Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–september 2017

JULI–SEPTEMBER 2017 <br/><br/>• Försäljning 22 651 MSEK (22 316)<br/><br/>• Organisk försäljningstillväxt 5 procent (7)<br/><br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 1 230 MSEK (1 230)<br/><br/>• Rörelsemarginal 5,4 procent (5,5)<br/><br/>• Vinst per aktie 2,14 SEK (2,00)<br/><br/>JANUARI–SEPTEMBER 2017 <br/><br/>• Försäljning 68 173 MSEK (64 447)<br/><br/>• Organisk försäljningstillväxt 4 procent (8)<br/><br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 3 413 MSEK (3 313)<br/><br/>• Rörelsemarginal 5,0 procent (5,1)<br/><br/>• Vinst per aktie 5,73 SEK (5,32)<br/><br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,12 (0,12)

Publicerad
22 oktober 2017 20:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den organiska försäljningstillväxten stärktes i det tredje kvartalet och nådde 5 procent jämfört med 3 procent under det första halvåret. Kvartalet återspeglade starka marknadsförutsättningar i hela koncernen och vår förmåga att leverera heltäckande säkerhetslösningar ger oss en stark konkurrensfördel. Marknadsvillkoren i USA är gynnsamma och vi växer snabbare än den amerikanska säkerhetsmarknaden. I Europa ser vi en gradvis återhämtning av portföljen. I det iberoamerikanska affärssegmentet fortsätter Spanien och Portugal att växa snabbare än säkerhetsmarknaden. Detta baseras på differentierade kunderbjudanden möjliggjorda av våra kontinuerliga investeringar genom åren inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet.

Rörelsemarginalen var något under föregående års. Den förbättrades i Nordamerika medan Europa fortfarande hade negativ hävstångseffekt i några länder, samtidigt som den operationella överkapaciteten till stor del var justerad vid slutet av det tredje kvartalet. Vinst per aktie förbättrades med 8 procent och justerat för valutakursförändringar var förbättringen 7 procent under de första nio månaderna. De starka makroekonomiska förhållandena och bristen på kvalificerad arbetskraft i USA och Europa kommer att resultera i högre löneinflation under det kommande året. Vi tror att vi är strategiskt väl positionerade att kompensera sådana ökningar genom prisökningar och genom att erbjuda alternativa säkerhetslösningar innehållande teknik.

Vi fortsätter att leverera i enlighet med vår strategi. Säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet fortsätter att växa i god takt och blir en allt större del av koncernens totala försäljning.

Som en viktig del av vårt strategiarbete Vision 2020, ökar vi gradvis investeringarna i digitaliseringen av våra kunders historiska och realtidsdata för att kunna producera mer proaktiva säkerhetslösningar. I kombination med vår strategi för säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet kommer intelligent säkerhet att skapa mervärde för kunderna, liksom ökad säkerhet, och stärka vårt ledarskap på den globala säkerhetsmarknaden.

Alf Göransson

VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 23 oktober 2017 kl 14.00, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida.

För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605

Sverige: + 46 8 519 993 55

Storbritannien: + 44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 70 287 8662

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar  samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 335 000 medarbetare skillnad.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 20.00 söndagen den 22 oktober 2017.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.