Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport januari–juni 2022

Publicerad
28 juli 2022 13:00

April–juni 2022

 • Försäljning 30 535 MSEK (26 499)
 • Organisk försäljningstillväxt 6 procent (8)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 1 760 MSEK (1 471)
 • Rörelsemarginal 5,8 procent (5,6)
 • Jämförelsestörande poster –226 MSEK (–259), främst hänförliga till de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen 
 • Vinst per aktie 2,79 SEK (2,09)
 • Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 3,33 SEK (2,64)
 • Rörelsens kassaflöde 53 procent (63)

Januari-juni 2022

 • Försäljning 59 133 MSEK (52 313)
 • Organisk försäljningstillväxt 5 ­procent (4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 3 212 MSEK (2 727)
 • Rörelsemarginal 5,4 procent (5,2)
 • Jämförelsestörande poster –360 MSEK (–395), främst ­hänförliga till de tidigare kommunicerade transform-ations­programmen 
 • Vinst per aktie 5,09 SEK (3,95)
 • Vinst per aktie, före jämförelse­störande poster, 5,90 SEK (4,75)
 • Nettoskuld i relation till EBITDA 2,2 (2,2)
 • Rörelsens kassaflöde 25 procent (81)

Koncernchefens kommentarer 

”Starkt operativt resultat och förvärvet av Stanley Security slutfört”
 

Vi genomför vår strategi för att bli den ledande partnern för säkerhetslösningar med världsledande teknik och expertis för våra kunder. Vi levererade en rekordhög lönsamhet och förbättrade rörelsemarginalen till 5,8 procent (5,6) i det andra kvartalet, en nivå som är markant högre än åren innan ­pandemin.

Den goda drivkraften inom affärsverksamheten accelererade i det andra kvartalet med en organisk försäljnings­tillväxt på 6 procent (8), driven av Europa och Ibero-Amerika. Organisk försäljningstillväxt i Nordamerika var som planerat negativ i det andra kvartalet på grund av de avslutade kontrakten med låg marginal förra året samt lägre tilläggsförsäljning. Den underliggande verksamheten i Nordamerika utvecklades dock mycket bra och vi förväntar oss en positiv organisk försäljningstillväxt i det tredje kvartalet.

Drivkraften i försäljningen av säkerhets­lösningar och elektronisk säkerhet med hög marginal var stark i det andra kvartalet med 13 ­procents valuta­justerad försäljningstillväxt, vilket ut­gjorde 23 procent (22) av koncernens ­försäljning.

Koncernens rörelseresultat justerat för valutakursförändringar ökade med 8 procent i det andra ­kvartalet. Vår verksamhet i Nordamerika ­respek­tive Ibero-Amerika redovisade starka marginal­förbättringar. Europa för­bättra­des bra jämfört med det första kvartalet med stark förbättring av rörelse­resultatet jämfört med föregående år, trots fortsatt press från kostnader hänförliga till arbetskraftsbrist och sjukfrånvaro. Den höga inflationen som råder är utmanande inom koncernen, men vi lyckades framgångsrikt att hantera en positiv balans i pris- och lönekostnadsökningarna. Att aktivt hantera prishöjningarna är fortsatt en viktig prioritering för att säkerställa att vi levererar kvalitet till våra kunder. 

Vårt starka fokus på att förbättra kund­erbjudandet och lönsamhet visade sig genom den högre försäljningen av säkerhetslösningar och ­elektronisk ­säkerhet inom samtliga segment tillsammans med positiv påverkan från aktiv förvaltning av kontraktsportföljen och våra transformationsprogram.

ATT SKAPA DET NYA SECURITAS
Transformationsprogrammet i Nord­amerika som avslutades 2021 ­genererar nu värde i den dagliga verksamheten och bidrar till utvecklingen av rörelse­marginalen. De pågående transforma­tionsprogrammen i Europa och Ibero-Amerika utvecklas enligt plan och vi förväntar oss att realisera stora ­finansiella och operativa effekter de kommande åren.

