Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–mars 2017

JANUARI–MARS 2017<br/>• Försäljning 22 491 MSEK (20 614)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 4 procent (8)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 1 051 MSEK (996)<br/>• Rörelsemarginal 4,7 procent (4,8)<br/>• Vinst per aktie 1,71 SEK (1,59)<br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,12 (0,14)

Publicerad
03 maj 2017 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den organiska försäljningstillväxten var fortsatt god på 4 procent under det första kvartalet, utöver en exceptionellt hög tillväxt under 2016. Marknadsvillkoren i USA är fortfarande gynnsamma och vi fortsätter att växa snabbare än säkerhetsmarknaden, och vår förmåga att leverera heltäckande säkerhetslösningar vinner ett växande intresse på den amerikanska marknaden. Vårt iberoamerikanska affärssegment hade också stark organisk försäljningstillväxt under det första kvartalet; marknadsvillkoren förbättrades i Spanien och vi vinner marknadsandelar genom vår kompetens att leverera avancerad teknik och säkerhetslösningar.

I Europa var försäljningen på ungefär samma nivå som förra året, trots några tidigare kommunicerade större kontraktsförluster och nedgången av tilläggsförsäljningen jämfört med den ovanligt höga nivån under 2016. Den organiska försäljningstillväxten var negativ i några större länder, medan många andra fortsatte att visa god organisk försäljningstillväxt. Vi förväntar en gradvis återhämtning av portföljsverksamheten mot slutet av 2017.

Rörelsemarginalen var något under föregående års. Den förbättrades i Nordamerika medan Europa hade viss operationell överkapacitet och negativ hävstångseffekt givet den skarpa nedgången i organisk försäljningstillväxt i några länder. Vinst per aktie förbättrades med 8 procent, och med 3 procent justerat för valutakursförändringar under det första kvartalet.

Vi fortsätter att leverera i enlighet med vår strategi, och säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet fortsätter att växa i hög takt och blir en allt större del av koncernens totala försäljning.

Som en viktig del av vårt strategiarbete Vision 2020, ökar vi gradvis investeringarna i digitaliseringen av våra kunders realtids- och historiska data för att kunna producera mer proaktiva säkerhetslösningar. I kombination med vår strategi för säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet kommer proaktiv säkerhet att skapa mervärde för kunderna, liksom ökad säkerhet, och stärka vårt ledarskap på den globala säkerhetsmarknaden.

Alf Göransson VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN A

nalytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 3 maj 2017 kl 14.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605

Sverige: + 46 8 519 993 55

Storbritannien: + 44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 335 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 13.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.