontinuerligt ökad ­kunskap. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen genom att sätta våra kunder i hjärtat av vår verksamhet. Vi löser våra kunders säkerhetsbehov genom att erbjuda kvalificerade och engagerade medarbetare, djup expertis och innovation inom alla våra säkerhetstjänster, förmågan att kombinera tjänster till lösningar och genom att använda data för ytterligare intelligens. För att verkställa våra strategi att bli en partner inom intelligenta säkerhetstjänster, fokuserar vi på fyra områden: att stärka våra medarbetare, kundengagemang, ledarskap inom säkerhetstjänster och ­innovation, samt effektivitet. 

Koncernens finansiella mål
Securitas har tre finansiella mål:

 • En genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent per år 
 • Nettoskuld i förhållande till EBITDA om i genomsnitt 2,5 
 • Rörelsens kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av rörelseresultatet före ­avskrivningar

Securitas har också uttalat en ambition om strategisk omvandling – att fördubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023, jämfört med 2018.

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm, 
Sverige

Besöksadress:
Lindhagensplan 70

Telefon: +46 10 470 30 00

Organisationsnummer:
556302–7241

www.securitas.com

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 torsdagen den 29 juli 2021.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.