Skip to main content

SECURITAS AB DELÅRSRAPPORT Januari–mars 2019

Publicerad
06 maj 2019 13:00

JANUARI–MARS 2019
• Försäljning 26 744 MSEK (23 356)
• Organisk försäljningstillväxt 7 procent (6)
• Rörelseresultat före avskrivningar 1 290 MSEK (1 091)
• Rörelsemarginal 4,8 procent (4,7)
• Jämförelsestörande poster –20 MSEK (0),
  hänförligt till IS/IT-programmen
• Vinst per aktie 2,08 SEK (1,89)
• Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 2,12 SEK (1,89)
• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,14 (0,08)

Koncernchefens kommentarer

Vi hade en stark start på året med en organisk försäljningstillväxt i koncernen på 7 procent (6) i det första kvartalet. Samtliga affärssegment bidrog till förbättringen. Vårt omfattande erbjudande av säkerhetstjänster i kombination med våra marknadsaktiviteter gör att vi växer snabbare än säkerhetsmarknaden generellt. Affärsförutsättningarna är likartade som under 2018 och vi har ett bra momentum. Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet utvecklades också väl och växte med 17 procent jämfört 2018, och representerar nu 21 procent av koncernens totala försäljning.

Det valutajusterade rörelseresultatet växte med 11 procent. Rörelsemarginalen var 4,8 procent (4,7) i det första kvartalet, med ett starkt resultat i Nordamerika liksom i Iberoamerika där Spanien fortsatte att visa ett starkt resultat. Rörelsemarginalen i Europa förbättrades också och stöddes av kostnadsbesparingsprogrammet som initierades under 2018. Vi har ett fortsatt fokus på att hantera pris- och lönebalansen och gjorde det även i det första kvartalet 2019.

Vinst per aktie, justerat för valutakursförändringar och jämförelsestörande poster, förbättrades med 3 procent. Ökningen av vinst per aktie påverkades negativt av en högre effektiv skattesats i USA och av en negativ nettoeffekt från IFRS 16.

Rörelsens kassaflöde och fritt kassaflöde förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år men hanteringen av kassaflödet fortsätter att vara i fokus i samtliga affärssegment.

Vi driver omvandlingen i säkerhetsbranschen
Vi tror på en framtid där storskalighet och tillgänglighet till data är kritisk och där vi kommer att driva nästa stora skifte i säkerhetsbranschen till nytta för våra kunder och samhället i stort.
Tidigare i år offentliggjorde vi två stora program för att accelerera omvandlingen av Securitas. Målet med det första programmet är att modernisera koncernens globala IS/IT-plattform på ett genomgripande sätt. Vi förväntar oss stora effektivitetsvinster och vi kommer att kunna lansera digitala produkter i stor skala. Det andra programmet driver en omvandling av vår nordamerikanska verksamhet med målet att göra oss mer effektiva i utförandet av våra tjänster. Programmen utvecklas enligt plan och vi är förväntansfulla över de långsiktiga effekterna som de kommer att få för vår affär och vår förmåga att erbjuda datadrivna intelligenta säkerhetstjänster till våra kunder. Dessa omfattande program löper över flera år och kommer att göra det möjligt för oss att bygga långsiktigt.

I närtid fortsätter vi att fokusera på vårt kundengagemang och att stärka vårt erbjudande och relationen till våra kunder. Vi fortsätter att driva specialisering av våra säkerhetstjänster och att kombinera säkerhetstjänster som anpassade lösningar för våra kunder, baserat på deras riskprofil och behov.

Det har nu gått 14 månader sedan jag tog över som VD och koncernchef för Securitas. Vid sidan av ett omfattande arbete med strategin och mycket interaktion med våra kunder, fortsätter jag att prioritera möten med våra medarbetare. Vi har ett bra momentum som företag och det är tack vare alla våra fantastiska medarbetare som gör skillnad varje dag. Vi ökar nu takten i omvandlingen av vårt företag och tillsammans med våra 370 000 medarbetare är vi förväntansfulla inför möjligheterna som ligger framför oss.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 6 maj 2019 kl 14.00, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605
Sverige: + 46 8 519 993 55
Storbritannien: + 44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer,
+ 46 761167443

KALENDER FINANSIELL INFORMATION
6 maj 2019, kl 16.00 Årsstämma 2019
31 juli 2019, ca kl 13.00 Delårsrapport januari–juni 2019
6 november 2019, kl 08.00 Delårsrapport januari–september 2019

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se
www.securitas.com/investerare/finansiell kalender

OM SECURITAS
Securitas har en ledande ställning inom säkerhetsbranschen med en stark lokal och global marknadsnärvaro. Vi bedriver för närvarande verksamhet i 58 länder och 370 000 medarbetare. Våra verksamheter har organiserats enligt en decentraliserad struktur och består av tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe samt Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern och Asien, vilka utgör divisionen AMEA. Securitas har kunder inom många olika branscher och kundsegment och kundernas storlek varierar från kvartersbutiken på hörnet till globala mångmiljardföretag. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Securitas kan hantera varje kunds unika och specifika utmaningar på säkerhetsområdet. Vi specialanpassar våra lösningar efter de behov som finns i just den kundens bransch. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Vår strategi är att erbjuda kompletta säkerhetslösningar som integrerar alla våra kompetenser. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi optimala och kostnadseffektiva lösningar som är anpassade efter kundernas behov. Detta ger ökat värde till kunderna och resulterar i starkare, längre kundrelationer och förbättrad lönsamhet.

Koncernens finansiella mål
Securitas fokuserar på två finansiella mål. Det första har med resultaträkningen att göra: en genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med 10 procent per år. Det andra målet rör balansräkningen: fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 måndagen den 6 maj 2019.

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensplan 70
Telefon: +46 10 470 30 00. Fax: +46 10 470 31 22
Organisationsnummer: 556302–7241
www.securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.