Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–mars 2018

JANUARI–MARS 2018<br/>• Försäljning 23 356 MSEK (22 491)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 6 procent (4)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 1 091 MSEK (1 056)<br/>• Rörelsemarginal 4,7 procent (4,7)<br/>• Vinst per aktie 1,89 SEK (1,72)<br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,08 (0,12)

Publicerad
02 maj 2018 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

De starka marknadsförutsättningarna från 2017 fortsatte in i det första kvartalet 2018 och resulterade i en organisk försäljningstillväxt på 6 procent (4). Vi fortsätter att stödjas av goda makroekonomiska förutsättningar på våra huvudmarknader. Vi bedömer att vi växte snabbare än säkerhetsmarknaden generellt, och vår förmåga att leverera heltäckande säkerhetslösningar är en konkurrensfördel.

Rörelsemarginalen var stabil på 4,7 procent. Den var oförändrad i Nordamerika, medan Europa gick ned något och Iberoamerika förbättrades. Vinst per aktie förbättrades med 13 procent justerat för valutakursförändringar och stärktes av en lägre skattesats som återspeglade effekten av den nya skattelagstiftningen i USA i december 2017. De goda makroekonomiska förhållandena på våra huvudmarknader förväntas ge högre löneinflation under 2018. Under det första kvartalet balanserades löneökningarna med prisökningar. Vår strategi för att neutralisera högre löneinflation är också att erbjuda våra kunder alternativa säkerhetslösningar innehållande teknik.

Det svaga kassaflödet i det första kvartalet var främst hänförligt till Europa där påsken inföll så att den fick en negativ påverkan. Kassaflödet förbättrades signifikant under den första delen av april.

Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet växte med 20 procent jämfört med det första kvartalet 2017 och representerade 19 procent av den totala försäljningen. Under det första kvartalet har vi slutfört flera strategiska förvärv, inklusive Automatic Alarm i Frankrike och Alphatron i Nederländerna. Dessa förvärv kommer att öka vårt teknikkunnande kraftigt på dessa marknader och stödja vår strategi för säkerhetslösningar i Europa. I mars tillkännagav vi vår intention att förvärva Kratos Public Safety and Security, en topp 10 systemintegratör i USA. Vi är väldigt positiva till detta förvärv som kommer förstärka vår förmåga inom elektronisk säkerhet i USA.

Den 1 mars tog jag över som VD och koncernchef. Under de första månaderna har jag spenderat mycket tid med våra team och kunder i olika regioner. Vi har en stark marknadsposition, våra kunder tror på vår väg framåt och vi är i en bra position för att driva tillväxt. Kommande kvartalet kommer vi att fortsätta ha ett starkt fokus på pris- och lönebalansen och på integrationsarbetet för genomförda förvärv. Vi har en solid plattform och kommer att accelerera omvandlingen. Vi behöver öka digitaliseringen och modernisera våra informationssystem och färdigheter. Med intelligent säkerhet kommer vi att kunna öka värdet för våra kunder genom bättre säkerhetslösningar. Dessa teman är viktiga i vårt fortsatta arbete.

Jag ser fram emot att arbeta med Securitas alla fantastiska medarbetare och kunder, där vi fortsätter att leda omvandlingen av den globala säkerhetsbranschen.

Magnus Ahlqvist VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 2 maj 2018 kl 14.15, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605

Sverige: + 46 8 519 993 55

Storbritannien: + 44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 345 000 medarbetare skillnad.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 13.00 onsdagen den 2 maj 2018.

Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307, S-102 28 Stockholm, Sweden Corp. ID no: 556302–7241 Visiting address: Lindhagensplan 70 Telephone: +46 (0) 10 470 30 00 Facsimile: +46 (0) 10 470 31 22 www.securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.