Skip to main content

SECURITAS AB DELÅRSRAPPORT Januari–september 2019

Publicerad
06 november 2019 08:00

JULI–SEPTEMBER 2019
•    Försäljning 28 214 MSEK (25 821)
•    Organisk försäljningstillväxt 4 procent (6)
•    Rörelseresultat före avskrivningar 1 574 MSEK (1 452)
•    Rörelsemarginal 5,6 procent (5,6)
•    Jämförelsestörande poster –60 MSEK (–268), hänförligt till IS/IT-programmen
•    Vinst per aktie 2,56 SEK (2,07)
•    Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 2,68 SEK (2,61)

JANUARI–SEPTEMBER 2019
•    Försäljning 82 642 MSEK (74 643)
•    Organisk försäljningstillväxt 5 procent (6)
•    Rörelseresultat före avskrivningar 4 241 MSEK (3 829)
•    Rörelsemarginal 5,1 procent (5,1)
•    Jämförelsestörande poster –126 MSEK (–268), hänförligt till IS/IT-programmen
•    Vinst per aktie 6,82 SEK (6,24)
•    Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 7,07 SEK (6,78)
•    Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,18 (0,12)


Koncernchefens kommentarer 

Den organiska försäljningstillväxten i koncernen var 4 procent (6) under det tredje kvartalet och 5 procent (6) under de första nio månaderna. Den goda organiska försäljningstillväxten supporterades av Nordamerika och Iberoamerika, medan den dämpades av de tidigare kommunicerade kontraktsförlusterna i Europa. Vi har det starkaste erbjudandet av säkerhetstjänster och vi växte snabbare än säkerhetsmarknaden generellt under de första nio månaderna. 

Avseende det makroekonomiska klimatet så ser vi en inbromsning i några viktiga marknader under det andra halvåret av 2019. Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet ökade med 11 procent under de första nio månaderna, och representerar nu 21 procent av koncernens totala försäljning.

Rörelsemarginalen under det tredje kvartalet var oförändrad på 5,6 procent (5,6). Den var också oförändrad under de första nio månaderna på 5,1 procent (5,1), med ett bra resultat i Nordamerika och Iberoamerika. Villkoren på arbetsmarknaden är alltmer utmanande i alla våra geografier, och att hantera pris- och lönebalansen kommer fortsätta att vara ett fokusområde under hela året och in i 2020. Rörelsemarginalen stöddes av kostnadsbesparingsprogrammet i Europa som initierades under 2018, vilket utvecklades enligt plan. 

Det valutajusterade rörelseresultatet ökade med 5 procent under de första nio månaderna.

Vinst per aktie under de första nio månaderna var, justerat för valutakursförändringar och jämförelsestörande poster, något sämre än förra året, negativt påverkad av en högre effektiv skattesats i USA och av en negativ nettoeffekt från IFRS 16.

Rörelsens kassaflöde och fritt kassaflöde förbättrades jämfört med de första nio månaderna föregående år. Vårt fokus på att förbättra kassaflödet har gett resultat men fortsätter att vara högprioriterat i samtliga affärssegment.

Vi driver omvandlingen 
Vi fortsätter att driva implementeringen av de två omvandlingsprogrammen som kommer att leda till ökad effektivitet, modernisering och innovation. Medan den positiva effekten av dessa program fortfarande är ett par år fram i tiden, så utvecklas verkställandet av programmen enligt plan.

Att erbjuda integrerade säkerhetslösningar till våra kunder utgör en viktig del av vår strategi, och vi fortsätter att bygga en starkare förmåga inom teknik för att möjliggöra ytterligare tillväxt. Vår ambition är att öka försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet som andel av koncernens totala försäljning under kommande år. I en tid när vi ser avtagande tillväxt i vissa ekonomier, parat med löneinflation, är det viktigare än någonsin att kunna erbjuda lösningar som ett alternativ till våra kunder för att öka kundvärdet och hantera den totala kostnaden. 

Under det andra halvåret arbetar vi också med de viktiga ledartransitionerna som tidigare kommunicerats. Vi arrangerar en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 5 december där vi kommer att berätta mer om vår strategi och möjlighet ges också att träffa några av Securitas ledare.  


Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 6 november 2019 kl 9.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:    + 1 855 269 2605
Sverige:    + 46 8 519 993 55
Storbritannien:    + 44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, 
+ 46 761167443


KALENDER FINANSIELL INFORMATION
6 februari 2020, ca kl 13.00    Helårsrapport januari–december 2019
7 maj 2020, ca kl 13.00    Delårsrapport januari–mars 2020
7 maj 2020 kl 16.00    Årsstämma 2020
29 juli 2020, ca kl 13.00    Delårsrapport januari–juni 2020
3 november 2020, ca kl 13.00    Delårsrapport januari–september 2020

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se 
www.securitas.com/investerare/finansiell-kalender


OM SECURITAS
Securitas har en ledande ställning inom säkerhetsbranschen med en stark lokal och global marknadsnärvaro. Vi bedriver för närvarande verksamhet i 58 länder och har 370 000 medarbetare. Våra verksamheter har organiserats enligt en decentraliserad struktur och består av tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe samt Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern och Asien, vilka utgör divisionen AMEA. Securitas har kunder inom många olika branscher och kundsegment och kundernas storlek varierar från kvartersbutiken på hörnet till globala mångmiljardföretag. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Securitas kan hantera varje kunds unika och specifika utmaningar på säkerhetsområdet. Vi specialanpassar våra lösningar efter de behov som finns i just den kundens bransch. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Vår strategi är att erbjuda kompletta säkerhetslösningar som integrerar alla våra kompetenser. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi optimala och kostnadseffektiva lösningar som är anpassade efter kundernas behov. Detta ger ökat värde till kunderna och resulterar i starkare, längre kundrelationer och förbättrad lönsamhet.

Koncernens finansiella mål
Securitas fokuserar på två finansiella mål. Det första har med resultaträkningen att göra: en genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med 10 procent per år. Det andra målet rör balansräkningen: fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.


Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.00 onsdagen den 6 november 2019.

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensplan 70
Telefon: +46 10 470 30 00. Fax: +46 10 470 31 22
Organisationsnummer: 556302–7241
www.securitas.com
 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.