Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport januari–mars 2022

Publicerad
04 maj 2022 13:00
 • Försäljning 28 598 MSEK (25 814)
 • Organisk försäljningstillväxt 4 procent (0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 1 452 MSEK (1 256)
 • Rörelsemarginal 5,1 procent (4,9)
 • Jämförelsestörande poster –134 MSEK (–136), främst hänförliga till de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen 
 • Vinst per aktie 2,30 SEK (1,86)
 • Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 2,57 SEK (2,11)
 • Nettoskuld i relation till EBITDA 2,0 (2,1)
 • Rörelsens kassaflöde –9 procent (102)

Koncernchefens kommentarer 

”En stark inledning på året med fortsatt marginal­förbättring”

Vi fortsätter att genomföra vår strategi för att bli den ledande partnern för säkerhetslösningar med världsledande teknik och expertis för våra kunder och detta ger resultat. Vi nådde den högsta rörelsemarginalen i ett första kvartal på mer än ett årtionde, med rekordnivåer i Nordamerika och Ibero-Amerika.

Vi inledde året med 4 procent organisk försäljningstillväxt i det första kvartalet med stark organisk försäljningstillväxt i Europa och Ibero-Amerika. Som förväntat redovisade Nordamerika negativa siffror avseende organisk försäljningstillväxt på grund av de tidigare kommunicerade avslutade kundkontrakten och lägre nivåer på coronarelaterad ­tilläggsförsäljning. Generellt så normali­serades affärsklimatet ytterligare i det första kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Ökad marknadsaktivitet och kundinteraktion skapade god drivkraft i verksamheten inklusive 9 procents tillväxt av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet i koncernen, och som nu utgör 23 procent (22) av koncernens totala försäljning.

Pris- och lönekostnadsökningarna i koncernen hanterades framgångsrikt och låg på samma nivå och vi har ett bra utgångsläge att behålla den balansen. Koncernens rörelseresultat justerat för valutakursförändringar ökade med 8 procent (30) i det första kvartalet och rörelsemarginalen stärktes till 5,1 procent (4,9). Stark utveckling i Nordamerika och Ibero-Amerika tillsammans med ökad försäljning av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet inom samtliga segment bidrog till den positiva marginal­förbättringen, såväl som vårt fortsatt starka fokus på lönsamhet genom aktiv förvalt­ning av kontrakts­portföljen, våra trans­formationsprogram och vår generella kostnadskontroll. Detta möjliggjorde för oss att motverka ut­maningarna i kvartalet med brist på arbetskraft i flera marknader och ökade kostnader för sjukfrånvaro i Europa. Justerat för denna påverkan var den underliggande marginal­utvecklingen i Europa långt bättre än föregående år. 

Det är med djup sorg som vi har bevittnat utvecklingen i Ukraina och mina tankar går till alla som är berörda. Vi har ingen verksamhet varken i Ryssland eller Ukraina men vi har organiserat företagsövergripande aktiviteter för att ge individuella bidrag och från företaget exempel­vis till Röda Korset och UNHCR. Jag vill betona det enastående stödet från många kollegor i Securitas och deras familjer i närliggande länder som hjälper ett stort antal flyktingar från Ukraina.


ATT SKAPA DET NYA SECURITAS
Vi skapar värde genom vårt transformationsprogram i Nordamerika vilket syns i rörelsemarginalens utveckling. Vi genomför nu de återstående affärstransformationsprogrammen i Europa och Ibero-Amerika och förväntar oss att realisera starka finansiella och operativa effekter under de kommande åren. Dessa transformationsprogram kommer att ge oss en avsevärt starkare plattform för att stärka kundvärdet och driva på förbättrad rörelsemarginal.

Vår ambition är att slutföra förvärvet av Stanley Security mot slutet av det andra kvartalet 2022. Detta förvärv är transformativt för såväl Securitas som för säkerhetsbranschen. Planeringen av ­integrationen och värdeskapande pågår enligt plan.

När Stanley är integrerat och trans­formationsprogrammen fullt implemen­terade har vi skapat ett helt nytt Securitas – en modern, digitaliserad och innovativ partner för säkerhets­lösningar för våra kunder med en ­strukturellt högre marginalprofil.


Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef


KALENDER FINANSIELL INFORMATION

5 maj 2022, kl 13.00
Årsstämma 2022 i Stockholm

28 juli 2022, ca kl 13.00
Delårsrapport januari–juni 2022

8 november 2022, ca kl 13.00
Delårsrapport januari–september 2022

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se 
www.securitas.com/sv/investerare/finansiell-kalender

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 4 maj 2022 kl. 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finans­direktör Andreas Lindback presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefon­konferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:
 

USA: + 1 631 913 1422
Sverige: + 46 8 566 426 51
Storbritannien: + 44 333 3000 804

 

Vänligen använd följande pinkod för telefonkonferensen: 621 490 78#

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/. 

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta:
Micaela Sjökvist, IR-chef, 076-116 7443

OM SECURITAS

Securitas har en ledande lokal och global marknadsnärvaro med verksamhet på 47 marknader. Våra verksamheter är organiserade i tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien, vilka utgör divisionen AMEA. Securitas har kunder av alla storlekar, inom många olika branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av platsanknuten bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Vi anpassar våra lösningar efter de risker och behov som varje kund har genom ökat kundengagemang och kontinuerligt ökad ­kunskap. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen genom att sätta våra ­kunder i hjärtat av vår verksamhet. Vi löser våra kunders säkerhetsbehov genom att erbjuda kvalificerade och engagerade medarbetare, djup expertis och innovation inom alla våra säkerhetstjänster, förmågan att kombinera tjänster till lösningar och genom att använda data för ytterligare intelligens. För att verkställa vår strategi att bli en partner inom intelligenta säkerhetstjänster, fokuserar vi på fyra områden: att stärka våra medarbetare, kundengagemang, ledarskap inom säkerhetstjänster och innovation, samt effektivitet. 

Koncernens finansiella mål
Securitas har tre finansiella mål:

 • En genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent per år 
 • Nettoskuld i relation till EBITDA om i genomsnitt 2,5 
 • Rörelsens kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av rörelseresultatet före ­avskrivningar

Securitas har också uttalat en ambition om strategisk omvandling – att fördubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023, jämfört med 2018.
 

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm, 
Sverige

Besöksadress:
Lindhagensplan 70

Telefon: +46 10 470 30 00

Organisationsnummer:
556302–7241

www.securitas.com


Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 onsdagen den 4 maj 2022.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.