Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport januari–mars 2021

Publicerad
05 maj 2021 13:00
 • Försäljning 25 814 MSEK (28 420)
 • Organisk försäljningstillväxt 0 procent (2)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 1 256 MSEK (1 086)
 • Rörelsemarginal 4,9 procent (3,8)
 • Jämförelsestörande poster –136 MSEK (–45), hänförliga till transformationsprogrammen och kostnadsbesparingsprogrammet i koncernen 
 • Vinst per aktie 1,86 SEK (1,61)
 • Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 2,11 SEK (1,70)
 • Nettoskuld i förhållande till EBITDA 2,1 (2,4)
 • Rörelsens kassaflöde 102 procent (34)
 

Koncernchefens kommentarer 

 
”En bra start på året medan transformationsresan fortsätter”

EN UTHÅLLIG VERKSAMHET
Organisk försäljningstillväxt inom ­koncernen var 0 procent (2) under första kvartalet, där samtliga affärssegment redovisade positiv organisk försäljningstillväxt under mars månad. Även om vi ser en ökad kommersiell ­aktivitet inom hela koncernen, fortsätter coronapandemin att dämpa organisk försäljningstillväxt.

Den negativa effekten på verksamheten inom flygplats­säkerhet är fortsatt omfattande, främst inom Security Services Europe, men vi fortsätter att förbättra lönsamheten genom en översyn av kontrakten. 

Försäljningsnedgången i kontraktsportföljen, främst hänförlig till coronapandemin, motverkades delvis av en ökad nivå på coronarelaterad tilläggsförsäljning, vilken fortsatte från 2020 in i första kvartalet.

Installationsverksamheten inom elektro­nisk säkerhet var alltjämt tyngd av corona­pandemin, medan de strategiska förvärven av STANLEY Security i fem länder och FE Moran Security Solutions i USA bidrog positivt till såväl försäljningen som lönsam­heten under kvartalet och där integrationsarbetet fortskrider enligt plan. Säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet uppgick till 22 procent (22) av koncernens försäljning under första kvartalet.

Rörelseresultatet i koncernen justerat för valutakursförändringar, ökade med 30 procent och rörelsemarginalen uppgick till 4,9 procent (3,8), med förbättringar inom samtliga affärssegment och stöd från kostnadsbesparings­programmet som infördes under 2020. 

Stöd från statliga bidrag fortsatte, främst relaterade till deltidspermitte­rade medarbetare, och de totala pris­justeringarna i koncernen var på samma nivå som lönekostnads­ökningarna under det första kvartalet. 

Att förbättra lönsamheten är ett viktigt fokusområde och vi arbetar därmed aktivt med vår kontraktsportfölj inom hela koncernen.

Koncernen redovisade ett starkt kassa­flöde, förvisso med lägre orga­nisk försäljningstillväxt, supporterat av ett stort fokus på utestående kundfordringar.

CORONAPANDEMIN
Coronapandemin är fortsatt en påtaglig utmaning i vår dagliga verksamhet när vi stänger första kvartalet 2021. Våra prioriteringar är desamma sedan januari 2020 och är att skydda våra medarbetare, att hantera våra kunders förändrade behov på ett så professionellt sätt som möjligt och att ha kontroll på våra kostnader samt att hantera likviditeten varsamt.

Medan det fortfarande råder omfattande osäkerhet avseende de långsiktiga konsekvenserna av ­pandemin, kommer vi ut starkare tack vare de åtgärder som vi vidtog tidigt. Tillsammans med ett tydligt fokus och en solid finansiell ställning har vi den styrka som hjälper oss att hantera ytterligare utmaningar.

FAST BESLUTNA ATT NÅ TRANSFORMATIONSMÅLEN
Affärstransformationsprogrammet i Europa och Ibero-Amerika, vilket informerades om i början av året, utvecklas enligt plan, som våra övriga transformationsprogram. Under första kvartalet kommunicerade vi även om en förändring av vårt varumärke för att spegla vår transformationsresa och för att stötta vår position som den ledande partnern inom intelligenta säkerhetslösningar. 

Vi är övertygade om att dessa program kommer att ändra affärsmixen och vi är fast beslutna att nå de relaterade marginalmålen. 

Securitas gick in i 2021 starkare och mer fokuserade och med en tydlig plan att fortsätta transformationsresan trots fortsatt global osäkerhet. Utvecklingen under det första kvartalet 2021 bekräftar riktningen och ambitionen för de kommande åren.

 

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

 

KALENDER FINANSIELL INFORMATION

5 maj 2021
Årsstämma 2021

29 juli 2021, ca kl 13.00
Delårsrapport januari–juni 2021

29 oktober 2021, ca kl 13.00
Delårsrapport januari–september 2021

För ytterligare information om 
Securitas IR-aktiviteter, se 
www.securitas.com/sv/investerare/finansiell-kalender

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 5 maj 2021 kl 15.00, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 631 913 1422
Sverige: + 46 8 566 426 51
Storbritannien: + 44 333 3000 804

Vänligen använd följande pinkod för telefonkonferensen: 621 490 78#

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/. 

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, 076-116 7443

OM SECURITAS

Securitas har en ledande lokal och global marknadsnärvaro med verksamhet i 47 länder. Våra verksamheter är organiserade i tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien, vilka utgör ­divisionen AMEA. Securitas har kunder av alla storlekar, inom många olika ­branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av platsanknuten bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Vi anpassar våra lösningar efter de risker och behov som varje kund har genom ökat kundengagemang och kontinuerligt ökad ­kunskap. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen genom att sätta våra kunder i hjärtat av vår verksamhet. Vi löser våra kunders säkerhetsbehov genom att erbjuda kvalificerade och engagerade medarbetare, djup expertis och innovation inom alla våra säkerhetstjänster, förmågan att kombinera tjänster till lösningar och genom att använda data för ytterligare intelligens. För att verkställa våra strategi att bli en partner inom intelligenta säkerhetstjänster, fokuserar vi på fyra områden: att stärka våra medarbetare, kundengagemang, ledarskap inom säkerhetstjänster och ­innovation, samt effektivitet. 

Koncernens finansiella mål
Securitas har tre finansiella mål:

 • En genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent per år 
 • Nettoskuld i förhållande till EBITDA om i genomsnitt 2,5 
 • Rörelsens kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av rörelseresultatet före ­avskrivningar

Securitas har också uttalat en ambition om strategisk omvandling – att fördubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023, jämfört med 2018.

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm, 
Sverige

Besöksadress:
Lindhagensplan 70

Telefon: +46 10 470 30 00

Organisationsnummer:
556302–7241

www.securitas.com
 

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 onsdagen den 5 maj 2021. 
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.