I det andra kvartalet nådde vi en viktig milstolpe inom hållbarhet som det ­första stora företaget i branschen då vi skrev under Science Based Targets ­initiative (SBTi) åtagande och vi kommer nu att börja processen att utveckla och validera mål för att minska koncernens klimatpåverkan.

Den 22 juli slutförde vi förvärvet av Stanley Security. Vi är mycket glada att förvärvet nu är formellt klart och jag välkomnar alla Stanley Securitys kunder och medarbetare till Securitas. Vårt ­gemensamma förberedande integrationsarbete har varit omfattande och vi ser nu fram emot att öka takten i vår gemen­samma resa och att snarast genom­föra vår plan för värdeskapande.
 
Att föra samman våra två framstående företag är en branschdefinierande händelse. Genom att kombinera vår kunskap och expertis banar det väg för en starkare tillväxt tack vare ett enastående kund­erbjudande och vi förväntar oss stora möjligheter till marginalförbättring framöver. Våra delade värderingar och höga hållbarhetsambitioner ger oss möjligheten att använda vår potential för att erbjuda teknikbaserade säkerhetslös-ningar som skapar långsiktigt värde för våra kunder, våra aktieägare och samhället i stort.

Vi ser fram emot att uppdatera er på vår strategi och informera om våra nya finansiella mål på vår Investor update den 24 ­augusti. Alla aktieägare är välkomna på denna spännande resa genom att delta i företrädesemissionen, som lanseras i september, vilken är kopplad till transaktionen.


Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

 
KALENDER FINANSIELL INFORMATION

24 augusti 2022 kl. 14.00
Investor update

8 november 2022, ca. kl. 13.00
Delårsrapport januari–september 2022

7 februari 2023, ca. kl. 13.00
Helårsrapport januari–december 2022

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se 
www.securitas.com/sv/investerare/finansiell-kalender

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 28 juli 2022 kl. 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Andreas Lindback presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefon­konferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:
USA: + 1 631 913 1422
Sverige: + 46 8 566 426 51
Storbritannien: + 44 333 3000 804
Vänligen använd följande pinkod för telefonkonferensen: 621 490 78#

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/. 

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta:
Micaela Sjökvist, IR-chef, 076-116 7443

OM SECURITAS

Securitas har en ledande lokal och global marknadsnärvaro med verksamhet på 47 marknader. Våra verk-samheter är organiserade i tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien, vilka utgör divisionen AMEA. Securitas har kunder av alla storlekar, inom många olika branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av platsanknuten bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Vi anpassar våra lösningar efter de risker och behov som varje kund har genom ökat kundengagemang och kontinuerligt ökad ­kunskap. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen genom att sätta våra ­kunder i hjärtat av vår verksamhet. Vi löser våra kunders säkerhetsbehov genom att erbjuda kvalificerade och engagerade medarbetare, djup expertis och innovation inom alla våra säkerhetstjänster, förmågan att kombinera tjänster till lösningar och genom att använda data för ytterligare intelligens. För att verkställa vår strategi att bli en partner inom säkerhetslösningar med världsledande teknik och expertis, fokuserar vi på fyra områden: att stärka våra medarbetare, kundengagemang, ledarskap inom säkerhetstjänster och innovation, samt effektivitet. 

Koncernens finansiella mål
Securitas har tre finansiella mål:

 • En genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent per år 
 • Nettoskuld i relation till EBITDA om i genomsnitt 2,5 
 • Rörelsens kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av rörelseresultatet före ­avskrivningar

Securitas har också uttalat en ambition om strategisk omvandling – att fördubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023, jämfört med 2018.
 

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm, 
Sverige

Besöksadress:
Lindhagensplan 70

Telefon: +46 10 470 30 00

Organisationsnummer:
556302–7241

www.securitas.com


Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 torsdagen den 28 juli 2022.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.